Data

Data som ingår i Digiroad är trafiknätverkets mittlinjesgeometri, egenskapsdata som gäller trafik och andra objekt i trafiksystemet.

Mittlinjesgeometrin innefattar vägar som är farbara med bil, färjförbindelser som är avsedda för bilar, järnvägar samt separata lätta trafikleder. Digiroads trafikrelaterade egenskapsdata är egenskapsdata för trafikelement, trafikbegränsningar i väg- och gatunätet samt andra egenskaper. Övriga objekt i trafiksystemet är bl.a. tjänster.

Leveransformat

Digiroad-materialet kan laddas här.

Materialets leveransformat är:

  • Digiroad R, som innefattar dynamiskt segmenterade egenskapsdata i referenskedjor. Levereras i formatet ESRI shape.
  • Digiroad K, där trafikelementen har brutits till enhetliga delar när det gäller egenskapsdata. Digiroad K levereras i formatet ESRI shape och lämpar sig bland annat för MapInfo-användning.

Båda versioner kan laddas i ETRS-TM35FIN-koordinatsystem. 

Utnyttjande av TN-ITS -gränssnitt i Digiroad datauppdatering 

Förändringar som sker i Digiroad publiceras dagliden i TN-ITS -gränssnitt. Förändringar kan hämtas här:  
http://tn-its.herokuapp.com/rosattedownload/download/queryDataSets

Material är skapat med hjälp av OpenLR-programbibliotek. I gränssnitt publiceras hittills förändringar gällande hastighetsbegränsningar och största tillåtna (7 kpl) begränsningar.

Användning av Digiroad data 

Digiroad är öppna data, så det tas inget avgift om att använda Digiroad. När man använder Digiroad data, måste villkor av "Creative Commons Erkännande 4.0" -licens följas. 

Sidan uppdaterad 14.11.2018