Vanliga frågor om vibrationer

1. Allmänt om vibrationer

Vilken är Trafikledsverkets roll när det gäller vibrationskontrollen?

Trafikledsverket är innehavare av statens bannät. Trafikledsverket ansvarar för utvecklingen, planeringen, byggandet och underhållet av järnvägarna.

Vilka andra aktörer deltar i vibrationskontrollen och på vilket sätt?

Finrail Ab styr tågtrafiken i statens bannät. Järnvägsbolagen ansvarar för godstransporterna och transporterna av bland annat råvaror. Kommunen ansvarar för general- och detaljplanerna på sitt område. Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar tillstånd att ta i bruk järnvägsmateriel.

Vad beror vibrationerna på? Varför vibrerar järnvägsspåren?

Bland annat järnvägsmaterielens typ och kondition samt vikt och hastighet, banans konstruktion och sättet på vilket banunderbyggnaden har anlagts samt banans kondition inverkar på uppkomsten av störande vibrationer. Byggnadens storlek, sättet på vilket grunden har byggts och komponenternas massa och styvhet inverkar dessutom på överföringen och förstärkningen av vibrationerna.

På vilket sätt har man för avsikt att åtgärda vibrationsproblemet på olika områden?

Det finns tyvärr inga enkla lösningar för att avlägsna vibrationerna.

Lösningar på vibrationsproblemet söks bland annat utifrån informationen från provkörningar som utfördes i augusti 2019 i Björneborgstrakten. Provkörningarna beskrivs närmare nedan i punkt 3 Provkörningarna i Björneborgstrakten.

Med hjälp av olika aktörer och experter utreder vi aktivt olika metoder för att kontrollera vibrationerna. Vi utvecklar även kartläggningen av objekt med vibrationsrisk för att i fortsättningen bättre kunna förutse och minska olägenheterna orsakade av vibrationer i hela bannätet.

Vilken är hastighetsbegränsningen för spårtrafiken på plats x?

De högsta tillåtna hastigheterna anges i beskrivningen av bannätet. Det finns materiel- och tågvisa hastighetsbegränsningar, till exempel mellan Vainikkala och Björneborg. Den högsta tillåtna hastigheten för godståg, utan separat hastighetsbegränsning, är 70 km/h för lastade tåg och 80 km/h för tomma tåg.

Varför fastställs inte hastighetsbegränsningar för tungt lastade tåg? Vilka är kriterierna för att sänka hastighetsbegränsningen?

Tungt lastade tåg har lägre hastighetsbegränsningar än persontåg. I det enspåriga bannätet är det långt mellan omkörnings- och mötesplatserna, vilket leder till att en hastighetssänkning skulle minska banans trafikkapacitet. Hastighetsbegränsningarna påverkar alltid hur mycket person- och godstrafik som ryms på banan.

Målet med provkörningarna i Björneborgstrakten i augusti 2019 var att utreda i vilken hastighet tågen orsakade mindre vibrationer. Målet är att utreda om olägenheterna från vibrationerna kan minskas genom att hastigheten sänks men så att trafikkapaciteten ändå förblir oförändrad.

Kan en medborgare kräva / föreslå sänkt hastighetsbegränsning på ett visst område? Om det är möjligt, hur ska man gå till väga? Vem ska man kontakta?

Kontakterna om vibrationer har koncentrerats till Trafikens kundservice. Kontakterna överförs från Trafikens kundservice till Trafikledsverket för behandling. Alla kontakter som har överförts från Trafikens kundservice behandlas.

Alla åtgärder som vidtas för att dämpa vibrationerna utvärderas. I utvärderingen beaktas bland annat banans kondition, trafiksäkerheten, transportkapaciteten och andra miljöaspekter.

Varför tillåts vibrerande materiel trafikera banan? Varför granskas inte alla tåg?

Alla vagnar som används på banan har tillstånd och därmed rätt att använda bannätet.

Alla tåg som kommer från utlandet granskas på gränsen till Finland. Det finns skillnader i vagnarna som fått tillstånd att passera gränsen, men deras tekniska kondition uppfyller alla kriterier som Transport- och kommunikationsverket Traficom har fastställt. Även om vagnarna skulle vara utländska är loken finska, och i dem finns ett övervakningssystem, där bland annat de högsta tillåtna hastigheterna för olika banavsnitt har programmerats.

2. Kontakt om vibrationer till Trafikledsverket

Hur kontaktar jag Trafikledsverket i ärenden som berör vibrationer (till exempel om det vibrerar hemma hos mig)?

Kontakterna om vibrationer har koncentrerats till Trafikens kundservice. Kontakterna överförs från Trafikens kundservice till Trafikledsverket för behandling. Alla kontakter som har överförts från Trafikens kundservice behandlas.

Utförs det vibrationsmätningar?

Vibrationsmätningar beställs för objekt, där det enligt Trafikledsverkets experter finns behov av dem. Utifrån mätresultaten fås en noggrannare uppfattning om vibrationernas omfattning och bland annat om vibrationerna är skadliga till exempel för konstruktionerna. Därefter bedöms eventuella åtgärder. För tillfället är kön lång för objekt där mätningar ska utföras och därför beställer vi mätningar i första hand för brådskande objekt.

Innan vibrationsmätningar utförs meddelar Trafikledsverket eller en konsult som Trafikledsverket anlitat kunden om när vibrationsmätningarna kommer att utföras. För närvarande kan ingen exakt tidtabell för mätningarna ges, eftersom det är kö till vibrationsmätningarna.

Under år 2018 utfördes vibrationsmätningar i ungefär 60 objekt. Nu under år 2019 har mätningar utförts i ungefär 30 objekt.

Hur utförs en vibrationsmätning?

En konsult som utför vibrationsmätningen kontaktar dig före mätningen och kommer överens om tidpunkten och arrangemangen för mätningen. Typiskt för mätningarna är att vibrationsmätare installeras i byggnadens grund och inomhus. Mätarna installeras så att de inte stör boendet. Mätperioden är vanligtvis 10 dygn. Efter mätningen får kunden en mätrapport med en redogörelse för mätmetoden och resultaten.

Hur kontaktar jag Trafikledsverket om jag anser att vibrationerna har orsakat skador på mitt hus?

Om du anser att vibrationerna har orsakat skador på din fastighet, kan du lämna in en fritt formulerad anhållan om ersättning till Trafikledsverket. I anhållan ska du motivera ditt krav, alltså varför du anser att skadorna beror på spårtrafiken. Dessutom ska du specificera ditt ersättningskrav.

Det är ovanligt att trafikvibrationer orsakar allvarliga skador på konstruktioner. Fackmän inom byggbranschen eller möjligtvis den kommunala byggnadstillsynen kan ge experthjälp för bedömning av skadornas allvarlighetsgrad. Trafikledsverket deltar inte i kostnaderna för detta.  Trafikledsverket har inte personal som är specialiserad på konditionsgranskning av byggnader.

3. Provkörningarna i Björneborgstrakten

Målet med provkörningarna mellan Björneborg och Harjavalta var att hitta lösningar på vibrationsproblem som noterats så att invånarnas boendekomfort och näringslivets verksamhetsförutsättningar är i balans. Under provkörningarna samlades mera information om bland annat inverkan av tågens hastigheter och övriga miljöförhållanden på vibrationernas uppkomst och utveckling.

Under provkörningarna mättes bland annat vilken inverkan tågets hastighet hade på buller och vibrationer. Provkörningarna utfördes med materiel och laster som så väl som möjligt motsvarade normal användning. Under det första veckoslutet kördes lastade vagnar i hastigheterna 40, 50, 60 och 70 km/h. Under det andra veckoslutet kördes tomma vagnar i samma hastigheter och dessutom i 80 km/h.

Under provkörningarna i Björneborgstrakten fanns mätanordningar i två privata hus och i en fabriksbyggnad. Dessutom fanns mätpunkter i terrängen invid banan och i tågen. Målet med mätpunkterna var att få en tillräckligt omfattande bild av vibrationssituationen på området.

En stor mängd mätdata samlades in och behandlingen av dem pågår fortfarande. Vi informerar om resultaten av provkörningarna när de är klara.
Sidan uppdaterad 27.01.2020