Miljö

Trafikverket bygger som bäst upp sitt miljösystem. Trafikverkets riktlinjer för miljö godkändes hösten 2014. Miljöprogrammet, som baserar sig på riktlinjerna, färdigställs hösten 2015.

Trafikledsverkets mål är ett fungerande, säkert och hållbart trafiksystem.

Miljöfrågor som är särskilt viktiga för Trafikledsverkets verksamhet är stävjande av och anpassning till klimatförändringen, skydd av grundvatten och jordmån, hantering av buller och vibrationer, skyddet av Östersjön samt tryggande av en god luftkvalitet. Även skydd av den biologiska mångfalden samt landskapet och kulturmiljön, minimering av förbrukningen av naturresurser samt skydd av ytvatten är viktiga frågor med tanke på konsekvenserna av vår verksamhet.

Trafikledsverkets miljöarbete styrs av Trafikverkets miljöverksamhetslinje som antogs 2014. Miljöprogrammet uppdateras regelbundet och preciserar miljöverksamhetslinjen och styr det praktiska miljöarbetet.

Sidan uppdaterad 24.08.2020