Vanliga frågor

Vilka är de viktigaste avsnitten i projektet och hur ser deras tidtabell ut?

På Västerleden byggs sammanhängande kollektivtrafikleder i båda körriktningarna mellan Esboviken och Mattby. Projektet omfattar även en utveckling av nätet av gång- och cykelleder samt en förbättring av bullerskyddet.

Vidare byggs en bussramp från Västerleden till Marknadsgatan, via vilken kollektivtrafiken direkt når Mattbys metrostation. I projektet byggs även realtidsskyltning till anslutningsparkeringen och några variabla informationsskyltar.

Bygget inleddes i juli–augusti 2014 och räcker för kollektivtrafikfilernas och bullerskyddsåtgärdernas del cirka ett år. Marknadsgatans bussramp öppnas för trafik när Västmetron börjar trafikera.

Gräsadalens väg- och gaturegleringar förbättrar trafiken mellan Västerleden och Ring II. Bland annat Gräsadalen-vägens och Mattknutens nuvarande trafikljusstyrda anslutning ändras till en cirkulationsplats med tre anslutningar. Entreprenaden omfattar även bygget av gång- och cykelleder.

Bygget sker huvudsakligen under året 2015, när inte längre andra projekt som har stor inverkan på trafiken över Västerleden pågår i området.

Projektet i sin helhet blir klar under 2016.

 

Vilka förbättringar vill man uppnå med projektet?

Projektet förbättrar kollektivtrafiken och minskar trafikstockningarna på en av huvudstadsregionens livligast trafikerade huvudleder.

De sammanhängande bussfilerna mellan Esboviken och Mattby gör kollektivtrafiken smidigare och gör det lättare att hålla tidtabellerna på Västerleden. Kollektivtrafikrampen som ska byggas från Västerleden till Marknadsgatan förkortar busstrafikens resetider till Mattbys metrostation betydligt.

Nätverket för gång- och cykeltrafiken utvecklas bland annat så att förbindelserna till Mattby metrostation förbättras.

Trafikbullret som når bostadsområdena minskas genom bullerskydd och -plank, vilket innebär att boende- och annan trivsel ökar i de områden som omfattas av projektet i närheten av Västerleden. Bygget av bullerskydd innebär att cirka 200 personer färre än dagens 500 utsätts för buller. Med bullerskydden minskar även bullret som hörs till rekreationsområdena, till exempel till Finnådalen.

Gräsadalens väg- och gaturegleringar förbättrar trafiken betydligt mellan Västerleden och Ring II och även nätverket för gång- och cykeltrafiken utvecklas så att det fungerar bättre och blir säkrare.

 

Hur mycket trafik har Västerleden dagligen?
Västerleden (stamväg 51) är en mycket livligt trafikerad infarts- och utfartsled i huvudstadsregionen som används i snitt av 30 000–70 000 fordon på vardagar. Trafikmängderna förutspås öka i framtiden.
Hur beaktas de offentliga tjänsterna och företagen i området?
Projektets konsekvenser kommuniceras aktivt till alla aktörer i projektområdet. Redan i projektets planeringsskede fördes dialog med de olika målgrupperna i projektets influensområde.
Nära projektområdet finns värdefulla naturobjekt, till exempel Finnåvikens viktiga fågelområde och en plats där flygekorrar korsar Västerleden. Hur beaktas områdets naturvärden?

De olika naturobjekten i projektets närområde har kartlagts och bedömts i planeringsskedet, och i byggskedet följs bland annat de begränsningar och krav som experterna inom NTM-centralens miljöansvarsområde har satt upp.

För fågelbeståndet är det bullret som har den största inverkan under byggandet. Avståndet från Västerleden till de viktiga fågelplatserna är ändå så pass långt, att bullret från byggplatsen inte ökar jämfört med normalsituationen. I vissa områden minskar även bullerstörningarna efter att arbetet är färdigt och de planerade bullerskydden har byggts.

I projektområdet finns en plats där flygekorrar korsar Västerleden. Detta beaktas i form av att bullerskydden planeras så att de inte skär av flygekorrarnas rutt. Dessutom ser man till att träd som är viktiga för flygekorrarna bevaras.

Hur har projektet finansierats och vilka är dess totalkostnader?
Projektets beräknade totalkostnad är 19,9 miljoner euro, varav statens andel är 13,1 miljoner euro och Esbo stads 6,8 miljoner euro. Vidare byggs i samband med projektet gång- och cykeltrafikleder i staden för 1,3 miljoner euro.
Vem ansvarar för projektet?

Projektet är Trafikverkets och Esbo stads gemensamma projekt, och beställare är Trafikverket.

Hur mycket trafikregleringar orsakar projektet?

Syftet är att bygget ska orsaka så få störningar som möjligt för trafiken under hela tiden förbättringsprojektet pågår. Detta försöker vi uppnå bland annat genom att indela arbetet i rättidiga i perioder.

Bygget av sammanhängande kollektivtrafikfiler mellan Esboviken och Mattby kräver inga omfattande trafikregleringar under arbetet. Under förbättringen av de planskilda anslutningarnas ramper och monteringen av bullerskydden är omvägsarrangemang möjliga.

Bygget av Gräsadalens väg- och gaturegleringar utförs bland annat i södra ändan av Ring II, vilket kan kräva bland annat omvägar under arbetet.

Sidan uppdaterad 27.10.2015