Rv 8 Vasa - Karleby

Under planering

Rv 8 Vasa-Karleby

Riksväg 8 på sträckan Vasa–Karleby än en del av stomförbindelsen mellan hamnstäderna på västkusten mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 hör till EU:s TEN-T övergripande nät. Riksvägen är viktig för västkustens tunga exportindustri och hamntransporter. Dessutom är riksväg 8 Finlands viktigaste specialtransportrutt i syd-nordlig riktning.

En utvecklingsutredning om förbindelseleden Vasa–Uleåborg har färdigställts 2013. Utvecklingen av sträckan Vasa–Karleby sker i den första fasen genom att med jämna mellanrum bygga omkörningsfält med mitträcke och förbättra korsningen mellan riksvägarna 8 och 19 till en planskild anslutning. Dessutom förbättras gång- och cykelvägarna och bullerbekämpningen. Kostnadsförslaget för åtgärderna är 74 mn €.

Sidan uppdaterad 15.10.2019