Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg

Under planering

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746
  • fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg, Vasa

Via förbindelsevägen går både trafiken på riksväg 8 och trafiken mellan stadsdelarna. Trafiken stockas på morgonen och eftermiddagen i korsningarna, vilkas kapacitet inte räcker till för de nuvarande trafikmängderna. Vägen orsakar bullerproblem för bosättningen.

Planeringsavsnittet på kartan.Vasa Förbindelseväg är en tvåfältsväg (8,6 km) mellan Vasa motorväg och Gerby, som fungerar som förbindelseled i stadsområdet och förmedlar riksomfattande och regional trafik förbi kärncentrum. Trafikmängden på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg är 5300–13900 fordon/dygn (medeldygnstrafik 2017) på planeringsavsnittet. Den kraftiga utvecklingen av markanvändningen har ökat trafikmängderna på vägen mer än prognostiserat. I korsningarna och vid motorvägsrampen vid Långbacka planskilda anslutning på riksväg 3 överskrids trafikarrangemangens kapacitet. Morgon- och kvällstrafiken bildar regelbundet köer.

Varje år skadas i medeltal fem personer i trafikolyckor på rv 8 och regionalväg 724 Vasa förbindelseväg. Under de fem senaste åren (2013–2017) har det inträffat sammanlagt 172 trafikolyckor, varav 22 har lett till skador men ingen har lett till dödsfall. Näringslivet placerar allt mera verksamhet inom Förbindelsevägens influensområde och detta ökar trafikproblemen.

Genom att förbättra Förbindelsevägens kapacitet och säkerhet svarar man på den utvecklade markanvändningens behov och garanterar den långväga trafiken smidiga körförhållanden på Vasa Förbindelseväg. För kollektivtrafiken byggs nya hållplatser och förhållandena för gång- och cykeltrafiken förbättras. Bullerskärmar höjer trivseln. 

Delprojekt och planeringssituation

  • Mellan Storviken och Vörågatan (vid Brändö och Metviken) är vägplanen färdig och godkänt. Byggandet och påbörjats och man kan följa hur projektet framskrider på projektet Facebook-sida Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa.
  • Vägplanen för avsnittet Metviken (Vörågatan) – Smedsbyvägen håller på att uppdateras.
  • Vägplanen för lv 724 Storviken–Singsbyvägen är för godkännande hos Trafikledsverket och vägplanen för rv 8 mellan Smedsbyvägen och rv 3 (motorvägen) håller på att uppdateras.
  • Projektet är indelat i fyra delar och det kan genomföras stegvis.
Sidan uppdaterad 17.10.2019