Ökad plankorsningssäkerhet i Raseborg

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge-Hangö och för förbättring av plankorsningssäkerheten har indelats i mindre sektioner: elektrifiering av hela banavsnittet samt plankorsningarna i Hyvinge och Vichtis, Nurmijärvi, Lojo och Hangö samt i Raseborg.

Nuläget

På banavsnitten Hyvinge–Karis och Karis–Hangö i Raseborgs stad finns det för närvarande 17 plankorsningar, varav sex klassificerats som tillhörande den farligaste 10 procenten av plankorsningarna (olycksklasserna 7 och 6 på en sjugradig skala). Sedan 2014 har sex plankorsningar tagits bort från området, varav fem avlägsnades i samband med underfarten i Manngård.

Projektets mål

Målet är att väsentligt öka plankorsningssäkerheten i Raseborg genom att ta bort plankorsningar eller genom att vidta åtgärder som förbättrar säkerheten.

Projektet

I en sektion av järnvägsplanen som ska utarbetas granskas 17 plankorsningar i Raseborgs stad samt plankorsningarna Kivelä och Honkaniementie som ligger i Lojo stad. Utgångsläget för järnvägsplanen är en utredning gjord 2014 om åtgärderna vid plankorsningar, som nu undersöks närmare. Planen utarbetas i samarbete med kommunerna och NTM-centralen.

Tidsplan

Kungörelsen om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (banlagen 9 §).

Vartefter planeringen fortskrider, ordnar Trafikverket möten för allmänheten om planeringen.

I Raseborg hölls möten för allmänheten i maj 2018.

När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, varvid sakägare har möjlighet att göra en skriftlig anmärkning om den (banlagen 22 §). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

Sidan uppdaterad 13.11.2018