Förbättrad plankorsningssäkerhet i Hangö

Järnvägsplanen för elektrifiering av banavsnittet Hyvinge–Hangö och för förbättring av plankorsningssäkerheten har delats in i mindre sektioner: elektrifiering av hela banavsnittet samt granskning av plankorsningar i Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg och Hangö.

Aktuellt

Ett möte för allmänheten ordnades 28.11.2018 i Hangö stadshus. På mötet för allmänheten gavs möjlighet att kommentera planutkasten som gällde Lappvik hamn, Krogars, Typpi Oy, Sandö hållplats (Santalan seisake), Sandö (Santala), Kyrkvägen (Kirkkotie) och Appelgrensvägen (Appelgrenintie). materialet för mötet finns nere på sidan i vänstra balken.

Kommentarer på åtgärdsförslagen tas emot fram till 15.12.2018 genom att kontakta projektchef Kari Jalonen (Ramboll fungerar som projektets konsult):

  • per e-post:kari.jalonen@ramboll.fi

  • per telefon: 040 653 1584

  • per post: Ramboll Finland Oy, Kari Jalonen, Kauppalankatu 9, 45100 Kouvola

Ange tydligt vilken plankorsning som din respons gäller. Lämna dina kontaktuppgifter, om du vill att vi kontaktar dig efter att du lämnat responsen. Kontaktuppgifterna behandlas enligt Trafikverkets dataskyddspolicy. Mer information om dataskyddet finns här dataskydd (https://www.liikennevirasto.fi/web/sv/kontaktuppgifter/trafikverkets-dataskyddspolicy#.XAeDWORlKmQ)

Nuläget

I Hangö stad finns det i nuläget 7 plankorsningar över huvudspåret på banavsnittet Hyvinge–Karis. En av de granskade plankorsningarna (Appelgrenintie) hör till den näst farligaste olycksklassen (olycksklass 6 på skalan 1–7). Tre av plankorsningarna (Santala, Santalan seisake och Typpi Oy) saknar varningsanordningar och fyra av dem har försetts med halvbommar. Banan används av ungefär 10 godståg och 14 passagerartåg i dygnet. I Hangö är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h för godståg och 120 km/h för passagerartåg.

Projektet

För järnvägsplanen som ska utarbetas granskas 7 plankorsningar över huvudspåret som hör till Hangö stadsområde. Trafikverket utarbetar järnvägsplanen i samarbete med Hangö stad och NTM-centralen.

Projektets mål är att väsentligt öka plankorsningssäkerheten i Hangö genom att ta bort plankorsningar eller genom att vidta andra åtgärder som förbättrar säkerheten. Till åtgärderna för att förbättra plankorsningarna kan bland annat höra att höja, räta ut eller bredda vänteplatserna och att förbättra siktområdena. Järnvägsplanen utarbetas utgående från åtgärdsutredningen Förbättrande av säkerheten vid plankorsningarna på banavsnittet Hangö–Hyvinge som färdigställdes 2014

Tidsplan

Kungörelsen om hela sträckan har publicerats i maj 2018 i tidningarna i området samt på kommunernas elektroniska anslagstavlor. Banhållaren har rätt att utföra mätningar, markundersökningar och andra förberedande åtgärder på en fastighet som hör till planeringsområdet (9 § i banlagen).

Under hösten 2018 pågår arbetet med att samla in utgångsdata, granska terrängen och utarbeta preliminära alternativ till lösningar.

Ett möte för allmänheten ordnades 28.11.2018 i Hangö stadshus. En länk till materialet som presenterades på mötet finns i vänstra balken.

När planen är färdig hålls den offentligt framlagd, och då har sakägare möjlighet att göra en skriftlig anmärkning med anledning av den (22 § i banlagen). Kommunen informerar skilt om var och när planen finns offentligt framlagd.

Sidan uppdaterad 05.12.2018