Tillbaka

Vinterhastigheter införs från och med 29.10

Vinterhastigheter införs från och med 29.10

Publicerad 28.10.2019

Lägre hastighetsbegränsningar anpassade till vinter och mörker införs på landsvägarna från och med tisdagen den 29 oktober. Vinterhastighetsgränser gäller över hela landet under helgen. Ändringar i hastighetsbegränsningar gäller på de flesta landsvägar och motorvägar.

På landsvägarna sänks hastigheten i regel till 80 kilometer i timmen under vinterperioden. På vissa vägavsnitt sänks hastighetsbegränsningen till 70 kilometer i timmen. De lägre hastigheterna är påkallade bland annat av att en väg är i dåligt skick eller har en stor trafikmängd. Hastighetsbegränsningen 100 kilometer i timmen förblir i regel gällande på alla vägar med mitträcke samt på andra avsnitt av huvudvägar där körriktningarna är separerade från varandra. Dessutom behålls begränsningen 100 kilometer i timmen på en del av landsvägarna med liten trafik.

På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen. Undantag utgör motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar. På dessa vägar kan högre begränsningar gälla under dygnets ljusa timmar och när körförhållandena är goda ända till slutet av november. Variabla hastighetsbegränsningar finns exempelvis på riksvägarna 1 och 7.

I Finland återinförs sommarhastigheterna i regel i månadsskiftet mars-april, när dagarna blir längre och väglaget bättre.

Högsta tillåtna hastighet regleras av vägmärkena tillsammans med de övriga trafikreglerna. Vägtrafiklagen ålägger föraren att beakta bland annat vägens skick, vädret, föret, sikten och trafikförhållandena. Visa förare vet att man ibland måste hålla en betydligt lägre hastighet än vad vägmärket tillåter, om man vill komma säkert fram.

Sex tips för att klara halkan:

1. Låt dig inte överraskas av vintern, utan byt till vinterdäck i tid.

2. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till fordonet framför.

3. Undvik kraftiga rattrörelser.

4. Håll en måttlig hastighet när du kör in i en kurva så att inte däcken plötsligt förlorar väggreppet.

5. Bedöm noggrant om en omkörning verkligen behövs när väglaget är dåligt eller varierande. En oförsiktig omkörning i halka leder lätt till att du tappar kontrollen över fordonet.

6. Kolla väglaget på förhand. Du kan kontrollera väglaget på förhand till exempel i tjänsten Trafikläget: https://liikennetilanne.tmfg.fi

Ytterligare information

Expert på vägtrafikstyrning Tuomas Österman
Trafikledsverket
tfn 029 534 3630
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Trafiksystem- och trafiksäkerhetsexpert Auli Forsberg
Trafikledsverket
tfn 029 534 3903
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015