Tillbaka

Vinterberedskap i bannätet med intensivare samarbete och utökade resurser

Vinterberedskap i bannätet med intensivare samarbete och utökade resurser

Publicerad 06.11.2019

Bild: Antero Kaukonen.

Vintern kräver mer underhåll också i bannätet. Med lärdom av förra vintern har Trafikledsverket och övriga aktörer i samarbete utvecklat förfarandemodeller och anvisningar för vinterunderhållet. Resurserna utökas för att sköta de besvärligaste situationerna.


Vintern 2018–2019 var svår för alla aktörer på statens bannät, eftersom en lång oavbruten period med minusgrader och mycket snöfall inföll under januari månad. Trafikledsverket har tillsammans med trafikstyrningen och operatörerna gått igenom de mest frekventa problemen och identifierat olika utvecklingsåtgärder för att trygga bättre framkomlighet. Bland annat beskrivs de mest kritiska snöarbetsobjekten närmare i de snöarbetsplaner som ska uppgöras innan vintersäsongens början.

Det mest centrala i vinterberedskapen är att trygga samarbetet mellan olika aktörer och att reservera resurser. I samarbete med VR Group, Fenniarail Oy, Finrail Oy och HRT har Trafikledsverket inrättat en vinterberedskapsgrupp, som följer situationen såväl regionalt som nationellt och producerar information för ovan nämnda aktörer.

Statens bannät har delats in i tolv underhållsområden. För den kommande vintern har snöarbetsplaner uppgjorts för dessa områden, i vilka snöröjningen satts i prioritetsordning på spårschemanivå. Därtill har Trafikledsverket ökat personal- och materielresurser för alla underhållsområden, vilka vid behov tas i drift.

I vinterunderhållet är det viktigt att förutse vädersituationen. Trafikledsverket utvecklar tillsammans med sina samarbetspartner regionala och mer målriktade väderprognoser och förvarningsanmälningar.

Trafikledsverket har också utrett möjligheterna att köpa eller hyra effektivare snöröjningsmateriel. Diskussioner förs med ryska Oktoberjärnvägarna, för att inom ramen för ett pilotprojekt utnyttja deras tunga materiel i sydöstra Finland, som är ett synnerligen viktigt område för godstrafiken.

Också växlarnas driftsäkerhet har förbättrats och anvisningarna har ökats, för att göra det möjligt att ännu snabbare återhämta sig från växelproblem.

Det allra viktigaste är dock att samarbetet löper. I syfte att trygga detta har de olika organisationernas ansvar fastställts ännu tydligare, då situationer som uppkommer kan skötas på ännu effektivare sätt.

Banarbetena kan påverka exaktheten

Trots den stundande vintern utförs fortfarande banarbeten på bannätet. De orsakar i viss mån hastighetsbegränsningar och de påverkar följaktligen bland annat förmedlingskapaciteten i godstrafiken. Banarbeten utförs bland annat på banavsnittet Helsingfors-Kervo.

I omgivningen kring Tammerfors ökar tågutbudet avsevärt i december och i och med detta måste ännu större satsningar göras på vinterunderhållet. Den tilltagande tågtrafiken innebär dock en utmaning att hitta tillräckliga luckor för att kunna utföra arbeten.

Mer information:
avdelningsdirektör Magnus Nygård, tfn 029 534 3576, förnamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015