Tillbaka

Underhållet av farleder och inre vattenvägar garanterar säker sommartrafik på vattnen

Underhållet av farleder och inre vattenvägar garanterar säker sommartrafik på vattnen

Publicerad 12.6.2020

Det har blivit sommar även till sjöss och både farleder och inre vattenvägar iståndsätts på vanligt sätt: sjömärken granskas, slussportar anläggs och djupet mäts.

Sjöfart_vaylavirasto

Säkerhetsanordningar ska överensstämma med sjökorten

I Bottniska viken och Finska viken förekom det i vintras endast lite is och vid farlederna har underhållsarbeten utförts som förut. I början av juni inleddes till exempel en grundlig renovering av Enskärs fyr i Gustavs.

Enligt chefen för underhållet av farlederna Simo Kerkelä kan underhållet av farlederna indelas i tre delar.

– Vi kontrollerar säkerhetsanordningarnas position och belysningens skick, reparerar till exempel fyrar och randmärken samt undersöker farledernas djup. 

Enligt Kerkelä ska både havet och fastlandet beaktas i farledshållningen.

– På vägar och järnvägar räcker det med att vägen är i skick och att människan vet varifrån och vart hon är på väg. I terrängen längs farlederna finns säkerhetsanordningar som ska hållas uppdaterade med sjökorten, och sjökortet är en väsentlig del av säker sjöfart.

Linjetavlor längs stora farleder, flytande anordningar längs små farleder

Längs de största farlederna styrs sjöfaranden av linjetavlor och radarmärken, vilka är belysta dygnet runt med lysrör och andra säkerhetsanordningar. I små farleder litar man å sin sida på kraften hos flytande och ljuslösa säkerhetsanordningar. Även för båtleder har man utvecklat en prick med egen positionsbestämning som meddelar om den inte längre är på plats. På så sätt kan vi reagera snabbare på fel än med traditionella prickar, vilket förbättrar säkerheten.

Farlederna påverkas förutom av underhållet även av sjöfaranden. Kerkelä uppmanar sjöfaranden att följa sjöfartsreglerna och beakta andra båtförare och strandinvånare.

– När man framför båt bör man hålla ett tillräckligt avstånd till bryggor och stränder och köra enligt hastighetsbegränsningarna.

Saima kanal repareras

Även i insjöarna har underhållsåtgärder vidtagits i normal ordning. Trafikledsverket ansvarar för Finlands inre vattenvägar, slusskanaler och öppningsbara landsvägsbroar.

Ett av de största iståndsättningsobjekten är Saima kanal. Man har utfört undervattensreparationer vid slussarna i Konnus, bland annat målat stål- och betongkonstruktioner.

– Slussen pumpas tom, varefter reparationsarbetena kan utföras, såsom byggande av slussportar, berättar Tero Sikiö, chef för underhållet av de inre vattenvägarna.

Det går mycket trafik mellan Saimen och Östersjön via slussen i Konnus, mest rysk långved transporteras i farleden. Konnus räknas även internationellt till de sällsynta flottningsslussarna: virket transporteras sjövägen via slussen.

– Flottning är ett effektivt och ekologiskt sätt att transportera gods. Via slussen transporteras en halv miljon kubikmeter virke per år.

Sjömärken försvinner också i insjöarna

Under den gångna vintern frös sjöarna endast lite, och sannolikt har inte fler sjömärken i insjöarna satts i rörelse än normalt. Detta går att kontrollera först vid islossningen – det vill säga vid olika tidpunkter på olika håll i landet.

– I Enare träsk börjar islossningen sannolikt först kring midsommar. På Saimen fanns det däremot överallt lite is på vintern.

Förutom is påverkar också vinden hur sjömärken försvinner: prickarna kan antingen frysa fast i istäcket för att sedan stanna på sina platser eller försvinna med vinden näs isen smälter.

Smarta prickar som kan spåras med hjälp av GPS hjälper att lokalisera prickarna. Under de senaste åren har man placerat ut smarta prickar vid de viktigaste inre vattenvägarna.

Måndagen den 1 juni trädde en ny sjötrafiklag i kraft, som bland annat förpliktar dem som seglar på insjöarna att utse en befälhavare för sin båt.

– Kom ihåg säkerheten till sjöss så att sommaren förlöper fint, sammanfattar Sikiö.