Tillbaka

Trafikledsverket planerar hastighetsbegränsningar på grund av vibrationer från järnvägar

Trafikledsverket planerar hastighetsbegränsningar på grund av vibrationer från järnvägar

Publicerad 09.01.2020

Trafikledsverket har fått rikligt med kundrespons angående vibrationer orsakade av den tunga tågtrafiken. Utifrån omfattande utredningar kommer Trafikledsverket att sänka den tunga tågtrafikens hastigheter för att minska på vibrationerna.

Transitotrafiken på järnvägar mellan hamnar i Ryssland och Finland har ökat under de senaste åren. Transporterna som man börjat köra från Vainikkala till Vetenskär i Björneborg och Koverhar i Hangö har infört betydande ny verksamhet för näringslivet och hamnarna i Björneborg och Hangö.  Även transporterna från Vartius till Karleby och Brahestad har fortsatt närapå oförändrade, så som också transporter från Vainikkala mot Kotka.

En del av transitotrafiken orsakar mer vibration än normalt, vilket har orsakat störningar för invånarna längs järnvägen. Särskilt trafiken under nätterna har upplevts störande. Hastighetsbegränsningar har placerats vid särskilt vibrationskänsliga områden i Uleåborg och Kouvola. I och med den tunga transitotrafiken som börjat köra till hamnarna i Vetenskär och Koverhar har vibrationsstörningar upptäckts även i Björneborg och Lojo.

Trafikledsverket har under de senaste åren utrett vibrationernas orsaker och eventuella korrigerande åtgärder med omfattande provkörningar och mätningar vid nästan hundra fastigheter. Provkörningarna i Björneborg i augusti 2019 var de mest omfattande som någonsin utförts i Finland.

Hastighetsbegränsningar på de värsta vibrationsområdena

Den normala hastigheten för tunga godståg med last i den östliga samtrafiken är 60–70 km/h. Utifrån provkörningarna upptäckte man att vibrationerna minskade när man sänkte hastigheten till 50 km/h. I provkörningarna upptäckte man också diverse faktorer som påverkar vibrationernas styrka, bland annat jordmånen och byggsättet.

För att minska på vibrationerna kommer Trafikledsverket att sätta hastighetsbegränsningar vid de värsta vibrationsområdena. Begränsningarna beaktar boendetrivseln men möjliggör samtidigt att tågtrafiken fungerar.

I planeringen av begränsningsområdena har man beaktat befolkningstätheten upp till 300 meter från banan samt jordmånen och banas trafikförhållanden. Begränsningarna kommer att beröra tåg som väger över 3000 ton.

Före hastighetsbegränsningarna sätts kommer Trafikledsverket ännu att höra trafikanterna och kommunerna. De slutliga besluten om begränsningarna görs efter remissen. Målet är att hastighetsbegränsningarna börjar gälla i mars när den regelbundna trafikens tidtabeller ändras.

Förslag på hastighetsbegränsningar för tåg på över 3000 t i Lojo-Vichtis, Björneborg, Kouvola och Uleåborg

Trafikledsverket föreslår följande hastighetsbegränsningar i området (Bifogat karta på områdena):

Hastigheten sänks till 50 km/h i Lojo på en sammanlagt 4,5 km lång sträcka samt i Nummela och Ojakkala i Vichtis på en 1 kilometer lång sträcka. 

Hastigheten sänks till 50 km/h i Muhos på en 4,3 km lång sträcka och begränsningsområdet utvidgas 300 m österut.

Hastigheten sänks till 50 km/h i Björneborg på en sammanlagt 5 km lång sträcka, i Nakkila på en 1 kilometer lång sträcka och i Ulvsby på en 2 kilometer lång sträcka. 

I Myllykoski i Kouvola förlängs hastighetsbegränsningsområdet med 200 meter. Hastighetsbegränsningen 40 km/h är i kraft på en sammanlagt 1,8 km lång sträcka.

Begränsningen börjar när tågets lok anländer till begränsningsområdet och upphör när den sista vagnen lämnar begränsningsområdet.  

Ytterligare information för medier:

Direktör för järnvägstrafiken Markku Nummelin, tfn 029 534 3971

Teknik och miljö-avdelningens direktör Minna Torkkeli, tfn 029 534 3632

Kundkontakter:

Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

https://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/liikenteen-asiakaspalvelu1

Information på nätet:

https://vayla.fi/ymparisto/melu-tarina

Hur uppstår vibrationer orsakade av järnvägstrafik?

Vibrationer orsakade av järnvägstrafik är kraftigast i områden med en tjock och mjuk jordmån, så som ett tjockt lerskikt. I dessa områden känns vibrationerna särskilt i tvåvåningsbyggnader med trästomme.

I transitotrafiken är godsvagnarnas boggier nära vagnarnas ändor och deras ofjädrade massa är stor vilket orsakar en stor lastkoncentration på kontakten mellan vagnarnas hjul och banan. I den inhemska utrustningen är boggiernas ofjädrade massa mindre, och som i rundvirkesvagnar är lasten lättare och tåget kortare vilket orsakar en klart mindre och kortvarigare vibrationsimpuls än med transitotåg.

Provkörningarna och mätningarna av utrustningen har visat att problemet är de ryska godsvagnarnas boggikonstruktioner, inte till exempel utrustningens skick.  Ärendet har diskuterats med ryska parter men i praktiken är den enda lösningen för att minska på vibrationerna på kort sikt att sätta hastighetsbegränsningar för de tyngsta tågen.

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015