Tillbaka

Trafikledshållningen med i trafikens snabba förändring

Trafikledshållningen med i trafikens snabba förändring

Publicerad 7.2.2020

Den vardagliga trafikeringen och näringslivets transporter är för närvarande i centrum av många diskussioner. Urbaniseringen, klimatmålen och anpassningen till klimatförändringen omformar trafikeringen. Behoven som delvis korsar fogas ihop när man beslutar om trafikens servicenivå, utsläppsminskningar och områdens tillgänglighet.

I evenemanget Väylä2020 lyfte trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman fram tre förändringar i trafiken inom olika tidsperioder som syns i medborgarnas och näringslivets vardag. ”Trafikledsverket ansvarar för skötseln av vår nationella egendom värd cirka 20 miljoner och att bevara dess värde. Trafikledens värde uppstår av hur bra de betjänar medborgarna och näringslivet. En hörnsten i egendomsförvaltning är livscykeltanken, allt från idag långt in i framtiden.

Daglig smidighet tryggas med samarbete. Ovanliga väderförhållanden har blivit allmännare och de förutsätter nya verksamhetsmodeller av oss trafikledshållare. Anpassningsförmåga har hittats till exempel i ett tätare samarbete: I isbrytning samarbetar man med Sverige och bland järnvägsaktörer har man preciserat verksamhetsanvisningar för svåra väderförhållanden. I riktlinjerna för vägarnas vinterunderhåll har man särskilt beaktat livliga vägar och den tunga trafikens rutter. Trafikledsverket samlar in information på trafikledsnätets skick och underhåll i realtid så att åtgärder kan riktas bättre. Samma information tilldelas också till nytta för andra.

Morgondagens trafiknät möter kundbehoven. Trafikledsnätet ska möta kundernas behov med ett omfattande urval metoder. Transporteffektivitet och kapacitet förbättras genom innovationer och att pröva på nytt, ett exempel på detta är stora HCT-lastbilar Staten och kommunerna utvecklar tillsammans alternativ på rörlighet med mindre utsläpp och vi påverkar attraktiviteten med bl.a. trafikledsskötsel. Målet med den riksomfattande trafiksystemplanen som omspänner 12 år och är i förberedning är långsiktighet i trafikpolitiken. Samtidigt formas en vilja angående det nuvarande trafikledsnätets skick och servicenivå.

Framtidens infrastruktur är en serviceplattform. Under kommande år fattas flera beslut vars konsekvenser syns först i framtiden. Målet är att halvera utsläppen av växthusgaser fram till år 2030 och sänka utsläppen till noll senast år 2045. Man eftersträvar detta mål även med trafikledshållningens metoder. Framtidens infrastruktur är en plattform som för sin del möjliggör digitaliseringens utveckling i trafiken och rörligheten. Information möjliggör nya tjänster inom färdsätt men förändrar också trafikledshållningen. Framtidens infrastruktur är säkrare, punktligare, effektivare och funktionssäkrare och möjliggör rörlighet med mindre utsläpp.

Seminariet Väylä2020 samlade ihop cirka 600 representanter från Trafikledsverkets intressentgrupper intresserade av infrastrukturbranschen, trafikens framtid och rörlighet.

Mer information

Generaldirektör Kari Wihlman, förfrågningar om intervjuer: direktör Anna Jokela tfn 0400 439955