Tillbaka

Strategisk styrning och samarbete trumfkort i utvecklingen av framtidens 5G-trafikinfrastruktur

Strategisk styrning och samarbete trumfkort i utvecklingen av framtidens 5G-trafikinfrastruktur

Publicerad 16.3.2020

Transportsektorn genomgår en kraftig förändring. Klimatförändringen och den växande transporten medför utmaningar samtidigt som digitaliseringen skapar nya möjligheter för att utveckla transporten. Även regeringsprogrammet lyfter fram fungerande infrastruktur och fungerande kommunikation och informationsförmedling som mål.

Trafikledsverket har utrett hur datakommunikationsnätens utveckling kan främjas på bästa sätt och vilka fördelar, behov och utmaningar den digitala infrastrukturen medför för myndigheternas verksamhet.

Framtidens behov av att utveckla datakommunikationsförbindelserna i landsvägstrafiken har huvudsakligen att göra med ökad kommunikation i fordonen och med utvecklingen av automatisk trafik. För järnvägstrafiken har de viktigaste framtida utvecklingsbehoven att göra med att ersätta det finländska systemet för tågövervakning med det europeiska ERTMS-systemet.

I nuläget verkar det väldigt osannolikt att omfattande och heltäckande 5G-nät med hög frekvens ska bli verklighet längs huvudlederna inom den närmaste framtiden. Högfrekventa 5G-basstationer blir på sin höjd verklighet på enstaka ställen, som vid anslutningar, ramper och knutpunkter i trafiken för att erbjuda större dataöverföringskapacitet.

Man bör beakta att många nya tjänster och utvecklingssteg i trafiken inte förutsätter ett högfrekvent 5G-nät, utan största delen av utvecklingen inom den närmaste framtiden går att genomföra med de nuvarande 4G- och 5G-näten med lägre frekvenser.

Trafikledsmyndigheternas roller måste ses över och det måste satsas på samarbete

I utredningen identifierades metoder i Trafikledsverkets verksamhet som kan användas för att främja förverkligandet av 5G-näten och andra datatrafikförbindelser längs landsvägarna och järnvägarna. För att utforma rätt dimensionerade åtgärder måste dock trafikledshållarens roll som främjare av datatrafikförbindelser först klarläggas.

Det är viktigt med samarbete mellan myndigheterna och operatörerna i fortsättningen. Möjligheten att samtidigt använda passiv infrastruktur ska främjas i trafikledsområdena, och myndigheternas och operatörernas samarbete måste fördjupas och systematiseras.

Detta är väsentligt för att förhandsbyggande ska vara kostnadseffektivt. Det är generellt lättare och förmånligare att installera infrastruktur för datakommunikation när man har förberett sig på det och det görs i samband med annat byggande. Till exempel är det skäl att inleda framförhållande i samband med kabelförflyttningar systematiskt redan i planeringsskedet i samarbete med operatörerna.

När framtidens 5G-trafikinfrastruktur utvecklas behöver man öka medvetenheten hos de olika parterna i trafikledshållningen om att datatrafikfrågor påverkar verksamhetssätten och att identifiera fördelningen av offentliga och privata aktörers uppgifter, säger generaldirektör Kari Wihlman vid Trafikledsverket.

Dataanslutningarna ska också beaktas i ett tidigare skede i trafikledsmyndigheternas upphandlingsförfaranden och de ska på ett tydligare sätt bli en del av utvecklingen av trafiklederna och målsättningarna för servicenivån, fortsätter Wihlman.

Läs publikation om 5G i Trafikledsverkets verksamhet

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-52_5g_vaylaviraston_toiminnassa_web.pdf (på finska)

https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-52eng_5g_web.pdf (på engelska)

Mer information:

utvecklingschef Jari Myllärinen, fornamn.efternamn@vayla.fi