Tillbaka

Rv 1 Kyrkträsk: Omfattande pålningsarbete sätter i gång

Rv 1 Kyrkträsk: Omfattande pålningsarbete sätter i gång

Publicerad 19.06.2017

Projektet med att förbättra riksväg 1 i Kyrkträsk i Esbo fortsätter med full fart under sommarsäsongen. Under juni-augusti koncentrerar man sig på de omfattande pålnings- och gjutningsarbetena.

Förbättringen av riksväg 1, som inleddes i slutet av mars vid Kyrkträsk, framskrider raskt. De omfattande pålningsarbetena har inletts på byggplatsen och de fortsätter ända till augusti.

Sammanlagt 23 500 m2 påldäck på tre olika ställen ingår i entreprenaden. Pålningar görs totalt på en 80 000 meter lång sträcka, och över hälften färdigställs i år.

"I praktiken byggs riksvägen i Kyrkträsk i två etapper genom att  på nytt installera påldäck under vägen Vi har kommit fram till den här lösningen på teknisk-ekonomiska grunder", säger projektchef Jukka Hietaniemi vid Trafikverket.

Pålningsarbetet utförs intill ett av Finlands livligast trafikerade vägavsnitt, vilket också höjer arbetssäkerhetskriterierna. Särskild uppmärksamhet måste fästas vid arbetsplattformens stabilitet och rätta arbetsmetoder.

“På så sätt  kan man försäkra sig om att arbetet framskrider smidigt och att resultatet blir bra", säger arbetarskyddschef Risto Lappalainen vid Trafikverket.

En ny bro för motionärerna, gång- och cykeltrafiken

I juni görs pålningar i armerad betong på de nordliga körfälten samt armering och gjutning av påldäcken på Grannasbackens nya bro. I juli utförs armering och gjutning av  påldäck; påldäcken på Grannasbackens bro fylls och broddäcket formsätts.

Reparationerna av broarna vid Kasaberget och Kyrkträsk fortsätter fram till hösten och medför tillfälliga trafik- och körfältsregleringar.

Grannasbackens bro öppnar en ny och säker förbindelse mellan Kyrkträsk och Kasaberget. Samtidigt kopplas området till traktens gång- och cykelledsnät.

”På den sex meter breda bron ryms både ett skidspår och en plogad gångled bredvid varandra”, säger landskapsarkitekt Kristina Rocha vid Esbo stad.

I förbättringsprojektet på riksväg 1 höjs vägen vid Kyrkträsk med cirka en meter över den befintliga vägnivån. Vägavsnittet höjs upp på en 650 meter lång sträcka.

Förbättringsarbetet blir klart under 2018 och arbetet påbörjas på körfälten i riktning mot Åbo. Under december-mars avstannar arbetet och motorvägen är i normal användning. I år  låter också NTM-centralen göra broreparationsarbeten mellan Ring III och Nupurböle.

Det finns aktuell information om hur projektet framskrider och om trafikregleringarna på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor: www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi
www.trafikverket.fi/kyrktrask 
https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Taisto Malinen
Arbetsplatschef, Kreate Oy
Tfn 050 528 0272
taisto.malinen@kreate.fi

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelleder blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart 2018, uppgår till cirka 14 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi 


Sidan uppdaterad 19.10.2015