Tillbaka

Rv 1 Kyrkträsk: Grannasbackasbron öppnas på fredag

Rv 1 Kyrkträsk: Grannasbackasbron öppnas på fredag

Publicerad 07.06.2018

Grannasbackasbron vid Kyrkträsk i Esbo tas i bruk fredagen den 8 juni. Bron, som ingår i förbättringsprojektet på riksväg 1, korsar Åboleden och sammanlänkar nätverket av gång- och cykelleder i Esbo och Grankulla.   Kasabergets underfart stängs nästa vecka och den hålls stängd under reparationsarbetet.

Tack vare det gynnsamma vädret  har höjnings- och reparationsarbetet på riksväg 1 vid Kyrkträsk i Esbo förlöpt enligt tidtabell.  Pålningsarbetet, som påbörjades redan i maj, fortsätter till slutet av juni.  Gjutningen av påldäcken har påbörjats och pågår till slutet av juli.

Ett nytt arbetsobjekt som nu blir klart är Grannasbackasbron som korsar riksvägen. Den erbjuder en ny gång- och cykelförbindelse mellan Kyrkträsk och Kasaberget.  Samtidigt sammanlänkas området med nätverket av gång- och cykelleder i närregionen.  På den sex meter breda och 120 meter långa bron kommer det vintertid att löpa ett skidspår parallellt med en plogad gångförbindelse. 

Då den nya bron har öppnats, stängs Kasabergets underfart och den är ur bruk under reparationsarbetet till slutet av juli.

 Arbete pågår också mellan Domsby och Ring II

 I förbättringsprojektet på riksväg 1 höjs vägen vid Kyrkträsk med cirka en meter över den tidigare vägnivån. Sättningen i vägen ledde till översvämningar till följd av höstens hällregn, men faran för översvämningar är nu överstånden.


Vägavsnittet höjs upp på en ca 600 meter lång sträcka. Under sommaren och hösten bygger man om de sydliga körfälten vid Kyrkträsk genom att installera påldäck under vägen. Samtidigt förbättrar man bullerskyddet i småhusområdet i Gloms och reparerar broarna vid Kyrkträsk och Kasaberget.

Förbättringsarbetet blir klart i november 2018. I närheten pågår ett annat vägbygge, där det byggs nya körfält mellan Domsby anslutning och Ring II. Sprängningsarbete i anknytning till detta orsakar sporadiska trafikstopp under de närmaste veckorna.

“Det krävs att man är observant och har tålamod, eftersom det på en sträcka på bara några kilometer finns flera olika hastighetsbegränsningar och tillfälliga trafikregleringar”, säger Jukka Hietaniemi, projektchef vid Trafikverket 

Du kan följa med hur projektet framskrider på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor: www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi

www.trafikverket.fi/kyrktrask 

https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Taisto Malinen
Arbetsplatschef
Tfn 050 5280272
taisto.malinen@kreate.fi

Åtgärderna på riksväg 1 vid Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelleder blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart i november 2018, uppgår till cirka 12 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015