Tillbaka

Rv 1 Kyrkträsk: Broarbeten orsakar trafikavbrott nattetid

Rv 1 Kyrkträsk: Broarbeten orsakar trafikavbrott nattetid

Publicerad 11.09.2017

Inom projektet för att förbättra riksväg 1 i Kyrkträsk i Esbo, byggs denna vecka en öppning i Grannasbackasbrons byggställningar på motorvägen. Arbetet orsakar korta trafikavbrott nattetid mellan måndag och onsdag.

Förbättringen av riksväg 1, som inleddes i slutet av mars vid Kyrkträsk, framskrider enligt tidsplanen. Pålningen av körbanan i riktning mot Åbo har slutförts och de sista påldäcken gjuts denna vecka.

För öppningarna i byggnadsställningarna vid Grannasbackasbron installeras långa stålbalkar vid körbanorna. Balkarna installeras och lyfts nattetid mellan måndag och onsdag, varvid trafiken stoppas i några minuter. På motsvarande sätt rivs öppningarna under två nätter i mitten av oktober.

”Det lönar sig att vara förberedd på trafikstopp kl. 20.00–06.00 både i riktning mot Åbo och mot Helsingfors. Stoppen sker endast under lyften och de räcker högst fem minuter i taget”, berättar projektchef Jukka Hietaniemi vid Trafikverket.

Körfältens bredd förblir oförändrade. Taisto Malinen, arbetsplatschef för huvudentreprenören Kreate Oy, betonar att det är viktigt att vara observant och flexibel samt att beakta den tunga trafiken på byggarbetsplatsen. Det är också skäl att hålla låg hastighet.

Byggarbetsplatsen håller tidsplanen

Under sommarmånaderna har vägbyggnadsprojektet i Kyrkträsk gått enligt planerna. Brolocket på Grannasbackasbron för gång- och cykeltrafik som sammanbinder Esbo och Grankulla gjuts i månadsskiftet september-oktober.

Reparationerna av Kasabergets underfart fortsätter och överbyggnaderna blir klara i oktober.

Förbättringsarbetet blir klart under 2018 och arbetet påbörjas på körfälten i riktning mot Åbo. Under december-mars avstannar arbetet på motorvägen som därefter är i normal användning. Broreparationsarbetet som NTM-centralen låtit göra mellan Ring III och Nupurböle blir klart i oktober.

Det finns aktuell information om hur projektet framskrider och om trafikregleringarna på Trafikverkets webbsidor och på projektets Facebook-sidor: www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi
www.trafikverket.fi/kyrktrask 
https://www.facebook.com/vt1kirkkojarvi

Ytterligare information:

Jukka Hietaniemi
Projektchef, Trafikverket
Tfn 029 534 3513
jukka.hietaniemi@trafikverket.fi

Taisto Malinen
Arbetsplatschef, Kreate Oy
Tfn 050 528 0272
taisto.malinen@kreate.fi

Åtgärderna på riksväg 1 i Kyrkträsk eliminerar framkomlighets- och säkerhetsproblemen till följd av översvämningar. Bullerolägenheterna från trafiken minskar och nätverket av gång- och cykelleder blir bättre. De totala kostnaderna för reparationsarbetet, som blir klart 2018, uppgår till cirka 14 miljoner euro. Projektet genomförs av Trafikverket.  www.liikennevirasto.fi/kirkkojarvi, www.trafikverket.fi/kyrktraskwww.facebook.com/vt1kirkkojarvi


Sidan uppdaterad 19.10.2015