Tillbaka

Nya riktlinjer för vinterunderhåll

Nya riktlinjer för vinterunderhåll

Publicerad 06.11.2018

I Trafikverkets nya riktlinjer för vinterunderhåll tar man särskilt den tunga trafiken i beaktande för att förbättra trafikanternas säkerhet och näringslivets verksamhetsförutsättningar. På huvudvägarna höjs servicenivån genom ändrade underhållsklasser och i vägnätet av lägre klass genom kontrollerade kvalitetskrav. Riktlinjerna beaktar också klimatförändringens inverkan på väglaget.

Riktlinjerna för vinterunderhåll grundar sig på principerna för hur man vintertid kan säkerställa framkomligheten på landsvägarna och underhålla vägarna.Riktlinjerna gäller genomgående i hela landet, men de tillämpas enligt regionala behov och förhållanden.

Ändringarna träder i kraft genast i början av 2019
höjd servicenivå och ökad säkerhet

Trafikverket bestämmer servicenivån för landsvägsunderhållet. Vägarna är indelade i underhållsklasser, eftersom alla vägar inte kan underhållas på samma sätt till rimlig kostnad. Nu blir skillnaderna mellan underhållsklasserna tydligare, för att vägunderhållet ska bli mer enhetligt och servicenivån höjas.

Höjningen av underhållsklasserna gäller särskilt vägarna med mycket tung trafik. Med den strävar man efter att minska antalet allvarliga olyckor och avkörningar i den tunga trafiken. Trafikmängdsgränserna sänks i vissa underhållsklasser, vilket betyder att vägar med mindre trafik är berättigade till en högre underhållsnivå än tidigare. På så sätt ökas säkerheten och höjs underhållsnivån.

Underhållsklasserna höjs 1.1.2019 på en cirka 11-12 000 km lång sträcka (ungefär 15 % av landsvägsnätet). På dessa vägar är trafiken huvudsakligen livligare än medeltalet, så redan efter årsskiftet höjs servicenivån för över 30 % av trafiken. Då entreprenaderna konkurrensutsätts, höjs underhållsklasserna ytterligare på en cirka 3000 km lång sträcka under perioden 2019-24.

Framförhållning, digitalisering och växelverkan

Under exceptionella väder- och väglagsförhållanden säkerställs säkerheten i trafiken och att i första hand de viktigaste trafiklederna fungerar acceptabelt. Också i sådana fall hålls hela landsvägsnätet i framkomligt skick. De viktigaste metoderna för detta är tydligt överenskomna förfaringssätt, noggrann förhandsplanering och användning av hela vägunderhållsmaterielen.

Datasystemen utvecklas aktivt och på en betydande del av vägnätet använder man också information från fordonen som stöd för vinterunderhållet. Samarbetet mellan vägväderaktörerna och entreprenörerna effektiveras för att få ännu exaktare väglags- och väderprognoser. Också kvalitetssäkringen effektiveras med hjälp av digitala medel.

Det förs regelbundna dialoger mellan entreprenörerna, städerna, kommunerna, NTM-centralerna och övriga intressegrupper för att identifiera ändrade kundbehov.

Ändringar som träder i kraft från och med 1.1.2019 i och med konkurrensutsättningen av entreprenader. 
– Snabbare halkbekämpning och plogningen påbörjas fortare än tidigare

I vägnätet av lägre klass förkortas åtgärdstiden för halkbekämpning och, i största delen av vägnätet, också åtgärdstiden för plogning. Plogningarna kommer att påbörjas vid mindre snömängd än tidigare, eftersom man strävar efter att göra särskilt morgontrafiken smidigare och säkrare. Om plogningen påbörjas i tillräckligt god tid, förbättras också förutsättningarna för att det packade snöskiktet ska bli jämnt och tunt. Inom halkbekämpningen tar man mer heltäckande i bruk tilläggsmateriel i exceptionella situationer.

Hänsyn till pendeltrafiken, vägarnas livscykel och miljön

Förutsättningarna för pendeltrafiken förbättras genom att underhållsklassernas trafikmängdsgränser sänks också på förbindelsevägarna med livlig trafik som ofta går igenom stadsregioner. I vägnätet av lägre klass strävar man för arbetsresornas del till att morgontrafiken ska uppmärksammas i större utsträckning än tidigare.

Man tar hänsyn till kundbehoven genom bland annat anpassat underhåll, då det blir möjligt att tidsmässigt eller lokalt höja servicenivån i någon mån på vägavsnitt som anses vara viktiga. Det anpassade underhållet kan till exempel inriktas på viktiga rutter för kollektivtrafiken för att säkerställa att morgontrafiken löper smidigt. På leder med livlig gång- och cykeltrafik blir det möjligt att i samarbete med städerna erbjuda en högre servicenivå med hjälp av så kallade kvalitetskorridorer.

För att förlänga vägnätets livscykel delas vägarna med genomsnittlig trafikmängd in i vägar som huvudsakligen saltas och vägar som huvudsakligen sandas enligt typen av vägbeläggning. Med hjälp av strängare kvalitetskrav än tidigare kan man snabbt förbereda sig på växlande väderlek. På vägar med lätt beläggning säkerställer man beläggningens livscykel genom att i huvudsak använda sand vid halkbekämpningen. Vägarnas dränering kommer också att effektiveras och snövallarna kommer att göras lägre på vårarna. Man strävar efter att hålla skiktet av packad snö tunt och minimera antalet fåror och ojämnheter, även om vägbeläggningarnas försämrade skick allt oftare gör det svårt att hålla skiktet med packad snö tunt.

För att undvika att kloridhalten ska stiga i känsliga och viktiga grundvattenområden, strävar man efter att ersätta natriumkloriden med andra halkbekämpningsmedel såsom formiater.

Hösten 2019 tas den nya underhållsmodellen i bruk i 17 vägunderhållsentreprenader och senast 2023 i alla entreprenader. Med hjälp av den nya underhållsentreprenadmodellen förväntar man sig att effektivera såväl verkningarna av riktlinjerna för vinterunderhållet som det praktiska genomförandet.

Ytterligare information:

Överinspektör Otto Kärki, Trafikverket, tfn 029 534 3330, fornamn.efternamn@trafikverket.fi

Publicerat:

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lto_2018-01_talvihoidon_toimintalinjat_web.pdf

 

 


Sidan uppdaterad 19.10.2015