Tillbaka

Nya broar har tagit sig in på listan över Finlands längsta broar under de senaste åren – på första plats fortfarande den över en kilometer långa Replotbron

Nya broar har tagit sig in på listan över Finlands längsta broar under de senaste åren – på första plats fortfarande den över en kilometer långa Replotbron

Publicerad 18.5.2020

Listan över Finlands längsta broar har fått uppdateras flera gånger under de senaste åren. Under 2010-talet färdigställdes flera långa och imponerande broar i våra trafiksledsprojekt. I planeringen av brolösningar är det dock funktionaliteten och hållbarheten som väger mest i vågskålen.

Vekaransalmi bro i Sulkava som färdigställdes år 2019 når med sin längd på 639 meter till en femte plats på listan över Finlands längsta broar. Bron som ersatte färjförbindelsen når dock inte upp till längden på den längsta bron. Finlands längsta bro i Replot i Korsholm är hela 1045 meter lång. Replotbron som innehaft sin plats i listans spets sedan år 1997 kommer förmodligen att förlora platsen när Kronbergsbron byggs i Helsingfors i slutet av 2020-talet. Den planeras bli till och med 1200 meter lång.

I Trafikledsverkets projekt som färdigställts under de senaste åren har man förutom Vekaransalmi bron byggt även andra långa och imponerade broar. Jännevirta bron i Kuopio blev färdig år 2018 och är med sin längd på 577 meter Finlands åttonde längsta bro. Laitaatsalmi norra och södra broarna som färdigställdes i Nyslott år 2019 når med sina längder på 469,7 och 492,4 meter till platserna 14 och 16 på listan över de längsta broarna.

Funktionaliteten först

Trots att broarna som färdigställts under de senaste åren är imponerande går alltid funktionaliteten först då man planerar brolösningar. Lösningen som valts för varje objekt grundar sig på noggrann teknisk-ekonomisk prövning. Målet är en bro som smälter samman med vägen eller banan så mycket som möjligt.

Enligt Markku Äijälä, som arbetar som chef för enheten för konstbyggnad vid Trafikledsverket, har brolösningarna under det senaste decenniet speciellt påverkats av de krav som de ökade trafikmängderna och säkerheten medfört. Under förra decenniet byggdes i synnerhet så kallade torra broar (broar i vägkorsningar eller planskilda anslutningar), underfartsbroar (banan korsar vägen) och underfartsgångar (gång- och cykeltrafik går under vägen).

På 2010-talet byggdes också stora vattendragsbroar med vilka färjförbindelser avlägsnades (Lövö bro, Vekaransalmi bro) eller öppningsbara broar (Jännevirta bro). Broarna i Laitaatsalmi byggdes i samband med flyttningen av djupleden i Kyro sund. Lösningen gjorde både sjötrafiken nedanför och vägtrafiken ovanpå smidigare.

Enligt Äijälä syns inga modeströmmar i broplaneringen, även om vissa drag kan framhävas under en viss tid:

”I och med urbaniseringen och det allt tätare byggandet blir man ofta tvungen att bygga broar och många andra konstruktioner även i trånga utrymmen. Till exempel kommer stödmurskonstruktionerna säkert att öka i fortsättningen. Broar byggs också i allt mer utmanande bottenförhållanden. Pålningstekniken har utvecklats avsevärt och numera kan man noggrant borra även stora pålar. En nygammal brotyp är lösningen 'stålbalkar i betong' med vilken man uppnår en låg konstruktionshöjd. En sådan bro är till exempel den färdigställda Heikinkatu underfartsbron i Uleåborg", beskriver Äijälä.

Broarnas planerade livslängd är hundra år. Därför tas nya lösningar endast i bruk med eftertanke och hållbarheten och funktionaliteten går före ståtligheten i brolösningarna. 

På 2020-talet byggs nya broar, de gamla förbättras och färjförbindelser ersätts

På 2020-talet bygger man vid Trafikledsverket nya broar alltjämt huvudsakligen i samband med väg- och banprojekt. På flera ställen planerar man att ersätta gamla färjförbindelser med broar och även förnyandet av gamla broar ökar:

"Alla våra gamla broars bärförmåga räcker inte till för den tunga trafikens växande laster. En del av våra broar är också i ganska dåligt skick och behöver renoveras grundligt. Dessutom finns det trafikbrister i de gamla broarna med tanke på dagens standarder, till exempel i bredden eller storleken på broöppningarna ", berättar Äijälä.

Så vilken är broproffsets egen favoritbro i Finland eller utomlands?

"Det är nog Sääksmäki bron i Valkeakoski. Det är en fin hängbro som passar bra i det vackra sjölandskapet och som också syns på långt håll för vägtrafikanterna. Även Millaubron i Frankrike är imponerande åtminstone utifrån fotografier, även om jag ännu inte har sett den på plats och ställe", berättar Markku.