Tillbaka

Ny, digital databank och appar för spårunderhåll förbättrar punktligheten och säkerheten

Ny, digital databank och appar för spårunderhåll förbättrar punktligheten och säkerheten

Publicerad 31.1.2019

Nya digitala verktyg och system som underlättar underhållet tas gradvis i bruk vid Trafikledsverket. Informationsflödet mellan dem som sörjer för spårunderhållet kommer att förbättras. För tågresenärer och transportproffs kommer detta synas i form av förbättrad punktlighet och säkerhet.

Trafikledsverket ansvarar i Finland för planering och underhåll av järnvägsnätet och utveckling av bannätet. Vi konkurrensutsätter drifts- och underhållsutförarna och ansvarar med stöd av de regionala bandisponenterna för tillsyn av underhållet.

Hittills har entreprenörer och disponenter använt sina egna, sinsemellanolika datasystem och rapporteringsverktyg. Detta har gjort informationen och övervakningen långsammare, och den rapporterade informationen har inte alltid varit enhetlig eller lätt att använda, särskilt när entreprenörer bytts ut.

Inom ramen för Trafikverkets digitaliseringsprojekt åren 2016–2018 inleddes delprojektet RAID-e i syfte att skapa ett elektroniskt informationshanteringssystem för bantillgångarna och underhållet av dem. Målet var att förenhetliga och säkerställa informationen kring underhållet av banorna samt göra det lättare att föregripa och optimera arbetet.

Den ”elektroniska databanken” RATKO för järnvägarna och appar baserade på den

Till grund för informationshanteringen byggdes hanteringsverktyget RATKO för banobjekt. Den elektroniska databanken över bantillgångar och baninfrastruktur ger information till alla samarbetspartner och intressentgrupper. På det här sättet får alla olika aktörer samtidigt tillgång till samma information, vilket gör att informationsflödet mellan de olika parterna förbättras. Detta underlättar det dagliga underhållet av banorna, trafikeringen av dem och planeringen av förbättringsarbeten på banorna.

Hanteringsverktyget RAKIU utvecklades för daglig användning bland dem som arbetar med underhållet av banorna. I verktyget ser medarbetarna sina dagliga uppgifter och registrerar sitt arbete via en smarttelefon eller terminal. Tack vare det gemensamma verktyget produceras informationen på samma sätt överallt, definitionerna är enhetliga och detaljnivån för informationen är densamma.

För informationshantering i fråga om reparation och renovation av större omfattning än de dagliga underhållsåtgärderna utvecklades verktyget RYHTI. Tidigare förmedlades informationen som Excel-filer per e-post från underhållsarbetarna till disponenter och regionansvariga. Nu kan reparationsförslag registreras direkt i det elektroniska systemet via en smarttelefon eller en dator utan att man behöver skicka separata dokument. I ett senare skede kan de behov av reparations- och förnyelseåtgärder som samlats in i systemet flexibelt riktas till olika genomförandekanaler, också för att tjäna som utgångsinformation för mer omfattande ombyggnadsprojekt.

Omfattande bakgrundsappar, databaser och smarta metoder för informationsproduktion

En separat app utvecklades också för hantering av materiella tillgångar (RAHTI) och för administratörer togs systemverktyg fram (RATTI). För den maskinella bankontrollen färdigställdes en bankontrolldatabas och en beställningsserver för lagring och distribution av de resultat och rapporter som kontrollen producerar.

De nya metoderna för informationsproduktion testades bland annat genom försök med utnyttjande av maskinsyn för identifiering av banmärken, automatiserad produktion av belastningsuppgifter för bannätet och användning av laserskanningsdata.

”Ett viktigt utbud av digitala verktyg, databaser och system uppstod inom projektet RAID-e. Dessa skapar en god grund för den framtida banhållningen och utvecklingen av tillgångshanteringen”, säger Ari-Pekka Manninen, utvecklingsdirektör vid Trafikverket.

Mer information:

Utvecklingsdirektör Ari-Pekka Manninen, Trafikverket, tfn 029 5343 619, ari-pekka.manninen@vayla.fi


reaktionapit