Tillbaka

Nuvarande VTS-frågor

Nuvarande VTS-frågor

Publicerad 25.10.2018

Trafikverkets senaste enkät för kunder och intressegrupper om sjötrafikledningen genomfördes 18.6–19.8.2018. Vi fick totalt 81 svar, varmt tack för dem!

Enkäten om sjötrafikledningen innehöll nu för tredje gången samma frågebatteri som tidigare. De föregående enkäterna genomfördes 2015 och 2012. På basis av dessa tre enkäter kan man överlag konstatera att kunderna och intressegrupperna för varje gång blivit en aning nöjdare med tjänsterna som VTS, Helsinki Traffic (GOFREP) och Turku Radio tillhandahåller.

Sjötrafikledningens webbsidor kommer att ändras utgående från responsen genast efter årsskiftet, då tillhandahållandet av fartygstrafikservicen övergår på trafikstyrningskoncernens ansvar.

Trafikverket ordnade 1.10.2015–30.9.2017 ett frivilligt försök med att i första hand använda engelska som VTS-språk i VTS-områdena längs Finlands kust. Under försöket genomfördes två kundenkäter, i vilka man undersökte åsikterna och erfarenheterna av att använda engelska som det primära VTS-språket. Den första enkäten genomfördes 4.5–15.6.2016. Enkäten besvarades av 220 personer. Av dessa var 47,3 % helt eller delvis av samma åsikt om att det var bra att i första hand använda engelska som VTS-språk.

Den andra enkäten ordnades 5.6–20.8.2017. Den skickades ut till en större grupp mottagare och besvarades av totalt 462 personer. Av dem som besvarade frågan ”Tycker du att det är bra att i första hand använda engelska som VTS-språk?” svarade 66,4 % att de var helt eller delvis av samma åsikt. Trafikverket gav nyligen en rekommendation om att man i första hand ska använda engelska som VTS-språk i VTS-områdena vid kusten.

Republiken Finlands president undertecknade sommaren 2018 lagarna enligt vilka Trafikverkets trafikledningsfunktioner bolagiseras. Det betyder att Trafikverkets nuvarande avdelning Fartygstrafikservice från och med 1.1.2019 ändras till Vessel Traffic Services Finland Ab. För kunderna borde bolagiseringen inte märkas på något annat sätt än på nya logon i publikationer och på webbsidorna. Ändringen sköts så att man t.ex. försöker behålla de nuvarande telefonnumren till centralerna.

Genom denna ändring vill man uppnå flexibel och smidig trafikledning och främja uppkomsten av nya tjänstemarknader för i synnerhet trafikledningsdata. Den blivande trafikledningskoncernen (Traffic Management Finland Group) består av dotterbolagen som producerar trafikstyrnings- och ledningstjänster för alla fyra trafikslag (vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart). Information om hur bolagiseringen fortskrider kommer att skickas ut till alla kunder innan bolaget inleder sin verksamhet.

Ytterligare uppgifter

Esa Sirkiä
tfn +358 29 534 3344
Esa.Sirkia(at)trafikverket.fi 

Sari Talja
tfn +358 29 534 3278
Sari.Talja(at)trafikverket.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015