Tillbaka

Normal tjällossning förutspås för trafikledsnätet

Normal tjällossning förutspås för trafikledsnätet

Publicerad 26.03.2019

Tecken på tjällossning finns redan på många håll på vägarna och i bannätet, trots att den gångna vintern var kall. I vår förutspås ändå normal tjällossning förutom i Lappland och sydöstra Finland. För järnvägstrafiken införs hastighetsbegränsningar på grund av tjällossningen huvudsakligen på banavsnitten i sydöstra, östra och norra Finland.

På grusvägarna förutspås normal tjällossning

”På grusvägarna förväntas tjällossningen vara ganska ordinär. I nuläget förutspås inte lika svår tjällossning som förra våren utan landsvägarna torde kunna hållas i körbart skick", förtydligar vägtrafikdirektör Pekka Rajala på Trafikledsverket.

En regnig vår kan dock försämra situationen betydligt. I sydöstra Finland och Lappland förutspås den svåraste tjällossningen.

Till följd av tjällossningen har det under de senaste åren i allmänhet utfärdats viktbegränsningar på 600–2 000 vägkilometer per år. Förra våren gällde viktbegränsningar på omkring 4100 kilometer landsväg och ännu i slutet av hösten på ca 600 kilometer.

Hur svår tjällossningen blir beror ändå i hög grad på vädret under våren. Torrt och soligt väder samt nattfrost gör att vägarna torkar i takt med att de smälter och då hålls tjällossningen i schack. De mest utsatta vägarna finns i de mellersta delarna av Finland, där jordmånen och terrängen är gynnsamma för att tjälskador ska uppstå och där det finns ett stort antal grusvägar. På grusvägarna kan det ställvis förekomma ytliga tjälskador innan tjällossningen i vägkroppen börjar. Vägkropparna smälter inte i samma takt på soliga och skuggiga vägavsnitt.

”Då tunga transporter planeras lönar det sig att välja en tidpunkt till exempel tidigt på morgonen, då dygnstemperaturen är som lägst och vägens bärighet som högst”, upplyser Pekka Rajala.

Skador syns på gammal beläggning

Speciellt i södra Finland har belagda vägar tagit skada av det milda och regniga vintervädret. Efter vintern finns det mycket sprickor, hål och andra skador i vägbeläggningen. På avsnitten med de värsta skadorna kan sommarhastigheter inte införas förrän beläggningen har reparerats. På grund av njugga anslag för grundväghållningen är sommarens vägbeläggningsprogram rekordlitet till sin omfattning, bara ungefär 1500 kilometer ingår. För att åtgärda beläggningens dåliga skick skulle över 3500 vägkilometer behöva förnyas.

På järnvägarna koncentreras hastighetsbegränsningarna på grund av tjällossningen till banavsnitten i sydöstra, östra och norra Finland

Tack vare att väderförhållandena mitt på vintern var ganska varierande och mildare än normalt blir klimatbelastningen på bannätet mindre än i genomsnitt. 

På de delar av bannätet som tagit skada av tjälen måste hastighetsbegränsningar införas för att tågens säkerhet ska kunna garanteras. På banavsnitt i södra och västra Finland kan tjälrestriktioner vara nödvändiga på ställen med förändringar i bankonstruktionen och ställen som torkar långsamt.

Liksom tidigare år införs hastighetsbegränsningar på grund av tjällossningen främst på samma återkommande banavsnitt i sydöstra, östra och norra Finland.

De maximala hastighetssänkningarna på grund av tjälen förväntas bli 45–65 kilometer och tidpunkten för sänkningarna kommer att vara i början av maj. Därmed skulle hastighetssänkningarna hålla samma nivå som våren 2018.

”Problemen orsakade av tjälen upprepas årligen i huvudsak på samma ställen. Trafikledsverket strävar efter att i samarbete med underhållsentreprenörerna och trafikidkarna minimera skadorna som tjälen orsakar trafiken", säger direktören för järnvägstrafiken Markku Nummelin.

Järnvägsunderhållet följer ständigt med förändringarna i tjälen och vidtar samtidigt nödvändiga åtgärder för att kunna undvika hastighetsbegränsningar och minimera dem både beträffande antalet och tiden de är i kraft.

En del av vinterns hastighetsbegränsningar kan bero på förändringar i spåren orsakade av normal tågtrafik, tjälen är inte alltid orsaken.

Skärgårdsområdena är huvudsakligen isfria

I vinter har isläget har varit lättare än förra vintern. Förbindelsebåtstrafiken har skötts på normalt sätt och på endast en rutt övergick man från båttransporter till transport med svävare. Skärgårdsborna har själva kunnat röra sig längs med isen efter att myndigheterna stängt trafiken på lugnare rutter. Skärgården är i detta skede redan isfri, men längst inne i vikarna och i tätare skärgårdsområden kan det ännu förekomma en del is. Kvarstående ismassor kan flyttas av vindarna och packas vid holmarnas stränder. 

I Räisälä i Kemijärvi och på Karlö har det funnits officiella isvägar. Båda isvägarna kan ännu användas. Färjetrafiken har huvudsakligen förlöpt väl hela vintern. På några färjeställen kan islossningen avbryta trafiken. Växlingar i vattenståndet kan orsaka problem för färjetrafiken i slutet av vintern, speciellt på insjöarnas färjeställen. I Saimen är vattenståndet lågt och om det sjunker ytterligare kan det bli nödvändigt att införa viktbegränsningar.


Ytterligare information:
Vägtrafikdirektör Pekka Rajala, tfn 0295 34 3626, fornamn.efternamn@vayla.fi

Sakkunnig inom järnvägsunderhåll Jouko Nurmilaukas, tfn 029 534 3826, fornamn.efternamn@vayla.fi

Tjällossningsärenden i skärgården: vägingenjör Tapani Jaakkola, tfn 029 5022 791, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Trafikens kundtjänst: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, tfn 029 502 0600


Närmare information om tjälstatusen fås från NTM-centralerna

Viktbegränsningar

Tjäle och tjällossning


reaktionapit
Sidan uppdaterad 19.10.2015