Tillbaka

Mark för bana – Varför ordnas banförrättningar

Mark för bana – Varför ordnas banförrättningar

Publicerad 4.10.2019

I bakgrunden av banprojekt finns många faser som ska skötas före man kan börja bygga. Att anordna banförrättningar är en av dessa viktiga faser.

Bilden av järnväg

Banförrättning är en inlösningsförrättning som grundar sig på banlagen och lagen om inlösen. NTM-centralen inleder förrättningen när banplanen har godkänts. Utgående från en godkänd förrättning får NTM-centralen rätt att lösa in de områden och rättigheter som avses i banplanen. Banförrättningar ordnas alltid när man bygger eller förbättrar banavsnitt och man behöver nya markområden för banan samt utrustning, servicevägar och utloppsdiken angående banan.

Paula Mattila representerar NTM-centralen i sydöstra Finland i banprojektet Luumäki–Imatra. Förutom en utbildning som diplomingenjör inom lantmäteri har Paula över 20 års erfarenhet inom statens markförvärv, vilket försäkrar hennes yrkeskunnighet.

”Banförrättningarna har nuförtiden centraliserats till NTM-centralerna. NTM-centralernas roll i banförrättningarna är att representera banhållaren, alltså staten. Vi inleder banförrättningar genom att ansöka om dem hos Lantmäteriverket”, berättar Paula.

Vad sker i praktiken i en banförrättning?

Banförrättningen utförs av en opartisk inlösningskommission. Till kommissionen hör en förrättningsingenjör som beordrats av Lantmäteriverket och två gode män. Tapani Pukki är förrättningsingenjör i banprojektet Luumäki–Imatra.

”Banförrättningens huvuduppgifter är för det första att lösa in de markområden som behövs så att de kan överföras till banhållarens ägo och byggandet kan inledas. En annan viktig uppgift är att beordra ersättningar till markägarna för förlorade markområden och övrig egendom. Inlösningskommissionen leder banförrättningen och gör alla beslut där”, förklarar Paula.

När markens värde bestäms använder förrättningskommissionen bl.a. köpeskillingsregistret över fastigheter som hjälp för att utreda det gängse värdet på marken i området.

”Allas mål är att markägarnas rättigheter skyddas och att de får tillräckliga ersättningar. Förrättningsmännen fastställer på eget initiativ största delen av ersättningarna och gör vanligtvis goda beslut från markägarnas synvinkel”, konstaterar Paula.

Paulas uppgift som banhållarens representant är bland annat att utarbeta bemötanden på markägarnas ersättningsyrkanden.

Banförrättningens två faser

Banförrättningar framskrider i två faser. Den första banförrättningen hålls i den inledande fasen, alltså när banområdena tas i besittning och ersättningarna på egendomsförlusterna fastställs.

Den andra fasen ordnas när banan är klar, för banprojekt Luumäki–Imatras del år 2023.

”I banförrättningens andra fas granskas de förverkligade gränserna på banområdet samt eventuella skador och olägenheter. Förrättningsmännen förbereder sig såklart redan i förväg på buller- och skakningsstörningar orsakade av byggandet med olika mätningar, likaså strävar man efter att försäkra passagerättigheterna till tomterna i den första fasen. Eventuella skador och olägenheter på fastigheten orsakade av banprojektet ersätts i förrättningens andra fas, om de inte har ersatts redan tidigare”, berättar Paula.

Om arbetena på banbyggplatsen orsakar skada på fastigheten lönar det sig att omgående kontakta byggplatsledningen och inte vänta på banförrättningen, påminner Paula.

Banförrättningar verkställs vartefter byggandet påbörjar. Paula betonar att byggande inte får inledas på privat mark före området har tagits i besittning. På sommaren har ett besittningstagande angående dubbelspår samt ett mindre besittningstagande i Muukko utförts i banprojektet Luumäki–Imatra.

”Lantmäteriverket inleder inom kort terrängarbeten på avsnitten Luumäki–Villmanstrand och Villmanstrand–Muukko, alltså områdena som tas i besittning markeras i terrängen. Målet är att inleda banförrättningarna på dessa avsnitt i slutet av året”, berättar Paula.

Läs mer

Bekanta dig med banprojektet Luumäki–Imatra