Tillbaka

I år utförs många banarbeten på olika håll i Finland

I år utförs många banarbeten på olika håll i Finland

Publicerad 25.03.2020

I år låter Trafikledsverket utföra fler banarbeten än i fjol. De största banarbetena hänför sig till banprojektet Luumäki-Imatra. Även förnyandet av sex broar på banavsnittet Tammerfors-Jyväskylä är ett omfattande projekt.

Även om banreparationer och andra banarbeten utförs året runt, ökar arbetet närmare sommaren när marken smälter. I år har Trafikledsverket mer anslag till sitt förfogande, så det finns fler objekt jämfört med 2019. Coronaviruset överskuggar dock inledandet av sommararbetet.

”Vi följer hela tiden med coronaläget, men redan nu vet vi att effekterna kommer även att påverka sommarens banarbeten. I april–maj torde man veta om arbetet måste flyttas framåt. För närvarande gör man reservplaner på byggarbetsplatserna”, säger Maria Torttila, biträdande direktör vid Trafikledsverket.

”Alla arbetsskeden slutförs dock så att de inte medför fara för passagerare och trafiken”.

Varför och när utförs banarbeten?

”Banarbeten utförs för att förbättra järnvägstrafikens kvalitet bland annat genom att förbättra punktligheten och säkerheten”, berättar Juha Kröger, sakkunnig på järnvägstrafikens styrning och administration vid Trafikledsverket.

Tidpunkterna för banarbetena har planerats så att de orsakar så liten olägenhet som möjligt för trafiken. Alltid lyckas man inte med detta. I dessa fall strävar man efter att flytta arbetet till tidpunkter då det förekommer lite trafik. Av denna anledning utförs banarbeten traditionellt särskilt mycket på veckoslut och även under midsommaren.

De viktigaste banarbetena som påverkar trafiken 2020

Nedan listas sådana banarbeten som har större inverkan på tågtrafiken.

Södra Finland

I projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård är man medveten om ändringar i spårnätet under tiden 11.4.-30.10.2020.

I Helsingfors inleds byggandet av cykeltunneln mellan Medborgartorget och Kaisaniemi. De orsakar spåranläggningsförändringar i Helsingfors från november 2020 till december 2023.

Arbetet med att bygga det västra tilläggsspåret i Mellersta Böle och Tripla fortsätter och de orsakar ändringar i användningen av spåranläggningarna i Böle från april till oktober 2020.

På banavsnittet Helsingfors-Riihimäki pågår för närvarande det första skedet av kapacitetsökningen, som även omfattar förnyelse av bangården i Riihimäki. Det orsakar ändringar i användningen av spåranläggningarna.

Underhållsarbeten på banavsnittet Kervo-Lahtis kräver delvis avveckling av persontrafiken samt ändringar i godstågstrafiken 21.4.-14.6.2020. Dessutom kommer hastighetsbegränsningar att införas i området under arbetets gång.

På banavsnittet Helsingfors-Åbo, dvs. Kustbanan utförs fortfarande grundliga förbättringsarbeten. Mellan Salo och Kuppis utförs 15.6.-9.8.2020 överbyggnadsarbeten, vilket orsakar förändringar i persontrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Under midsommaren förekommer ett totalt avbrott på 30 timmar i tågtrafiken på Jorvas trafikplats.

Västra Finland

Kansi-projektet i Tammerfors och broarbeten orsakar ändringar i användningen av spåranläggningar för persontrafiken fram till slutet av juli.

På banavsnittet Tammerfors-Seinäjoki förnyas säkerhetsanordningarna och orsakar ändringar i gods- och persontrafiken från maj till juli. Trafikavbrotten genomförs nattetid.

På avsnittet Tammerfors-Jyväskylä repareras sex broar. Även Lahdenvuori tunneln repareras. Dessa ger upphov till ett totalt avbrott på 60 timmar under midsommaren mellan Tammerfors och Jyväskylä.

På banavsnittet Tammerfors-Björneborg byggs en ny hållplats i Tesoma och underfarten i Vanamo rivs. Arbetet medför ett totalt avbrott på 24 timmar under midsommaren samt trafikarrangemang i gods- och persontrafiken.

I Keuru repareras underfartsbron i Rauhala och därför förekommer det ett totalt avbrott i trafiken 17.8.-24.8.2020.

På banavsnittet Bennäs-Jakobstad förnyas säkerhetsanordningarna och arbetet orsakar ett trafikavbrott på 10 timmar på huvudbanan i november 2020.

Östra Finland

I banprojektet Luumäki-Imatra förbättras servicenivån för banavsnittet. Under byggperioden förekommer ett stort antal trafikavbrott på denna bansträcka under veckan och veckosluten samt förändringar i gods- och persontrafiken.

I projektet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn renoveras banavsnittets överbyggnad och broar, axelvikten höjs, säkerhetsanordningar förnyas och bland annat Kotolahti bangård utvidgas. På banavsnittet används tidvis endast en spåranläggning och dessutom kommer det att förekomma totalavbrott. Dessa orsakar förändringar i varu- och personhandeln 13.4.-11.9.2020.

På bangården i Vainikkala slutför man projektet och genomför underhåll. Arbetet kräver godstrafikarrangemang. Arbetet utförs i huvudsak inom ramen för standard arbete på trafikens villkor.

Norra Finland

I Ylivieska tas i bruk nya säkerhetsanordningar 16.-18.5.2020. Under denna tid är det 48 timmars trafikavbrott på banavsnitten Karleby-Uleåborg och Ylivieska-Idensalmi.

I Uleåborg görs en grundlig förbättring och säkerhetsanordningar byggs. På grund av ombyggnaden av underfartsbroarna i Tuira och Tulliväylä i Uleåborg förekommer det ett trafikavbrott på 50 timmar 16.-18.5.2020.

Förbättringsarbeten på banan Kontiomäki-Vartius samt byte av växlar på Kontiomäki triangelspår utförs nattetid under åtta timmars avbrott. Dessutom förekommer det 12-48 timmar långa totalavbrott i trafiken i området 8.6.-30.9.2020.

Se alla banarbeten 2020 här

Ytterligare information:
Juha Kröger, sakkunnig, styrning och administration av järnvägstrafiken, tfn 029 534 3853, fornamn.efternamn@vayla.fi

Mer information om projekten och projektchefernas kontaktuppgifter

Mer information om ersättande transporter inom passagerartrafiken finns på VR:s webbplats.

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015