Tillbaka

Förbättringar att vänta i vinterunderhållet av landsvägar i vinter

Förbättringar att vänta i vinterunderhållet av landsvägar i vinter

Publicerad 06.11.2019

En avsevärd ökning av finansieringen av vinterunderhållet av landsvägar, nya riktlinjer för verksamheten och belöning av entreprenörer baserad på kundnöjdhet kommer att förbättra vinterunderhållet av landsvägar i vinter.

I början av 2019 utökade Trafikledsverket underhållsklasserna för vinterunderhåll med flera vägar. Tack vare förbättringarna rör sig cirka 90 % av vägtrafiken på de högsta underhållsklasserna för vinterunderhåll. Utvecklingen fortsätter också i vinter.

"Om vi jämför med vintern 2017–2018, använder vi i vinter cirka 12 miljoner euro mer till plogning och annat vinterunderhåll", säger vägtrafikdirektör Pekka Rajala vid Trafikledsverket.

Det är fråga om en viktig ökning, för Trafikledsverket och NTM-centralerna använder i vinter uppskattningsvis 117 euro för vinterunderhåll av landsvägar. De ytterligare satsningarna har fått positiv respons också av väganvändare.

“Enligt en undersökning som vi gjort var 48 % av privatpersonerna nöjda med vinterunderhållet i vintras, medan andelen nöjda vintern dessförinnan var 33 %. Vi vill fortsätta med den här utvecklingen”, säger Rajala.

Förbättringar att vänta även under kommande år

I samband med ökningen av underhållsklasserna förnyade Trafikledsverket riktlinjerna för verksamheten med vinterunderhåll i början av 2019. Största delen av de livligt trafikerade vägarna omfattas redan av reformen.

Vinterunderhållet konkurrensutsätts i form av femåriga regionala entreprenader. När det tidigare entreprenadavtalet går ut konkurrensutsätts det i enlighet med de nya kriterierna. Reformerna genomförs därför i praktiken regionvis under åren 2019–2023. Trafikledsverket uppskattar att man för vinterunderhåll år 2023 använder cirka 20 miljoner euro mer än år 2018.

I synnerhet vägar som är viktiga för livligt trafikerad och tung trafik beaktas noggrannare än tidigare i de nya riktlinjerna för verksamheten. Målet är bland annat att trygga transporterna inom näringslivet, förbättra kundnöjdheten bland väganvändarna, trafiksäkerheten och att beakta klimatförändringen.

“Under de senaste åren har vintrarna i fråga om väglaget varit ojämnare än vad vi har varit vana vid. När temperaturen pendlar mellan minus och plus behövs det i allmänhet mer förebyggande av halka. Vi beaktar förändringar i förhållandena i vinterunderhållet”, säger Rajala.

Utöver varierande väderlek är också det dåliga skicket på belagda vägar en utmaning för underhållet. Man försöker förbättra skicket på vägbeläggningarna under de närmaste åren genom ytterligare finansiering och genom att anpassa användningen av salt enligt vägbeläggningens hållbarhet.

Mer riktat underhåll med nya entreprenadmodeller

I de nya entreprenadmodellerna betonas samarbetet mellan beställaren och entreprenören samt den nytta som väganvändarna har av modellerna. För väganvändarna syns nyttan till exempel i form av bättre riktad och tidsanpassade underhållsåtgärder. I och med konkurrensutsättningen av entreprenörerna förkortas åtgärdstiderna även på sidovägar med liten trafik

“I de nya entreprenaderna utnyttjar vi exakt underhåll mer än tidigare. Det här kan innebära till exempel att transporter med skolbussar och tung trafik beaktas vid tidsbestämning av underhållet. Vid exakt underhåll utnyttjar vi den respons som vi har fått av kunderna”, säger Rajala.

Kundnöjdhet sporrar

I vinter strävar Trafikledsverket efter att förbättra kvaliteten på vinterunderhållet också med ett nytt sätt att belöna entreprenörer. Det är fråga om ett experiment där de entreprenader som uppnått den högsta kundnöjdheten och förbättrat kundnöjdheten mest belönas.

“Belöningen till entreprenören består av ett diplom som kan hängas upp på väggen i baracken och nyttan av det goda rykte som publiciteten för med sig. Vi tror att det här tillsammans med andra incitamentssystem kan motivera till kvalitet i vinterunderhållet”, säger Rajala.

Ytterligare information

Vägtrafikdirektör Pekka Rajala,
Trafikledsverket,
tfn 029 534 3626
fornamn.efternamn@vayla.fi

Respons om vinterunderhåll kan ges bland annat genom Palauteväylä: https://palautevayla.fi/aspa

Aktuell information om vinterunderhåll (t.ex. plogning, saltning och sandning): https://liikennetilanne.tmfg.fi/

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015