Tillbaka

Finland och Sverige ingick avtal om planeringen av nya isbrytare

Finland och Sverige ingick avtal om planeringen av nya isbrytare

Publicerad 10.03.2020

Trafikledsverket och svenska Sjöfartsverket har undertecknat ett samarbetsavtal om planeringen av nästa generations isbrytare.

Planeringen av isbrytarna genomförs som en samupphandling. Det samarbetsavtal som nu ingåtts gäller enbart planeringen av isbrytarna, det har inte fattats beslut om eventuellt byggande. För Finlands del gäller avtalet två isbrytare, för Sveriges del tre.

Isbrytare behövs även kommande vintrar

De fartyg som trafikerar hamnarna i Finland och Sverige ökar i storlek. Strängare miljökrav minskar å sin sida handelsfartygens maskineffekt, vilket påverkar fartygens förmåga att gå i is.

”För att trygga vintersjöfartens servicenivå krävs en utveckling av den nuvarande isbrytarflottan. Samarbetsavtalet med Sverige är en fortsättning på ett gott isbrytarsamarbete som varat i åratal”, säger Trafikledsverkets generaldirektör Kari Wihlman. Det täta samarbetet mellan myndigheterna grundar sig på avtal mellan länderna. Motsvarande samarbete gjordes redan på 1970-talet i samband med att Urho/Atle-klassen anskaffades.

”Nu har det första steget mot nästa generations isbrytare tagits. Våra nuvarande isbrytare börjar ha gjort sitt. Det är avgörande för oss att ha fungerande isbrytning, eftersom 90 % av de svenska produkterna transporteras sjövägen, och utan fungerande isbrytning skulle de nordliga hamnarna vara stängda 130 dagar om året", säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén.

I Finland är det Trafikledsverket som ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna samt den nationella koordineringen, utvecklingen och styrningen när det gäller assistans inom vintersjöfarten. Med isbrytartjänster avses assistans och bogsering av fartyg i is. Trafikledsverket har ingått avtal om isbrytartjänster med Arctia Icebreaking Ab, Alfons Håkans Ab och andra privata bogseringsbolag.

Mer information

Markus Karjalainen
markus.karjalainen@vayla.fi 

 

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015