Tillbaka

Ekosystemhotell ger arter som hotas på grund av infrastrukturbyggande en fristad

Ekosystemhotell ger arter som hotas på grund av infrastrukturbyggande en fristad

Publicerad 28.06.2019

När byggprojekt genomförs kan vissa växt- och djurarter bli lidande. Med hjälp av ekosystemhotell försöker man såväl säkra sällsynta arters fortbestånd som ett lyckat genomförande av byggprojekten.

Idén med ekosystemhotell är att förflytta växter och exempelvis fjärilar som blivit sällsyntare, inklusive ekosystemet, bort från arbetsplatserna för stora byggprojekt. Efter byggprojekten flyttas växterna tillbaka till sin ursprungliga livsmiljö eller så får de stanna i sitt nya område. Trots ändringarna i markanvändningen är det möjligt att upprätthålla den biologiska mångfalden med hjälp av hotellen. Byggprojekt innebär således inte alltid en artnedmontering.

I början av juni förflyttades växtarter i säkerhet undan Väyläs järnvägsbyggnadsprojekt på sträckan Böle‒Riihimäki. Det mest lämpade området för att skapa en ersättande livsmiljö påträffades i Kakslampis gamla grustagsområde i Ryttylä i Hausjärvi kommun. Kakslampi ingår numera i ett naturskyddsområde som Vuokon luonnonsuojelusäätiö äger. Växter som förflyttades var bland andra fältmalört och färgkulla, på vilka flera sällsynta fjärilsarter lever. Syftet är att skapa livskraftiga populationer för dessa växtarter, så att senare även fjärilar som är beroende av dem kan placeras där.
 

Vem bor i ett ekosystemhotell?


I ekosystemhotell kan man skapa en ersättande livsmiljö för sådana djur- och växtarter som klarar sig på ett litet område och som tål den störning som flytten medför. Hotellmiljön måste också motsvara de krav på livsmiljö som arten som förflyttas har.

”För att säkerställa naturvärden krävs utöver särskild kännedom om arters särdrag och livsmiljö även noggrann planering och långsiktigt arbete”, berättar Karoliina Saarniaho, projektchef för programmeringsarbetet i anslutning till förflyttningarna på WSP Finland Ab.

Förflyttningarna kan gärna inledas flera år innan byggnadsåtgärderna kör igång. Ekosystemhotell lämpar sig ändå inte för alla arter.

”För fåglar och däggdjur som rör sig över stora områden fungerar inte konceptet med ekosystemhotell. Däremot kan modellen fungera för växter som klarar sig på ett begränsat område och de insekter som är beroende av växterna, särskilt om man först lyckas skapa en tillräckligt stor population av en för insekten viktig näringsväxt”, säger Saarniaho (WSP Finland Ab).

Ketomarunan taimi


En lyckad anpassning till en ny livsmiljö skapar bestående lösningar


Dagen för förflyttningen på järnvägssträckan Böle‒Riihimäki råkade vara riktigt varm och detta störde delvis projektet. När arter flyttar till ett ekosystemhotell är syftet att de ska klara sig i hotellet på egen hand. Genast efter förflyttningen kan det ändå vara nödvändigt att vattna växterna så att de rotar sig ordentligt i sin nya miljö.

”Hettan vid planteringstidpunkten var inte så lyckad. Till all lycka kunde stiftelsen Vuokon luonnonsuojelusäätiö ordna bevattning, vilket hjälper medan vi väntar på regn. Dessutom är det viktigt att hålla lupinerna borta från Kakslampi-området”, säger forskare Terhi Ryttäri på Finlands miljöcentral (SYKE). Ryttäri deltog i Väyläs förflyttningsoperation i Kakslampi. "Samarbete mellan olika aktörer är viktigt även efter förflyttningen", betonar beställarens representant, enhetschef Susanna Koivujärvi på Väylä.

När växterna har anpassat sig till det nya området vore det idealiskt om ekosystemhotellet skulle bli ett permanent arrangemang också efter byggprojektets färdigställande. Om en art rotar sig bra i sin nya miljö kan man enligt ekosystemhotellprincipen skapa nya bestående livsmiljöer som stärker miljön för utrotningshotade arter.

”När det pågående banprojektet är klart skulle arterna kunna flyttas tillbaka till miljön nära banan, men även platsen som uppstått i Kakslampi kan bevaras”, säger Ryttäri. ”Kakslampi är ett naturskyddsområde, varför detta skulle kunna lyckas. På andra platser kan det bli nödvändigt att ingå tidsbestämda avtal. Dessa borde ändå vara tillräckligt långa, till och med 10‒20 år”, konstaterar Ryttäri.

Arterna fältmalört och färgkulla anpassar sig nu till sin nya livsmiljö. Vi önskar växterna en gynnsam sommar!

Läs mer om ekosystemhotell (på finska)

SYKE: Ekosysteemi auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta maankäytön muutoksissa

SYKE: Ekosysteemihotelliraportti

Mer information:

Terhi Ryttäri
Äldre forskare, Finlands miljöcentral (SYKE)
tfn +358 295 251 585
terhi.ryttari@ymparisto.fi

Susanna Koivujärvi
Enhetschef, teknik och miljö
tfn 029 534 3888
susanna.koivujarvi@vayla.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015