Tillbaka

Digitaliseringsprojektet 2016–2018 ledde till mångsidiga lösningar för informationshantering inom trafiken och trafikledshållningen

Digitaliseringsprojektet 2016–2018 ledde till mångsidiga lösningar för informationshantering inom trafiken och trafikledshållningen

Publicerad 19.2.2019

Trafikledsverkets (fram till 31.12.2018 Trafikverket) treåriga digitaliseringsprojekt ledde till en imponerande mängd nytt kunnande, nya elektroniska verktyg och informationshanteringsprocesser. Dessa utnyttjades bl.a. för att producera data om trafik, trafikled och mobilitet, upprätthålla och distribuera data samt planera trafikledernas underhåll.

I digitaliseringsprojektet utnyttjades modern teknologi och metoder bl.a. med hjälp av försök med öppen sökning. Projektets totalfinansiering var 35 miljoner euro som uppdelades i tre år 2016–2018.

Kunnande och produktivitetens tillväxt som mål

Förväntningarna på trafikledernas skick samt trafiksäkerhetsmålen förutsätter att förutsägbarheten för trafikledernas underhåll förbättras. Detta möjliggörs av fortsatt datainsamling, nytt slags tänkande i processerna, utvecklade dataanslutningar och utvecklande av datasystemen.

Det treåriga projektet strävade efter att utveckla och ta i bruk digitala arbetsredskap och processer samt att höja på produktivitetens, planeringens och beslutsfattandets nivå. Fokuset låg särskilt på trafikledshållning, egendomsförvaltning och kundinteraktion.

Förutom målen som nämns ovan var projektets bakgrundsmål att öka på kunnandet angående digitalisering i hela organisationen. Organisationens förståelse ökades om vad en värld som digitaliseras och teknologins utveckling hämtar med sig och hur nya möjligheter kunde utnyttjas. Detta utfördes genom att bilda styrningsgrupper och projektgrupper i stor omfattning genom organisationen och genom att bryta gränserna mellan verksamhetsområdena.

Man jobbade omfattande över organisationsgränserna med cirka 70 olika projekt

Helheten uppstod av sex delprojekt, under vilka det fanns cirka 70 olika underprojekt.

Delprojekten var:

 1. Automatisk insamling och distribution av trafik- och mobilitetsdata
 2. Administration och optimering av bannätets kapacitet
 3. Vägnätets förebyggande underhåll och utvecklande av underhållssystem av vägnätsdata
 4. Utveckling av bannätets underhåll och underhållssystemen          
 5. Sjöfartens smartled
 6. Digitalisering av kundinteraktion       

Delprojektens noggrannare innehåll och resultat presenteras i flera tillkännagivanden, som hittas här.

”I de talrika projekten utnyttjades innovation och mångsidigt kunnande från företagsvärlden”, berättar direktör för avdelningen för Informationstjänster Jan Juslén.

”Vi granskade fördomsfritt gamla praxis och gav den s.k. affärsverksamheten en chans att smidigt skapa något nytt. Tidtabellen på tre år var utmanande med alla konkurrensutsättningar, men resultat uppstod. Flera olika digitala lösningar och verktyg för att producera, upprätthålla, analysera, kundinteraktion och distribution skapades i projektet.”

”Särskilt viktigt anser jag vara utvecklandet av informationshanteringen för trafiklederna och deras skick, i delprojekten tre och fyra. I dessa formades nya datamodeller, hanteringsförfaranden för deras egenskaper för både väg- och bannätet samt inleddes datasystemsförnyelser som stöder dessa.

Vad händer näst?

På grund av grunden som digitaliseringsprojektet skapade är vi mognare att utnyttja teknologi, utveckla analys, utnyttja data och förbereda oss för att tillämpa artificiell intelligens i framtiden.

För följande år har man utgående från de nya informationsresurserna, erfarenheterna och kunnande planerat digitala utvecklingsområden bland annat enligt följande:

 • Att utnyttja de nya informationskällorna vidsträckt och att kombinera informationen med trafikledshållningens analys. Information samlas in från hela nätet så omfattande som möjligt och tidsenligt, och informationen kombineras som stöd för analysen och beslutsfattandet inom trafikledshållningen.
 • En omfattande avbildning av trafikinfrastrukturen och fenomen i trafiken som en grund för proaktiv trafikledshållning. Hur trafikleden uppför sig och slits avbildas noggrannare än tidigare och uppföljs med en kontinuerlig,omfattande och aktuell monitorering. Avvikningar från modellernas prognoser identifieras automatiskt och i realtid.
 • Att utveckla och utnyttja artificiell intelligens i trafikledshållning. Åtgärder för trafikleden, både brådskande och på längre sikt identifieras, planeras och föreslås automatiskt genom att utnyttja ett informationsunderlag och artificiell intelligens omfattande och i realtid.
 • Som följd av en omfattande datainsamling, utveckling av analys kan man utifrån trafikledsnätet bygga en virtuell tvilling som man kan följa och förutse ändringar på före de kan observeras i de själva trafiklederna.
 • En verksamhetsmodell för samarbete skapas mellan ägarna av trafikinfrastrukturen och aktörerna i ICT-sektorn för att främja trafikens automatiseringar.

 

Ytterligare information:
Direktör Jan Juslén, Trafikledsverkets informationsavdelning, jan.juslen@vayla.fi, tfn 029 534 3521

På nätet:
https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke