Tillbaka

Det är alltid en risk att röra sig olovligt på bannätet

Det är alltid en risk att röra sig olovligt på bannätet

Publicerad 06.03.2020

Obehöriga personer som går längs banan utsätter sig själv för fara och orsakar betydande förseningar för tågtrafiken. Tåget är ljudlöst och banan har elspänning som inte meddelar om fara, och därför är det viktigt att förstå och berätta om riskerna även för barn och unga.

Gena inte över banan!

Trafikledsverket får årligen kännedom om otaliga situationer där människor befinner sig på banan då tåget kommer. I de här situationerna föreligger alltid en stor risk för att bli överkörd av tåget.

Att vistas och röra sig på banan och att gena över den är farligt och därför förbjudet i lag. Obehörig vistelse på banan kan ge juridiska följder för vuxna och polisen kan göra en barnskyddsanmälan om det är en minderårig som rör sig på banan.

Att korsa banan är tillåtet endast vid plankorsningar, broar eller underfarter. Det är inte tillåtet att korsa banan på andra ställen.

”Tågen kör hastigt och ljudslöst och man märker nödvändigtvis inte att de närmar sig innan det är för sent. Tågen kan heller inte väja och de har en stoppsträcka på flera hundra mäter”, säger järnvägssäkerhetens ledande sakkunnig Marko Tuominen vid Trafikledsverket.

Utöver risken för att bli överkörd orsakar olovlig vistelse på banan årligen betydande olägenheter för järnvägstrafikens punktlighet. När man lägger märke till olovlig vistelse tvingas man oftast avbryta tågtrafiken för att reda ut situationen. Detta i sin tur orsakar förseningar för en stor grupp tågresenärer.

Banan och elen är inget att leka med

Att bli överkörd av tåget är inte den enda risken i järnvägsområdet. Bland annat orsakar banornas elspänningar livsfara. Därför orsakar klättrande på banans konstruktioner och på vagnarna en omedelbar livsfara. Elbanans spänning är 25 000 volt och spänningen är alltid på, även fast inget tåg syns till. Spännigen är så stor att en elstöt orsakar åtminstone allvarliga inre skador, oftast leder den dock till döden.

Vuxna visar exempel genom sina handlingar

Trafikledsverket önskar att man fäster uppmärksamhet vid ovan nämnda saker både där hemma, på skolorna och arbetsplatserna. Vuxna spelar en viktig roll i diskussionen och behandlingen av ämnet. Vuxna bör även tänka på hurdant exempel de ställer för barn och unga.

För att kunna känna till riskerna med olovlig vistelse lönar det sig att diskutera följande saker:

  • Det är farligt att korsa banan på andra ställen än officiella övergångar och därför är det förbjudet.
  • Olovlig vistelse i järnvägsområdet (till exempel på spåren och bangården) är farlig och därför förbjuden.
  • Ofog (att till exempel placera ut en sten, cykel eller annat hinder på spåret) är förbjudet och farligt, även för gärningsmannen själv.
  • Tågen är snabba och tysta och man märker nödvändigtvis inte att de närmar sig i god tid.
  • Tåget har en flera hundra meter lång stoppsträcka och kan inte väja.
  • Det rör sig många olika slags tåg på bannätet och deras tidtabeller förändras oftast.
  • Den elektriska järnvägens spänning är mycket hög och en elstöt orsakar alltid livsfara.

Ytterligare information:

järnvägarnas ledande sakkunnig Marko Tuominen, tfn 029 534 3981, fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015