Tillbaka

Den omfattande förbättringsentreprenaden på Ring I har nu slutförts – cirka 20–30 procent av bilförarna undvek byggplatsen i rusningstid

Den omfattande förbättringsentreprenaden på Ring I har nu slutförts – cirka 20–30 procent av bilförarna undvek byggplatsen i rusningstid

Publicerad 29.09.2017

MEDIAMEDDELANDE 29.9.2017 

Den grundliga förbättringen av Ring I från Esbo stads gräns till Tavastehusleden, som inleddes i mars 2016, blev klar två månader tidigare än planerat. Målet med projektet var att göra trafiken smidigare, öka säkerheten och minska miljöstörningarna.

”Vi visste redan i förväg att byggplatsen skulle orsaka märkbar trängsel på Ring I. Därför uppmanade vi trafikanterna i media och via våra egna kanaler att under projektet överväga alternativa rutter eller restider och i större utsträckning använda kollektivtrafik. Det har varit fint att märka att man verkligen följt våra råd”, säger projektchef Jarmo Nirhamo vid Trafikverket.

Man följde med trafikmängden och fördröjningarna på byggplatsen med hjälp av data från Trafikverkets trafikräkningssystem. Enligt dessa beräkningsdata minskade trafiken på byggplatsen med så mycket som 20–30 procent i rusningstid. Trafikmängden under hela dygnet var ungefär 10 procent mindre än året innan. Efter att entreprenaden slutförts, har trafiken återvänt till Ring I och trafikmängden under hela dygnet hade redan i början av augusti nått samma nivå som före byggskedet.

Vad allt ingick i förbättringsprojektet?

I förbättringsprojektet förlängdes de tredje körfälten från Esbo stads gräns i Vallberget till Vichtisvägen och körfältens grundkonstruktioner förbättrades. Ramperna till Tavastehusleden i nordlig riktning gjordes smidigare och körfältsarrangemangen förbättrades. Broarna över Vichtisvägen, Tavastehusleden och Kårbölevägen reparerades, liksom bron över Rutiån.

För fotgängare och cyklister byggdes en ny överfart över Vichtisvägen. I Tavastehusledens anslutning förnyades en underfart som varit i dåligt skick. Bullerskyddet effektiverades genom att bygga högre bullerhinder och broarna utrustades med bullerräck. Busshållplatserna förbättrades genom smidigare anslutningar för bussarna till den övriga trafiken.

Enligt entreprenadkontraktet skulle arbetet slutföras senast november 2017. Entreprenören Graniittirakennus Kallio Oy slutförde väg- och broarbetena som orsakade trafikolägenheter redan i början av juli. Under sommaren och i början av hösten gjordes några mindre arbeten och den slutliga bearbetningen på byggplatsen. Efter att bullerhindren och vattenförsörjningen i området färdigställts, kunde man också reparera hundparken i Kånala. Staden öppnar hundparken genast då de nya planteringarna har vuxit tillräckligt.

Smidigare trafik och ökad säkerhet efter förbättringsåtgärderna på Ring I

Ring I är Finlands livligast trafikerade väg och trängseln på den var bekant för tusentals bilförare redan före förbättringsentreprenaden. På grund av det hårda slitaget och Finlands väderförhållanden blir vägarnas och broarnas konstruktioner allt svagare med åren. Det viktigaste målet med reparationsarbetena har varit att göra trafiken smidigare och öka säkerheten. Till exempel i Vichtisvägens anslutning, har man nu genom att öka antalet körfält fått bort flaskhalsen som gjort trafiken långsam ända till Alberga.

För närvarande pågår en förbättringsentreprenad av Ring I på Kägeludden, som planeras att bli klar 2019. Om riksdagen godkänner finansministeriets budgetförslag, kommer Ring I härnäst att förbättras i Bredvik. I dagsläget uppskattar man att byggnadsplaneringen kan inledas hösten 2018.

Karta: Förbättringsarbetet som gjorts mellan Esbo stads gräns och Tavastehusleden.

Ytterligare information: www.liikennevirasto.fi/keha1, Facebook: /kehaykkonen
Vi leder projektet: Trafikverket - Jarmo Nirhamo, tfn 0295 343596, jarmo.nirhamo@trafikverket.fi
Meddelandebeställningar och frågor gällande projektet: keha1@ahjocomms.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015