Tillbaka

Den nya entreprenaden för att förbättra Ring I inleds i mars

Den nya entreprenaden för att förbättra Ring I inleds i mars

Publicerad 15.02.2016

Arbetet med att utveckla Ring I från Esbo stads gräns till Tavastehusleden inleds i början av mars. Trafikverket har fattat ett upphandlingsbeslut om att beställa byggentreprenaden av Graniittirakennus Kallio Oy. Värdet på projekt uppgår till 19 miljoner euro, och projektet samfinansieras av staten och Helsingfors stad. Projektet beräknas bli klart i slutet av 2017.

- Det är fråga om en central del av den livligast trafikerade trafikleden i Finland, där projektet kommer att ha en stor positiv verkan, säger projektchef Jarmo Nirhamo vid Trafikverket.

Åtgärder vidtas samtidigt på två ställen: mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen samt i området mellan Kanteletarvägen och Tavastehusledens planskilda anslutning. Vägavsnittet från Esbo stads gräns till Vichtisvägen förbättras bl.a. genom att bygga nya körfält och bredda broarna. Ramperna från Ring I norrut längs Tavastehusleden förbättras också och de gamla broarna förnyas.

Busshållplatserna förbättras och bussanslutningarna görs smidigare. Gång- och cykellederna repareras och bullerskyddet effektiveras.

Svårt att köra runt byggplatsen

Alla vardagar stockar sig trafiken på Ring I, där nästan 100 000 bilar trafikerar per dygn. Under byggtiden kommer det oundvikligen att uppstå ytterligare trafikstockningar: Arbetena vid Tavastehusleden och Vichtisvägen är särskilt problematiska, då de nuvarande broarna repareras grundligt och delvis också förnyas. På dessa ställen måste hela trafiken på Ring I flyttas till en enda bro så länge arbetet pågår.

- Trafiken på Vichtisvägen och Tavastehusleden kommer sannolikt också att löpa trögare på grund av byggarbetet. Därför är det av största vikt att man visar hänsyn i trafiken. Varje förare kan med sitt eget uppträdande påverka hur smidigt trafiken löper i anslutningarna, säger Jarmo Nirhamo.

Det går inte riktigt att ta en omväg runt byggområdet, varken i östlig-västlig riktning längs Ring I eller i nordlig-sydlig riktning längs Tavastehusleden eller Vichtisvägen. Bästa sättet att minska olägenheterna är att undvika morgon- och kvällsrusningen.

Samåkning är också en god idé, liksom att använda kollektivtrafik i stället för bil. Västmetron, som öppnas för trafik i augusti, kommer tillsammans med de många tågstationerna i närheten att erbjuda ett mångsidigt utbud av alternativ till bilresan längs Ring I.

Vid den västliga begynnelsepunkten för Ring I, d.v.s. vid Björnholmsvägen, pågår samtidigt omfattande ändringsarbeten. Där byggs bl.a. en tunnel. Esbo stad och SRV Infra Oy genomför projektet. Det första skedet av arbetet vid Kägeludden pågår fram till slutet av 2018.

 

Ytteligare uppgifter: www.liikennevirasto.fi/keha1

Projektledning:

Trafikverket - Jarmo Nirhamo, tfn 0295 343596, jarmo.nirhamo@trafikverket.fi,
Helsingfors stad byggnadskontor - Jukka Tarkkala, tfn (09) 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi

Materialförfrågningar: keha1@acsanafor.fi, viestintätoimisto AC-Sanafor


Sidan uppdaterad 19.10.2015