Tillbaka

Data om utsläpp från beläggningsarbete med hjälp av digitalisering - banbrytande försök i Lammi

Data om utsläpp från beläggningsarbete med hjälp av digitalisering - banbrytande försök i Lammi

Publicerad 7.11.2018

I månadsskiftet september-oktober testade man på Mommilantie i Lammi hur digitalisering kunde utnyttjas för att mäta energiförbrukningen och utsläppen vid vägbeläggningsarbeten. Försöket var troligen det första av sitt slag i Finland. Resultaten förstärkte den tidigare uppfattningen om att det är asfalttillverkningen som orsakar mest utsläpp vid vägbeläggning. Det krävs ännu många utredningar innan mätmetoden kan tas i bruk i större utsträckning.

Väggbeläggningsarbe igång.
Bild: Ossi Saarinen

NCC Industry Oy utförde digitaliseringsförsöket genom att testa automatisk mätning av bränsleförbrukningen under beläggningsprocessen  och rapportering i realtid utgående från CO2-utsläppskalkylen. Den automatiska bränslemätningen avgränsades till tillverkning av asfaltmassa på en asfaltstation, transport av massan till platsen samt arbetsskedena för att lägga ut och packa beläggningen. NCC Industry Oy svarade för planeringen och genomförandet av mätsystemet. 

”Trafikverket ville undersöka hur teknologin som utvecklats inom pilotstudien i fortsättningen kunde tillämpas på beräkningen av beläggningarnas kolavtryck. Så vitt jag vet har det inte gjort några liknande mätningar i Finland förut, så vårt försök var ett framsteg”, säger Ossi Saarinen, sakkunnig inom underhåll och upphandling av belagda vägar på Trafikverket.

Asfaltmassorna som behövdes tillverkades i NCC:s asfaltfabrik i Riihimäki, på cirka 50 kilometers avstånd från beläggningsplatsen på Mommilantie. Det transporterades cirka 10 000 ton asfaltmassa från stationen till vägen.   

De automatiskt uppmätta uppgifterna om bränsleförbrukningen överfördes omedelbart från asfaltstationen och från transport, utläggnings- och packningsmaterielen till entreprenörens system. Efter att uppgifterna sammanställts och kalkylerats, rapporterades de i realtid till webbtjänsten så att alla i som deltog i projektet kunde se dem.

Digitaliseringsförsöket resulterade i nya data

Digitaliseringsförsöket för att mäta bränsleförbrukning i realtid lyckades bra. De data som erhölls via mätningarna stöder den tidigare uppfattningen om att det för närvarande är asfaltens tillverkningsskede som helt tydligt orsakar mest utsläpp under beläggningsprocessen. Mätningen i realtid ansågs vara noggrann, snabb och transparent, eftersom uppgifterna kan jämföras sinsemellan och den minskar både arbetsmängden och felmöjligheterna. 

”Även om erfarenheterna av digitaliseringsförsöket var huvudsakligen positiva, bör man  undersöka beredskapen inom beläggningsbranschen och hos systemleverantörerna innan det tas i mera omfattande bruk. Bland annat tillgången på tillgängliga system och deras utveckling är ännu en utmaning. Man måste också fundera på hur uppföljningen görs vid eventuella maskinstopp eller ändringar i transportmaterielen”, säger Saarinen.

Målet är att minska också vägbeläggningarnas kolavtryck

Det förbrukas mycket energi vid beläggningsarbete. Energi behövs för att tillverka beläggningarnas råvaror, bitumen och stenmaterial, samt för att tillverka, transportera och lägga ut själva beläggningsmassan. 

Statsrådets mål är att Finlands ska vara kolneutralt senast 2045. Trafikverkets projekt, där man utvecklar modeller och tillvägagångssätt för att beakta CO2-utsläpp och energiförbrukning i beläggningsupphandlingar, är därför mycket aktuellt. 

Försöket ingick i Trafikverkets delprojekt 3 för att utveckla digitaliseringen (Förutseende hantering av vägnätets skick och utveckling av systemet för underhåll av vägnätsdata), vars mål är att förbättra och effektivera hanteringen av vägnätet med hjälp av digitalisering.  

Ytterligare uppgifter:

Ossi Saarinen, sakkunnig inom underhåll och upphandling av belagda vägar, tfn 029 534 297

Katri Eskola, upphandlingsexpert, tfn 029 534 3507

Bådas e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@trafikverket.fi


Sidan uppdaterad 19.10.2015