Tillbaka

Bangårdens underfart i Hangö öppnas för stadsborna

Bangårdens underfart i Hangö öppnas för stadsborna

Publicerad 24.06.2020

Den nya bangårdens underfart i Hangö har byggts som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och Hangö stad och ersätter plankorsningen på den gamla bangården. Underfarten öppnas för fotgängare och cyklister fredagen den 26 juni kl. 7. Den nya underfarten förbättrar i betydande grad fotgängarnas och cyklisternas trafiksäkerhet samt smidigheten i tågtrafiken.

I projektet med underfarten på Hangö bangård byggdes en ny underfart mellan Kadermogatan och Parkgatan. Dessutom flyttades Korsmansgatan närmare bangården, regionens kommunaltekniska nätverk i området flyttades och förnyades samt korsningsområdet mellan Korsmansgatan och Skvärgatan ändrades så att trafiken där blev tryggare.

Tidigare använde fotgängare och cyklister en plankorsning för att korsa bangården. Plankorsningen korsade tre spår med mycket tågtrafik, särskilt till Hangö hamn. Syftet med projektet var således både att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister och att säkerställa förutsättningarna för verksamheten i Hangö hamn.

Den tvååriga entreprenaden har krävt tålamod också av stadsborna

Byggandet av den nya underfarten inleddes i november 2018 med flyttning av ledningar och kablar. Därefter byggdes en tillfällig perrong och plankorsning, som togs i bruk i december 2018. De olika trafikformernas förbindelseleder i omgivningen runt byggplatsen har varierat i takt med arbetsfaserna. Ralf Ajalin Ab var entreprenör.

”Med den nya underfarten på bangården blir det lättare och tryggare för fotgängare och cyklister och i synnerhet för unga skolelever att röra sig från den ena sidan av staden till den andra. Slopandet av plankorsningen leder också till smidigare tågtrafik och bättre trafiksäkerhet. Jag vill tacka alla stadsbor och andra som rör sig i området för deras tålamod under byggnadsarbetet”, säger projektchef Erkki Mäkelä från Trafikledsverket.

Underfarten förbättrar också markanvändningsmöjligheterna

Underfarten förbättrar bangårdsområdets tillgänglighet för både fotgängare och cyklister samt gör det också möjligt att utnyttja tjänsterna på ett mer jämlikt sätt på båda sidorna av banan. I stadsutvecklingen begränsar bangårdens existens inte längre regionplaneringen, utan skapar nya möjligheter, säger Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket i Hangö stad.

Projektets totala kostnader uppgick till 14,5 miljoner euro, varav Hangö stads andel är cirka 4,3 miljoner euro.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 9522, fornamn.efternamn@vayla.fi
Hangö stad, Jukka Takala, direktör för tekniska och miljöverket, tfn 040 135 9280, fornamn.efternamn@hanko.fi

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015