Tillbaka

Analys av väglagsinformation hjälper att planera vinterväghållningen – de första resultaten av ett pilotprojekt på riksväg 4 är klara

Analys av väglagsinformation hjälper att planera vinterväghållningen – de första resultaten av ett pilotprojekt på riksväg 4 är klara

Publicerad 28.11.2019

Trafikledsverket Väylä samt NTM-centralerna i Mellersta Finland, Norra Österbotten och Nyland driver ett gemensamt pilotprojekt i syfte att samla information i realtid om väglaget på riksväg 4 samt utreda hur informationen kan utnyttjas för att förbättra vinterväghållningen. Apparatur som registrerar väglaget har installerats i åtta lastbilar och bussar som trafikerar sträckan Helsingfors–Uleåborg. Utifrån preliminära resultat av pilotprojektet kommer systemet att utvecklas vidare och inriktade åtgärder för vinterväghållningen kommer att förbättras.

Riksväg 4 är en nationellt betydelsefull huvudväg med bland annat många tunga transporter som är viktiga för näringslivet. Klimatförändringen och de snabba väderomslagen har försvårat vinterväghållningen. Men även förbättringar i vinterväghållningen för den kommande vintern har anvisats, bland annat i form av en tilläggsfinansiering.

Också när det gäller att dra nytta av väglaget finns det potential för utveckling av trafikledernas vinterväghållning. Syftet med det pilotprojekt som Trafikledsverket Väylä och de tre NTM-centralerna startade hösten 2018 är att ta reda på hur insamling av väglagsinformation i realtid kan ordnas och hur informationen kan utnyttjas i planeringen av vinterväghållningen.

Pilotprojektet pågår vinterperioderna 2018–2019 och 2019–2020 på riksväg 4. Optiska mätare som fästs på tunga fordon samlar in data om vägytans friktion och temperatur samt mängden vatten och aggregationstillståndet. Dessutom registrerar kameror på fordonen i projektet hur vägen ser ut från förarplatsen. Entreprenörernas väglagscentraler och alla intresserade kan öppet ta del av den insamlade informationen via karttjänsten.

Resultaten visar på mer halka än väntat

Mätresultaten från den första vintern visar att halka observerades något mera än vad som förväntades. Resultaten tydde på att friktionsnivån på motorvägar var klart bättre än på vägavsnitt med en körbana, trots att inga stora kvalitetsskillnader enligt de senaste kvalitetskraven borde förekomma. I analyserna märks gränserna mellan underhållsentreprenader i någon mån, men inte särskilt tydligt.

Utifrån den insamlade informationen har man analyserat bland annat när, var och i hurdana lägen dåliga körförhållanden är mest typiska. Dessutom sökte man efter nivåskillnader i halka på vissa punkter av vägen. Sett ur ett perspektiv av tekniskt genomförande av systemet fick vi rikligt med erfarenheter bland annat i anslutning till resultatens tillförlitlighet och tekniska funktionalitet. Insamlade data kan användas i vägunderhållet och dess tidsanpassning och även för bedömning av kvaliteten på underhållet samt för att informera väganvändarna.

Ytterligare information:

Pekka Rajala, Trafikledsverket Väylä, vägtrafikdirektör, tfn 0295 34 3626
Vesa Partanen, Mellersta Finlands NTM-central, chef för underhållsenheten, tfn 0295 026 750

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.


Sidan uppdaterad 19.10.2015