Rautateiden verkkoselostus

Lataa PDF

3.4.3.1 Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset
Kotimaisissa rautatiekuljetuksissa noudatetaan kaikkia kuljetusmuotoja koskevaa lakia (719/1994 muutoksineen) sekä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaa asetusta (195/2002 muutoksineen) sekä Trafin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä .
Trafin määräyksen liite sisältää yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista ja varusteista, vapaara-joista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä .
Kansainväliset RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä.
Trafi valvoo vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä. Suomesta lähteviä ja Suomeen tulevia vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyvää tilapäistä säilytystä valvovat myös Tulli ja Rajavartiolaitos kumpikin toimialallaan. Trafilla on myös näissä tapauksissa ensisijainen valvontavastuu. Tilapäinen säilytys voidaan tehdä ensisijaisesti vain Trafin hyväksymillä VAK-ratapihoilla. Muilla paikoilla asiasta on sovittava
erikseen Liikenneviraston kanssa. VAK-ratapihoilla säilytettään ensisijaisesti VAK-vaunuja, muu kalusto on Liikenneviraston pyynnöstä siirrettävä toisaalle
VAK-ruuhkatilanteissa tai muissa VAK-säilytystarpeissa. Ilmoitusvelvollisuus ja tavarasta huolehtiminen sekä vaunujen paikallaan pysyminen on kuljetusyrityksen
vastuulla. Kaikenlainen kaluston puhdistus tms. vuotojen siivous on sovittava pelastusviranomaisten, paikallisten ympäristöviranomaisten ja Liikenneviraston
kanssa erikseen.

Erillissopimukset

RID-erillissopimuksia  saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen.
Suomen allekirjoittamaa RID-erillissopimusta saa soveltaa myös kansallisissa vaaral-listen aineiden rautatiekuljetuksissa. Tällä hetkellä ei ole voimassa Suomen allekirjoittamia RID-erillissopimuksia.

Turvallisuusneuvonantaja

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi. Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee suorittaa koe, jonka ottaa vastaan Trafi.
Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksel-la 274/2002.

Kansainväliset vak-rautatiesopimukset

Ajantasainen tieto kansainvälisistä VAK-rautatiesopimuksistä löytyy Trafin verkkosivuilta.

VAK-ratapihat

Trafin valtakunnallisesti VAK-ratapihoiksi määrittelemiä ratapihoja ovat: Hamina (Ratapiha Hamina ja Ratapiha keskipiha), Joensuu, Kotka (Mussalon ratapiha), Kouvola (Kouvola tavara, Kouvola lajittelu), Kokkola (Kokkolan ratapiha sekä erikseen Yksipihlajan ratapiha), Niirala, Oulu, Riihimäki, Sköldvik, Tampere (Viinikan ratapiha), Turku ja Vainikkala.  Ratapihalla liikennöivien tulee osata toimia VAK-lainsäädännön ja VAK-ratapihalle tehdyn turvallisuusselvityksen mukaisesti. Tarvittaessa osapuolten on osallistuttava alueella järjestettäviin yhteistoimintaharjoituksiin kulloinkin suunnitellussa laajuudessa. Höyryvetureiden käyttö on kielletty Sköldvikin ratapihalla.

VAK- ratapihoille on laadittu pelastussuunnitelmat, jotka Liikennevirasto toimittaa toimijoille. Liikennevirasto edellyttää VAK ratapihoja käyttävien toimijoiden tutustuvan pelastussuunnitelmaan ja osaavan toimia sen mukaisesti tarvittaessa. Pelastussuunnitelmat saa tarvittaessa Liikenneviraston kirjaamosta (kirjaamo(at)liikennevirasto.fi ) tai Liikenneviraston raivaus- ja pelastusorganisaatiolta.