Vt 8 Eurajoen keskustan kohta

Eurajoen keskustan kohdan parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa.

Valtatie 8 Turku-Pori -välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Tieosuus on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja tien varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku–Mynämäki ja Pori–Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tieosuuden turvallisuus on tällä hetkellä pääteiden runkoverkon huonoimpia. Tiejakso Eurajoen kohdalla poikkeaa muusta valtatien 8 tieosuudesta. Keskustan kohdalla paikallinen liikenne ja päätien liikenne sekoittuvat, eikä tie täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Eurajoen keskustan kohdan parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kunnan kehittymisedellytyksiä. Hankkeessa rakennetaan yksi perusverkon eritasoliittymä sekä n. 3,7 km uutta valtatielinjausta sisältäen Rauman suunnan ohituskaistan. Eurajoen kunta toteuttaa samassa yhteydessä katu- ja kävelyn ja pyöräilyn järjestelyjä.  Hankkeesta on tehty yleissuunnitelma ja se on hyväksytty vuonna 2017. Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt syksyllä 2018. Hanke on toteuttamisvalmiudessa vuonna 2020.

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelman laadinta on käynnistynyt syksyllä 2018 ja sen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019. Tiesuunnitelma luonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa toukokuussa ja elokuussa. Yleisötilaisuuden tarkemmat ajankohdat kerrotaan myöhemmin.
 
Tiesuunnitelman nettisivuille pääset tästä.

Yleissuunnitelma

Lähtökohtana uudelle valtatielinjaukselle on ollut aikaisemmissa suunnitelmissa esitetyt ratkaisut, jossa valtatie 8 linjataan Eurajoen keskustan kohdalla noin 3,5 km matkalla nykyisen valtatielinjauksen länsipuolelle. Enimmillään uuden linjauksen etäisyys on nykyisestä valtatielinjauksesta noin 300–400 metriä. Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevien talojen pihapiirit säilyvät ja melusuojausrakenteet voidaan sijoittaa valtatien ja pihapiirien väliin. Eurajoen eritasoliittymälle ja siihen liittyvälle tieverkolle tutkittiin useita vaihtoehtoja.

Maankäyttöratkaisujen ja liikenteellisten seikkojen vuoksi ratkaisuksi valittiin eritasoliittymä, jossa ei ole yhteyttä valtatien länsipuoliselle alueelle, vaan yhteys tapahtuu Eurajoen jokivarren molemmin puolin olevia maanteitä pitkin (Linnamaantie ja Auvintie), jotka alittavat uuden valtatien eritasossa. Eritasoliittymästä uusi yhteys suuntautuu nykyiselle valtatielle suoraan Eurajoen keskustan suuntaan. Alemman tieverkon osaksi jäävän nykyisen valtatien ja Keskuskadun liittymään tehdään kiertoliittymä. Köykän teollisuusalueen kohdalla oleva tasoliittymä valtatielle poistetaan ja Köykän alueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uudelle Eurajoen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle. Uudet kevyen liikenteen väylät tehdään Köykän teollisuusalueelta keskustaan ja Auvintien varteen. Siltoja hankkeessa on neljä, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymän risteyssilta. Nykyisen valtatien Eurajoen vesistösilta jää rinnakkaistien käyttöön.

Koko suunnittelualueella valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keskikaide estää kohtaamisonnettomuudet ja osan tieltä suistumisista. Pintavesien poisjohtamiseen esitetään tehtävän tasausaltaita, jolloin rankkasateiden virtaamia voidaan tasoittaa ja parantaa pintavesien laatua ennen vesistöön johtamista. Liikenteen meluhaittojen torjumista varten tehdään valtatien varteen melusuojaukset Eurajoen vesistön molemmille puolille nykyisen asutuksen kohdalle. Melusuojauksena on melukaidetta korkeudeltaan 1,4 metriä ja meluaitaa korkeudeltaan 2,2–4,2 metriä. Osa aidasta voidaan tarvittaessa toteuttaa meluvallina.

Sivu päivitetty 30.01.2019