Hyppää sisältöön

Valtatien 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T -ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatie 4 suunnitellaan kaksiajorataisena moottoritienä Kirri-Tikkakoski tiesuunnitelman jatkeena Vehniän eritasoliittymään saakka. Uusi eritasoliittymän rakentaminen rinnakkaistiejärjestelyineen poistaa valtatieltä nykyisen Vehniäntien (mt 6375) tasoliittymän.     

Rinnakkaistie suunnitellaan Vehniäntien (mt 6375) ja Jokihaarantien (mt 16701) välille. Tiesuunnitelmassa esitetään Jokihaarantien katkaisu sekä sen muuttaminen yksityisteiksi tulevaan uuteen rinnakkaistiehen saakka. Hirvasmäentien liittämä valtatiehen jää nykyiselleen.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä valtatiellä 4 Vehniän kohdalla on noin 12 900 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 1840 ajoneuvoa/vrk. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan nousevan merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Tiesuunnitelmaan sisältyy mm. kevyen liikenteen väylien, yksityisteiden, linja-autopysäkkijärjestelyjen suunnittelu. Nämä parantavat pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuutta sekä julkisen liikenteen saavutettavauutta.

Tiesuunnitelmassa esitettävät melunsuojauksen toimenpiteiden voidaan katsoa osaltaan parantavan ihmisen viihtyvyyttä.  

Nelostien varteen suunniteltavat riista-aidat parantavat ajoneuvoliikenteen turvallisuutta.

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on valmis ja hyväksytty.  Kohde toteutetaan valtatie 4 Kirri - Tikkakoski investointihankkeen yhteydessä vuosina 2019 - 2022.


Rakentamisvaiheen sivulle