Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Soili Katko

  • 0295 024 010

VT4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Tiesuunnitelma sisältää valtatien 4, Kevätlahden maantien 16801 ja Mämmentien liittymään suunniteltavan eritasoliittymän sekä siihen kytkeytyvät yksityistiejärjestelyt, jalankulku- ja pyöräily-yhteydet, linja-autopysäkkijärjestelyt sekä melusuojaukset. Suunnittelujakson pituus on noin 0,5 kilometriä.

Tiesuunnitelma liittyy myös käynnissä olevaan valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski -suunnitelmaan. 

Hankkeen keskeisimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden lisääminen. Valtatiellä pyritään turvaamaan nopeustaso 100 km/h myös talviaikana, mutta liittymäalueilla nopeustaso voi olla vuodenajasta riippumatta 80 km/h.

Toimenpiteet 

Nykyinen valtatiellä oleva nelihaarainen tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi. Eritasoliittymässä valtatien liittymät muutetaan erkanemis- ja liittymiskaistoilla varustetuiksi suuntaisliittymiksi (nk. lohenpyrstöliittymä. Lisäksi rakennetaan uusi yhteys maantienä valtatien alitse. Eritasoliittymän kohta varustetaan keskikaiteella. Eritasoliittymään sijoitetaan myös linja-autopysäkit. Suunnitelmassa osoitetaan myös tarvittavat melusuojaukset.

Tiesuunnitelmassa ei esitetä muutoksia nykyisiin erikoiskuljetusten kulkureitteihin. Valtatien 4 suunnitteluosuus kuulu suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon (kaide-SEKV) runkoreitteihin. Kaikille kiinteistöille on yhteydet maanteiden tai yksityisteiden kautta. Suunnittelualueella valtatielle 4 ei sallita yksityisten teiden liittymiä tai maatalousliittymiä.
Nykyinen tievalaistus saneerataan Led-tekniikalla nykyaikaiseksi ja kustannustehokkaaksi.

Valtatien 4 eritasoliittymän rakentaminen parantaa päätieverkkoon kuuluvan valtatieosuuden liikenteen välityskykyä ja turvallisuutta. Myös työssäkäynti- ja asiointimatkat nopeutuvat ja tulevat turvallisemmiksi. Saavutettavuuden parantuminen lisää hankkeen vaikutusalueen houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä ylläpitää tai parantaa samalla työvoiman saatavuutta paikalliselle yritystoiminnalle. 

Liikenneturvallisuus paranee tiesuunnitelman toimenpiteillä mm. valtatien keskikaiteen vakavia ohitus- ja kohtaamisonnettomuuksia vähentävästä vaikutuksesta. Lisäksi tasoliittymien poistaminen vähentää vakavia kohtaamisonnettomuuksia. 

Suunnittelutilanne

Tiesuunnitelma on ollut nähtävillä 6.5.-6.6.2019 välisenä aikana. 


Keväällä 2021 tiesuunnitelmaan tehdään vielä merkittäviä muutoksia. Muutettua tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa maalis-huhtikuussa 2021. Tilaisuudesta kuulutetaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.  

Viimeistelyn jälkeen suunnitelma laitetaan uudelleen nähtäville ja lausuntokierrokselle 30 päivän ajaksi. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta voi jättää muistutuksia.  Nähtävilläolosta kuulutetaan ELY-keskuksen verkkosivulla sekä Keskisuomalaisessa. 

Vimeistelty suunnitelma lähetetään tarkistettavaksi ja hyväksymiskäsittelyyn Väylävirastolle ja edelleen Traficomille. Hyväksymispäätös asetetaan julkisesti nähtäville ja suunnitelma saa lainvoiman, kun mahdolliset valitukset on käsitelty. Tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien tekemiseen.