Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

projektipäällikkö

Mari Ahonen

  • 0295 021 265

Ramboll Finland Oy

projektipäällikkö

Marko Turkki

  • 0400 512 123

Valtatie 3 Viralan eritasoliittymän parantaminen, Janakkala

Tiehanke Suunnitteilla Kanta-Häme

Valtatie 3 on päätieyhteys, jolla kulkee kaukoliikenteen linja-autoliikennettä. Viralan eritasoliittymään ei ole toteutettu joukkoliikenteen pysäkkejä. Viralan kohdalla valtatie 3 sijoittuu osittain pohjavesialueelle. Alueen kuivatus- ja pohjavedensuojausjärjestelyt ovat puutteelliset, mikä vaikuttaa myös pohjaveden laatuun.

Tavoitteena on parantaa sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä parantaa pohjaveden laatua.

 

Suunnitelman taustat ja lähtökohdat

Viralan kohdalla valtatie 3 sijoittuu Tarinmaan I-luokan pohjavesialueelle, josta osa on pohjaveden muodostumisaluetta. Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa (Kirkonkylä ja Kaipiala). Pohjavesialueen vedenlaatu on todettu kemialliselta tilaltaan huonoksi johtuen pääosin maantieliikenteestä ja teiden suolauksesta.

Valtatiellä 3 Viralan kohdalla ei ole eritasoliittymässä nykyisin kaukoliikenteen linja-autopysäkkejä. Lähimmät pysäkit ovat n. 10 km päässä.

Suunnitelman tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä parantaa pohjaveden laatua. 

Suunnitelman sisältö

Tiesuunnitelman mukainen pohjavedensuojaus toteutetaan eritasoliittymän alueella alkaen nykyisen Nummelan risteyssillan eteläpuolelta ja päättyen nykyisen Kaunisvuoren risteyssillan eteläpuolelle. 

Karttakuva Viralan eritasoliittymän parantamisen suunnittelualueesta

1.vaiheen toimenpiteenä toteutetaan kaikki tiesuunnitelmassa esitetyt liikennejärjestelyt sekä pohjavesialueen kannalta tärkeimmät suojauskohteet. Pohjaveden suojaus rakennetaan välille Nummelan risteyssilta – Turengintien risteyssilta. Pohjavesisuojaus kattaa lähes kokonaan kohdan, jossa valtatie 3 sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella.
 
Viralan eritasoliittymään rakennetaan pysäkkiramppi valtatien länsipuolen ramppien väliin eteläisen suunnan pikavuoropysäkkiä varten. Pohjoisen suunnan pikavuoropysäkki sijoitetaan liittymän itäpuolelle liittymisrampin alkuun. Maanteille 292 (Turengintie) ja 13838 (Viralantie) tehdään paikallisliikenteen pysäkit, jolloin vaihtaminen pikavuoroon helpottuu.

Maanteiden 292 ja 13838 varteen rakennetaan jalankulku- ja pyörätie. Väylä sijoittuu pääosin maanteiden eteläpuolelle. Valtatien 3 ylittävälle Turengintien risteyssillalle toteutetaan korotettu ja kavennettu jalankulku- ja pyörätie nykyistä siltaa leventämättä. Jalankulku- ja pyörätieltä rakennetaan rampin keskelle jalankulkuyhteys uuden pysäkkirampin pysäkille. 

Liityntäpysäköintialue sijoitetaan eritasoliittymän länsipuolelle, länsipuolen ramppien viereen. Ajoyhteys alueelle on maantieltä 13838.

Suunnittelun eteneminen ja aikataulu

Tiesuunnitelma on lainvoimainen arviolta keväällä 2020.

Rakennussuunnitelma valmistuu keväällä 2020 ja rakentaminen on mahdollista aloittaa loppuvuodesta 2020.