Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

projketipäällikkö

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Vt 19 Lapuan ohituskaistat, Lapua

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Pohjanmaa

 

Karttakuva, jossa on esitetty suunnitteluun sisältyvät tieosuudet.

Nykytila ja ongelmat

Suunnitelma-alueen suurimmat puutteet ovat nykyiset yksityistieliittymät ja sivusuuntien heikko liikenteen välityskyky. Patruunatehtaantien liittymä koetaan vaaralliseksi puutteellisten kääntymiskaistojen takia. Ongelmana on erityisesti oikealle kääntymiskaistan puuttuminen päätieltä.

Valtatie 19 on yhteysväli Jalasjärveltä Seinäjoen ja Lapuan kautta Uusikaarlepyyhyn. Valtatie on Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) esittämässä luokittelussa määritelty tärkeäksi valtatieksi. Parannettava tieosuus sijaitsee Lapuan taajaman eteläpuolella valtatiellä 19 Lapuan kaupungin alueella, Joutkallion kohdalla. Keskimääräinen vuorokausiliikenne osuudella on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kesäisin liikennemäärä nousee yli 11 000 ajoneuvoon vuorokaudessa. Raskaiden ajoneuvojen osuus on noin 10 %. Vilkasliikenteisin liittymä on suunnittelualueen pohjoispään Patruunatehtaan/Nahkatehtaan liittymä, joka on nykyisin kanavoitu 4-haaraliittymä.

Vuonna 2004 valmistuneessa Jalasjärvi-Uusikaarlepyy yhteysvälin kehittämisselvityksessä Nurmo-Lapua välin tavoitetilaksi on asetettu 100 km/h nopeustason väylä, jolla on taajamien kohdalla paikallisen liikenteen takia 80 km/h nopeusrajoituksia. Vilkasliikenteisen Nurmon ja Lapuan välinen osuus on tavoitetilassa osoitettu ohituskaistatieksi. Tällöin vilkkaimmat liittymät on muutettu eritasoliittymiksi ja muuten liittymiä on karsittu.

Tiesuunnitelma

Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2015 ja sen perusratkaisut pohjautuvat vuonna 2008 laadittuun tiesuunnitelmaluonnokseen. Suunnitelmaratkaisu sisältää mm. seuraavat parantamistoimenpiteet:

  • Valtatie 19 säilyy nykyisellä paikallaan ja sen tasausviiva säilyy nykyisellään. Ohituskaistat rakennetaan kohdakkain eli tiestä tulee 2+2-kaistainen, keskikaiteella varustettu tie noin 2,5 kilometrin osuudella. Valtatie levitetään nykyisen tien itäpuolelle. Ohituskaistojen kohdalle on suunniteltu riista-aidat.
  • Hirvijärventien / Muurimäentien yksityisteiden nelihaarainen tasoliittymä muutetaan Muurimäen yksityisteiden eritasoliittymäksi. 
  • Patruunatehtaantien liittymä jaetaan kahdeksi erilliseksi liittymäksi niin, että itäpuoleista liittymää siirretään noin 200 m pohjoiseen päin. Liittymä kana-voidaan, eli kääntyville ajosuunnille rakennetaan omat kääntymiskaistat. Kanavoinnista johtuen päätie levenee ja kevyen liikenteen nykyistä alikulkukäytävää joudutaan jatkamaan. 
  • Nykyinen kevyen liikenteen väylä alittaa valtatien Patruunatehtaan alikulkukäytävän kautta. Nykyinen kevyen liikenteen väylä säilyy ennallaan.
  • Patruunatehtaantien liittymässä järjestellään linja-autopysäkit uuden liittymämuodon takia.
     

Tiesuunnitelmaratkaisun vaikutukset

Valtatiellä 19 liikennemäärät kasvavat noin 23 % vuodesta 2015 vuoteen 2030. Ohituskaistat tuovat valtatielle lisäkapasiteettia ja varmistavat valtatien toimivuuden Lapuan eteläpuolella. Suunnitellut toimenpiteet parantavat valtateiden liikenteen sujuvuutta.  

Esitetyt ratkaisut parantavat valtatien liikenneturvallisuutta. Keskikaide ohituskaistojen välissä eliminoi törmäysonnettomuudet ja poistaa noin 30 % onnettomuusriskistä. Keskikaiteella varustetut ohituskaistat mahdollistavat turvallisen ohittamisen vilkkaasti liikennöidyllä tiellä ja parantavat liikenteen sujuvuutta sekä turvallisuutta. Törmäysturvallinen reunaympäristö lisää liikenneturvallisuutta tieltä suistuvien ajoneuvojen osalta.  

Patruunatehtaan tasoliittymän liikenneturvallisuus ja turvallisuuden tunne paranee liittymän porrastamisen myötä. Muurimäen eritasoliittymä poistaa onnettomuusalttiin yksityisteiden tasoliittymän valtatieltä ja parantaa siltä osin liikenneturvallisuutta. Tämän merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun maankäyttö eritasoliittymän lähellä kasvaa. 

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Hankkeen rakentamista varten laaditaan erillinen rakennussuunnitelma. Hankkeen rakentamisen ajankohtaa ei ole päätetty. Toteutus riippuu hankkeen rahoituksesta. Toteutuksesta päättää ELY-keskus.