Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Tomi Tiuraniemi

  • 0295 037 262

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Keijo Körkkö

  • 040 865 6676

Valtatien 4 tie- ja liittymäjärjestelyt Simon keskustan kohdalla, Simo

Tiehanke Käynnissä Lappi

Suunnittelualue on valtatie 4 Simon keskustaajaman kohdalla välillä Simojoki-Etappitie. Suunniteltavan osuuden pituus on noin 1,8 km. 

Havainnekuva hankkeesta.

Hankkeen sisältö

Suunnitelma sisältää valtatien 4 parantamisen keskikaiteelliseksi tieksi nykypaikalla noin 1,8 km:n matkalla välillä Etappitie - Simojoki. Valtatien 4 ja Etappitien liittymän nykyinen pääsuunnassa kanavoitu tasoliittymä parannetaan nykyohjeistuksen mukaiseksi. Simon eritasoliittymän ramppiliittymät parannetaan ja eritasoliittymän risteyssilta ja viereinen Kiviojan vesistösilta uusitaan. Uuteen Kiviojan vesistösiltaan sisällytetään myös kulkuaukko hirvieläimille.

Valtatien 4 alittava kevyen liikenteen alikulkukäytävä uusitaan ja valtatien pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Lisäksi parannetaan valtatien 4 liikenteen ohjausta mm. viitoituksen osalta. Myös melusuojausta parannetaan.

Hankkeen tausta

Suunnittelualueen nykyiset eritasoliittymän ramppiliittymät ovat geometrialtaan tiukat ja valtatien kääntymiskaistat ovat liian lyhyet. Ramppiliittymissä ei ole valtatiellä liittymiskaistoja. Eritasoliittymän risteyssillan alikulkukorkeus on vain 4,1 m, mikä aiheuttaa rajoitteita ja ongelmia raskaalle liikenteelle. Alittavan maantien kuivatusrakenteissa on myös puutteita ja ongelmia. Geometria- ja liikenneturvallisuussyistä suunnitteluosuudella valtatien nopeusrajoitusta on laskettu Simon eritasoliittymän kohdalla 80 -> 60 km/h:ssa. Simon kohdalla valtatien 60 km/h nopeusrajoitusosuuden pituus on nykyisin noin 2,3 km. Lisäksi eritasoliittymän kohdan alueellisessa viitoituksessa on puutteita.

Valtatien 4 suuri läpikulkuliikenne ja raskaan liikenteen määrä sekä kevät- ja kesäkauden vilkas matkailuliikenne heikentävät valtatien 4 sujuvuutta, palvelutasoa ja liikenneturvallisuutta. Simon keskustan kohdalle valtatien alhainen nopeusrajoitus ja liittymien suuri onnettomuusriski heikentävät valtatien 4 Oulu – Kemi yhteysvälin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnitteluosuuden keskelle sijoittuu valtatielle hirvieläinten poikittainen kulkureitti, jonka vuoksi valtatien eläinonnettomuusriski on suunnitteluosuudella keskimääristä suurempi. 

Eritasoliittymän raskaan liikenteen rajoitukset heikentävät Etappitien varteen suunnitellun teollisuusalueen laajentumisedellytyksiä sekä raskaan liikenteen kulkuyhteyksiä ja toimintavarmuutta. Valtatien liikennemelu aiheuttaa haittoja tien varren asukkaille ja heikentää asuinviihtyisyyttä, koska valtatieltä puuttuu meluntorjuntarakenteet. Autoliikenteen ja etenkin raskaan liikenteen kasvaessa liikennemeluhaitat lisääntyvät entisestään. Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden yhteyksissä sekä valtatien pysäkkijärjestelyissä on parantamistarvetta.
 

Hankkeen tavoitteet

Parannetaan työ- ja asiointiliikenteen sujuvuutta sekä palvelujen saavutettavuutta. Taajamaliikenteen sujuvuus paranee. Joukkoliikenteen sujuvuus paranee ja varmistetaan hyvät yhteydet pysäkeille. Meluhaitat vähenevät uusien melusuojausten myötä.

Tavoitteena on poistaa suunnitteluosuuden liikenneturvallisuuspuutteet mm. rakentamalla nykyohjeistuksen mukaiset liittymis- ja erkanemiskaistat sekä uuden Kiviojan sillan myötä vähentää hirvieläinonnettomuuksia ja –onnettomuusriskiä.

Aikataulu ja osallisuus

Tiesuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä ja rakennussuunnitelma alkuvuodesta 2021. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty yleisölle etänä syksyllä 2020. 
Hankkeen toteutus alkaa kesällä 2021.