Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Susanna Koivujärvi

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Katso myös

Ympäristö

Hankkeen tavoitteena on pienentää väylänpidon ja liikenteen ympäristöjalanjälkeä, kehittää ympäristöystävällisiä toimintatapoja väylänpitoon sekä tukea kestävää liikkumista. Hankkeessa edistetään liikenteen ja väylänpidon ympäristö- ja terveyshaittojen kustannustehokkaita lieventämis- ja torjuntakeinoja.

$curSection.bigImageAltText.data

Melu- ja tärinä

Osahankkeen tavoitteena on osallistua melulaskentamallien ja melumittauksen ajantasaistamista koskevaan tutkimukseen. Erityisesti raideliikenteessä on myös tarve kehittää meluntorjunnan vaihtoehtoisia menetelmiä sekä määrittää kansalliset junien lähtömelutasot. Lisäksi tavoitteena on tärinätietämyksen lisääminen, arviointimallien kehittäminen ja tärinäntorjunnan vakiinnuttaminen. Meluun liittyvät tutkimustarpeet koskevat raide- ja maantieliikennettä. Tärinäntutkimus keskittyy lähinnä raideliikenteeseen.

Pinta-, pohja- ja hulevedet

Vesiensuojelun tutkimustarpeet kohdistuvat tällä hetkellä erityisesti hulevesien haitta-aineiden määrän ja koostumuksen sekä niistä aiheutuvien ympäristö- ja terveysvaikutusten tutkimiseen, pohjavesien kloridiseurantaan ja riskitarkasteluihin sekä meriläjityksen ympäristövaikutuksiin.

Uudet toimintamallit

Osahankkeessa keskitytään tutkimukseen, joka koskee useampaa ympäristöteemaa ja joka tuottaa alalle uusia toimintamalleja. Aiheita, joihin osahankkeessa on keskitytty, ovat kompensaatiot ja ekosysteemipalvelut. Lisäksi kansainväliset tutkimushankkeet muodostavat merkittävän osan osahankkeen projekteista.

Luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöt

Osahankkeessa painopiste on ollut biologisten vesakontorjuntakeinojen selvittämisessä.

Energia- ja materiaalitehokkuus

Energia- ja materiaalitehokkuus ovat Liikenneviraston T&K-toiminnassa läpileikkaavia aihealueita ja niitä on käsitelty mm. InfraTeema- ja Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen -hankkeissa.

Energiatehokkuuden osalta tutkimustarpeena on rautatieliikenteen kilpailun avautumisen myötä tuleva tarve seurata eri liikennöitsijöiden junien energiankulutusta ja kehittää energiankulutuksen arviointimalli. Materiaalitehokkuuteen liittyvät tutkimustarpeet koskevat erityisesti materiaalien uusiokäytön edistämistä.

Ilmanlaatu

Maaperä

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015