Käynnissä olevat projektit

Väylien suunnittelu ja rakentaminen

TERA (Elinkaaritehokas Rata) -tutkimusohjelma

Elinkaaritehokas rata (TERA) -tutkimusohjelma on Liikenneviraston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen tutkimusohjelma, jonka päätavoite on tuottaa sen sisältämillä tutkimusalueilla elinkaaritaloudellisten valintojen perustaa vahvistavaa lisätietoa. Painopisteenä ovat olemassa olevat radat ja niiden parantaminen. TERA -ohjelman tutkimus on voimakkaasti soveltavaa ja käytännönläheistä. Tutkimusaiheiden määrittelijänä ovat kustannusvaikutuksiltaan merkittävät arjen päätöksentekotilanteiden ongelmat, jotka perustuvat riittämättömään tietoon radan toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

TERA-tutkimusohjelman internetsivut

Lisätietoja: Tuomo Viitala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Liikenteen välityskyvyn asiantuntijapalvelu liikennevirastolle

Työn tavoitteena on kartoittaa Liikenneviraston nykyistä roolia ja toimintatapoja liikenteen välityskyvyn varmistamisessa eritasoisissa suunnitelmissa ja suunnitelmien tarkastuksessa. Työssä selvitetään haastattelujen perusteella liikenteen välityskyvyn laskentamenettelyt Suomen, Ruotsin ja Tanskan tievirastoissa ja muutamissa kotimaan kaupungeissa erikseen yksinkertaisten välityskykytarkastelujen ja erikseen monimuuttujaisten tie- ja katuosuustarkastelujen osalta. Tämän jälkeen arvioidaan välityskykyohjelmistojen ja niiden parametrien arvojen valintaohjeiden kehittämistarve ja Liikenneviraston osuus siinä, peilaten tarvetta muissa maissa suunnitteilla olevaan kehitystyöhön.

Lisätietoja: Kari Lehtonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi
 

Ohjaus- ja turvalaitteet

Opastinjärjestelmä 2010

Liikenneviraston "Opastinjärjestelmä 2010" -projektissa on kehitetty rautatieliikenteen ohjaamiseen tarkoitettu uusi opastinmalli, yhdistelmäopastin. Uuteen opastinmalliin voidaan yhdistää kolmen nykyisen opastimen: pääopastimen, esiopastimen ja raideopastimen toiminnot. Yhdistelmäopastin toimii LED-valotekniikalla ja valoyksiköiden määrä on aikaisempaa pienempi. Myös valo-opasteita on muutettu. Uuden opastinlaitteen kokeilukäyttö aloitettiin jo vuonna 2009 ja laitetta on kehitetty edelleen saatujen kokemusten perusteella.

Lisätietoja: Veli-Matti Kantamaa, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi 
 

Tasoristeyksen huomiolaitteiden kehittäminen, kokeilu ja käyttöönotto

Liikennevirasto aloitti vuonna 2011 uuden, vartioimattomiin tasoristeyksiin tarkoitetun huomiolaitejärjestelmän kokeilun. Hankkeen tavoitteena on kehittää vartioimattomien, vähäliikenteisten tasoristeysten turvallisuutta. Kokeilukäyttö aloitettiin yhdellä laitteella Orivedellä ja kesällä 2014 kokeilua on laajennettu Toijala-Valkeakoksi -rataosalle, jonne on sijoitettu kaikkiaan 20 laitetta.

Lisätietoja: Jari Viitanen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Kunnossapito

Evacuation in Road Tunnels, Nordfou project

Hankkeessa tutkitaan tehokkainta ja taloudellisinta tapaa evakuoida kaksiputkinen tietunneli. Tulosten perusteella voidaan hahmotella kriittisimmät palopaikat ja sitä kautta palonhavaitsemisjärjestelmien, tuuletuksen, opastuksen ja muiden järjestelmien tarve ja taso.

Lisätietoja: Kari Lehtonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015