Käynnissä olevat projektit

Kehä I automaattisen nopeusvalvonnan vaikutukset

Kehä I on Suomen vilkkain tie, jolla ruuhkat ja onnettomuudet ovat lähes jokapäiväisiä. Kehä I:llä otetaan käyttöön kiinteisiin kamerapisteisiin perustuva automaattinen nopeusvalvonta vuoden 2016 alussa. Tavoitteena on selvittää kameravalvonnan vaikutus seuraaviin tekijöihin: ajonopeudet eri ajankohtina ja eri olosuhteissa, muut liikennevirran ominaisuudet sekä liikenneonnettomuudet. Lisäksi selvitetään tienkäyttäjien ennakkokäsityksiä ja mielipiteitä kameravalvonnan vaikutuksista. Valvonnan vaikutuksia on tarkoitus selvittää myös ennen–jälkeen -tutkimuksella. Ennen vaiheen mittaustulokset sisältävä tutkimus päättyy vuoden 2016 alussa.

Lisätietoja: Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi ja Anne Silla, VTT, etunimi.sukunimi(at)vtt.fi

 

Esiselvitys tie- ja raideliikenteen itsemurhista

Selvityksen tavoitteena on muodostaa yleiskuva tie- ja raideliikenteen itsemurhista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Selvityksen aikana pyritään tunnistamaan ja kirjaamaan myös ne aihekokonaisuudet, jotka vaativat lisäselvitystä.  Esiselvitys koostuu useita osatehtävistä.

Lisätietoja: Auli Forsberg ja Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi 

 

Mallinnus ratasuunnittelussa: Saavutettavuus YTE ja NoBo

Opinnäytetyö tulee käsittelemään tietomallinnusta ratasuunnittelussa tarkastelukohteena Saavutettavuus YTE ja NoBon (Notified Body, ilmoitettu laitos) toiminta.

Lisätietoja: Tiina Perttula, Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Suomen, Ruotsin ja Ison-Britannian tieliikenneonnettomuuksien vertailu

Aikaisemmassa Liikenneturvallisuuskärkimaiden vertailussa tarkasteltiin liikennekuolemien määrää ja jakaumaa sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä, jossain määrin myös rautatieliikenteen osalta. Tulevassa Suomen, Ruotsin ja UK:n liikenneonnettomuusvertailussa on tarkoitus tarkastella onnettomuuksien ajoneuvotyyppejä ja henkilövahinkojen vakavuudessa olleita eroja VTT:n kehittämällä ONHA-työkalulla.

Lisätietoja: Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikennekonfliktimenetelmän mahdollisuudet tulevaisuudessa

Menetelmässä esiselvitetään konfliktitilanteiden käyttämistä tutkimusaineistona onnettomuustilanteiden ohella. Työn tavoitteena on laatia katsaus konfliktimenetelmän kehityksestä ja nykytilasta sekä arvioida menetelmän sovelluskohteita tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Kohtaamiskuolemien kustannustehokas vähentäminen

Työ tuottaa tietoa väyläverkon mahdollisten keskikaideratkaisuiden priorisointiin ja perusteluihin. Työssä selvitetään millaisia esteitä Suomessa on tehdä edullisia keskikaidejärjestelyjä, jos hankkeisiin saataisiin rahoitusta. Projektissa on tarkoitus suunnitella ja arvioida minimitason keskikaideratkaisu sopivassa kohteessa.

Lisätietoja: Arja Toola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön ja –suunnitelmien laadintaan

Työn tavoitteena on tuottaa uusia ajatuksia ja kattavia näkökulmia esille tuova opas ELY:ille ja kunnille alueellisten, mutta kokonaisvaltaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien tekoon ja seurantaan. Oppaan tavoitteena on selkeyttää paikallisen liikenneturvallisuustyön osapuolten tehtäviä, jatkuvan liikenneturvallisuustyön toimintatapoja ja liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaa. Työ käynnistyi vuonna 2014 ja jatkuu vuonna 2015.

Lisätietoja: Auli Forsberg, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Tietunnelien riskienhallinnan kehittäminen

Työssä selvitetään, kuinka rautateiden riskienhallintamenettelyitä voidaan soveltaa tietunneleihin. Työ sisältää selvityksen rautatiejärjestelmään liittyvistä riskienhallinta- ja turvallisuusanalyysimenetelmistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista tietunneleiden riskienhallinnassa sekä vaaditun turvallisuustason ja toimenpiteiden määrittämisessä. Lisäksi työssä arvioidaan n. 2-4 tietunneleista laadittua riskienarviointia menettelytapojen kannalta case-esimerkkinä. Työn tavoitteena on laatia suositukset tietunneleiden riskienhallinnan kehittämiseksi.

Lisätietoja: Laura Väisänen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Tietunnelien häiriöhavaintojärjestelmän kehittäminen

Kehitystyön tavoitteena on tutkia tutkapohjaisen teknologian toimivuutta häiriöhavaintojärjestelmänä tietunneleissa nykyisin käytössä olevilla häiriöhavaintojärjestelmien toimintavaatimuksilla. Kehitystyön aikana arvioidaan mahdollisesti tehtäviä muutoksia nykyisiin toimintavaatimuksiin.

Lisätietoja: Kalle Ruottinen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Porokolarivaroitusten vaikutukset

Porokolarien määrää pyritään vähentämään hyödyntämällä älyliikenteeseen perustuvaa varoitusjärjestelmää, jossa kuljettajat saavat suoraan ajoneuvoonsa varoituksia lähellä tehdyistä porohavainnoista.

Tutkimuksessa selvitetään järjestelmän vastaanottoa ja vaikutuksia raskaan liikenteen kuljettajien keskuudessa. Tulosten perusteella arvioidaan järjestelmän laajan käyttöönoton vaikutuksia porokolareiden määrään. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää porokolareita ehkäisevien toimenpiteiden kohdentamiseen ja niiden vaikutusten seurantaan.

Lisätietoja: Auli Forsberg, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Taajamaliikenteen ja suojateiden turvallisuuden parantaminen

Taajama-alueilla sattuu suuri osa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavista liikenneonnettomuuksista. Erityisesti vaarassa ovat nk. suojaamattomat liikkujat: jalankulkijat, pyöräilijät, lapset, vanhukset. Liikennevirasto, Trafi ja LVM toteuttavat tutkimushankkeen, jossa pyritään löytämään uusia, innovatiivisia keinoja taajamaliikenteen rauhoittamiseksi ja suojateillä liikkumisen turvallisuuden edistämiseksi. Tutkimuksessa on tarkoitus luoda valtakunnallisesti hyödynnettävissä oleva toimintamalli suojateiden turvallisuuden parantamiseksi tehtävään työhön. Hanke käynnistyi vuonna 2014 ja tutkimuksia laajennettiin vuonna 2015.

Lisätietoja: Inkeri Parkkari, Trafi, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi, Tuomas Österman, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi, Marko Kelkka, Uudenmaan ELY-keskus ja Suvi Vainio, Pirkanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.12.2015