Käynnissä olevat projektit

Kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten kehittäminen

Projektin tavoitteena on päivittää ja kehittää kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia tiestön hoidon alueurakoihin. Lähtökohtana on Liikenneviraston strategian mukaisesti väylänpidon energiatehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen.

Taustaselvitysten ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta työn tuloksena ehdotetaan uusia kaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia alueurakoihin. Vaatimukset koskevat säännösteltyjä pakokaasupäästöjä, energiatehokkuutta ja turvallisuutta. Liikennevirasto päättää uusien vaatimusten käyttöönotosta vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Liikennealueiden kestävä, helppohoitoinen ja monimuotoinen kasvillisuus

LIIKENNEVIHREÄ-hankkeessa etsitään kestäviä, helppohoitoisia, monimuotoisia ja visuaalisesti hyviä tapoja kasvittaa liikennealueita, kuten maanteiden keskialueita ja tienvarsien jyrkkiä luiskia. Koealueena on merkittävä ja vilkasliikenteinen sisääntuloväylä Turkuun (keskivuorokausiliikenne 23 500 ajoneuvoa/vrk) Kupittaan kohdalla. Hankkeessa testataan eri kasvilajien (perennoja, pensaita, koristeheiniä) ja kierrätyskasvualustojen soveltuvuutta tien keskialueen kasvittamiseen. Kasvillisuuden menestymistä seurataan 3-5 kertaa kasvukausien 2014 ja 2015 aikana.

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Kaliumformiaatin käyttö liukkauden torjunnassa

Perinteiselle tiesuolalle vaihtoehtoisen kaliumformiaatin käytön ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutuksista tarvitaan lisätietoa valtatietasoisilta teiltä ja moottoriteiltä, suurilla kaliumformiaatin käyttömäärillä ja liikenteellisesti vaativissa kohteissa. Työn tavoitteena on: koota ja kiteyttää aikaisempi tutkimustieto kaliumformiaatin käytön ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutuksista, selvittää vaikutukset Uudenmaan alueen käyttökohteilla tehtyjen seurantojen valossa sekä tarkentaa tunnistettuja ja tunnistaa mahdollisia uusia kaliumformiaatin käytön ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutusten seurantatarpeita.

Lisätietoja: Marko Kelkka ja Arto Kärkkäinen, Uudenmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Keskijännitekaapeleiden vaikutus kunnossapitotöissä

Keskijännitekaapeleita asennetaan tulevien vuosien aikana tuhansia kilometrejä maanteiden varsiin. Todennäköisyys sille, että ihmiselle tai ympäristölle vaarallisia aineita joutuu tieluiskaan keskijännitekaapelin kohdalla, kasvaa koko ajan. Projektissa tarkastellaan, mitä riskejä tällaisen liikennevahingon pelastus-, raivaus- ja ympäristön puhdistustyöhön liittyy ja miten niitä riskejä voidaan vähentää ja selvitetään kuinka paljon keskijännitekaapelin jännitteettömäksi tekeminen viivästyttää ympäristön puhdistamista ja siten lisää ympäristön saastumisriskiä. Projekti toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY:n kanssa.

Lisätietoja: Herkko Jokinen ja Heikki Ikonen, Pirkanmaan ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Nordic road dust research project (NorDust)

Nelivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta katupölyn syntymisestä, sen torjuntakeinoista ja vaikutuksista. Hankkeessa käsitellään tiepäällysteiden, renkaiden ja erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutusta katupölyn syntyyn ja torjuntaa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan malli, jolla voi simuloida erityyppisten katupölyn lieventämistoimenpiteiden vaikutusta katupölyn leviämiseen ja ilman PM10ja PM2.5 pitoisuuksiin. Hanke toteutetaan pohjoismaisten tienpitoviranomaisten järjestön (NordFou) yhteishankkeena vuosina 2015-2018.

Lisätietoja: Arto Hovi, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

 

Oksi-Pah -yhdisteet Pursialan pohjavesialueella (OKTOPUS)

Tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa oksi-PAH-yhdisteiden muodostumisesta ja käyttäytymisestä riskinarvioinnin ja riskien hallintaan liittyvän päätöksenteon pohjaksi ja tueksi. Projektissa tuotettu tutkimustieto on suoraan hyödynnettävissä em. tarkoituksiin esimerkiksi virtausmallin päivitykseen ja oksi-PAH-yhdisteiden kulkeutumisen arviointiin. Projekti toteutetaan Liikenneviraston, Suomen ympäristökeskuksen, Mikkelin vesilaitoksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyötutkimuksena. Projekti valmistuu syksyllä 2015.

Lisätietoja: Arto Hovi, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 20.09.2015