Käynnissä olevat projektit

Uudet tiedonkeruumenetelmät väylistä ja liikenteestä

Liikennevirasto pyrkii saamaan tietoaineistonsa ajantasaisemmiksi ja laadukkaammiksi, jotta ne vastaisivat nykyistä paremmin kunnossapidon, väylänhoidon ja investointien suunnittelua sekä totteuttamista.

Projektin tavoitteena on selvittää menetelmiä joita voidaan soveltaa esimerkiksi teiden varuste- ja laitetietojen, pintakunnon, teiden rungon, pölyämisen ja liikennemäärien inventointiin sekä mittaamiseen. Projekti liittyy "visioon", jossa tavoitellaan tilannetta, jossa mahdollisimman moni tunnusluku tiestön kunnosta ja liikkujien kokemasta palvelutasosta syntyy osana väylänhoidon jatkuvaa prosessia. Toisaalta samaan aikaan haetaan niitä asiantuntijainventointeja, jotka mahdollistavat ennaltaehkäisevän tai ennustavan väylänhoidon nykyisiä menetelmiä paremmin.

Projektin painopiste on vuonna 2015 tiestötietojen ja tiestöllä tapahtuvan liikenteen mittaamisessa ja analysoinnissa.

Projektissa eri toimijoilla on mahdollista demonstroida omia teknologioitaan tai näkemyksiään tiestötietojen tuottamisesta. Kyseeseen tulee myös menetelmä- tai prosessinäkökulmien demonstrointi. Projektin näkyvimmät osat ovat:

1) heinä-elokuussa 2015 toteutettu "inventoinnin koeputki" -vaihe, jossa fyysiseltä testipätkältä tuotetaan väylähoidossa ja päällysteurakoissa tarvittavia tietoja.
2) "Liikennelaskuri" -osaprojekti, jossa yhteistyössä Tullin kanssa tutkitaan erilaisia liikenteen laskennan mahdollistavia uusia sensoriteknologioita.

Lisätietoja: Markus Melander; Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 

Aurora-hanke: Liikkuminen palveluna ja automaattiajamisen koealue Tunturi-Lapissa

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomesta merkittävä liikenteen automatisaation ja digitalisaation osaamiskeskittymä. Aurora-hankkeessa tavoitellaan kansainvälistä edelläkävijyyttä liikenteen digitalisaation ja robotiikan kehittämisessä. Hankkeessa hyödynnetään arktisen ulottuvuuden poikkeuksellisia vaatimuksia sekä mahdollisuuksia uuden teknolgian testaukselle.

Ajatuksena on seuraava: Jos se toimii Suomen Lapissa, se toimii missä vain.

Tunturi-Lapin erityispiirteet

 • Talviolosuhteet
 • Harva asutus
 • Olemassa oleva infra
 • Lapin autoteoliisuuden testialueet
 • Kv-ulottuvuus: Norja, Ruotsi
 • Alueen vahva tahtotila

VT21-tiesuunnitelma

Suunnitelmat tehdään älyliikenteen tarpeet huomioiden

Aurora tarjoaa:

 • Viranomaisille mahdollisuuden edistää tavoitteitaan robotiikan ja liikenteen automatisaation kehityksessä
 • Suomelle uuden ulottuvuuden arktisen strategian kehitykseen ja toteutukseen
 • Kotimaisille ja kansainvälisille testaajille valmiiksi työstetyn testaus- ja työskentelyalustan
 • Uusia yritystoimintamahdollisuuksia
  • teollinen liiketoiminta
  • ”Snowbox”-konseptin myynti muille testaajille ja osaajille
 • Alueelle ja Lapille uutta toimintaa, investointeja, työpaikkoja, työmatkailua, valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettuutta, kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia sekä infraolojen parantumista
 • Paremmat palvelut kuntalaisille

Lisätietoja: Juuso Kummala, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 

Liikenneviraston rooli tiedon ekosysteemissä

Liikennevirasto avaa aktiivisesti tietovarantojaan sekä tutkii uusin tavoin, mm. joukkoistamalla ja uusilla mittausmenetelmillä, kerätyn tiedon soveltuvuutta viraston toimintaan.

Näistä syistä on tunnistettava:

 • (Avoimen) tiedon ekosysteemit ja tavat olla mukana ja vaikuttaa näihin ekosysteemeihin
 • Joukkoistamalla ja uusilla mittausmenetelmillä tuotetun tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia erityisesti analytiikan keinoin

Projektin tarkoituksena on tutkia ja selvittää yllä olevia asioita. Tavoitteena projektilla on:

 1. Muodostaa suuntaviivat, joiden mukaan Liikennevirasto toimii erilaisissa (avoimen) tiedon ekosysteemeissä
 2. Löytää analytiikan keinoin hyötyjä uusilla tavoilla kerätyistä tiedosta

Projekti jakautuu kahteen vaiheeseen:

1. vaihe: Liikenneviraston tiedon hyödyntämisen ekosysteemin kuvaus sekä visiot teknologisesta ja viestinnällisestä aktiivisuudesta ekosysteemissä vaikuttamiseen
2. vaihe: Uusilla mittausmenetelmillä ja joukkoistamalla tuotetun tiedon tutkiminen analytiikan keinoin.

Peruskysymys: Tässä on data, mitä siitä saa irti?.

Tiedon tuottamisen lähteinä toimivat Tiedon hyödyntäminen- hankkeen muissa projekteissa käsiteltävät tietolähteet, mm.

 • HSL sujuvuusnavigaattorin data
 • väylämittausdata
 • LAM-data

Projektin 1. vaihe on valmistunut ja sen loppuraportti Tiedon hyödyntämisen ekosysteemi on julkaistu Liikenneviraston ”Tutkimuksia ja selvityksiä”- julkaisusarjassa.

Lisätietoja: Jari Myllärinen, Liikennevirsto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

 

Big datan hallinta

Hankkeen taustalla on Liikenneviraston strategia, jossa tietojen parempi hyödyntäminen nähdään vaikuttavana tekijänä liikennejärjestelmän toimivuuden kehittymisessä. Liikenneviraston strategia tähtää vuoteen 2015 ulottuvan vision "Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten" kuvaaman tavoitetilan saavuttamiseen.

Projektissa kirkastetaan Liikenneviraston näkemys Big Datasta strategian muodossa sekä määritellään ja testataan hallintamalli. Projektissa myös tutkitaan uusia välineitä tiedon tallentamisen, analysoinnin ja visualisoinnin tarpeisiin sekä esitetään ehdotus teknologiavalinnasta.

Projekti liittyy vahvasti käynnissä olevaan Tietoarkkitehtuuri-projektiin sekä tiedontuotantoprosessiin. Vahvat liittymät on myös Liikenneviraston avoimen datan strategiaan ja siellä käynnissä oleviin projekteihin. Myös kokonaisarkkitehtuurityö pitää huomioida.

Big Datan hallinta -projektin ensimmäinen vaihe koostuu seuraavista osaprojekteista:

 • Big Data -selvitys: Hadoop-teknologian ja sen eri jakelupakettien sopivuus Liikennevirastolle

 • AIS-datan tallentaminen ja analysointi, POC

 • Sosiaalisen Median datan hyödyntäminen, pilotti

 • Ennustavan analytiikan tekeminen IBM SPSS-välineellä radan kulkutiedolla, pilotti

 • Työvälinentutkimus tiedon visualisointiin, analysointiin sekä louhimiseen

Lisätietoja: Tomi Mykkänen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015