Ota yhteyttä

Hankepäällikkö

Taneli Antikainen

  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Liikennejärjestelmän toimivuus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehittää menettelyitä, joiden avulla edistetään liikennejärjestelmän toimivuuden tasapainoista kehittymistä ja vahvistetaan Liikenneviraston roolia liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.

$curSection.bigImageAltText.data

Hanke koostuu tällä hetkellä yhdeksästä eri osahankkeesta. Jatkossa eri osahankkeita tullaan yhdistämään.

1. Tehokas kuljetusjärjestelmä

Tarkoituksena on lisätä Liikenneviraston tietämystä väylänpidon toimenpiteiden vaikutuksista elinkeinoelämälle (ja laajemmin yhteiskunnalle) ja lisätä Liikenneviraston ymmärrystä Suomen logististen reunaehtojen (kuten viennin ja tuonnin tavaravirtojen epätasapaino) merkityksestä yritysten kilpailukyvylle. Osahankkeessa selvitetään elinkeinoelämän tarpeet ja niiden merkitys liikennejärjestelmälle ja väylänpidolle eri tasoilla (kuljetusjärjestelmä, liikenneverkot, hanke, väylänpito).

2. Liikenneverkkojen kapasiteetti ja toimivuus

Tarkoituksena on mm. kehittää tunnuslukuja ja ymmärrystä liikenneverkkojen toimivuudelle ja kapasiteetille sekä parantaa edellytyksiä ottaa kapasiteetti ja välityskyky paremmin huomioon väylänpidon toimenpiteiden ohjelmoinnissa

3. Saavutettavuutta edistävä yhdyskuntarakenne

Tarkoituksena on kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa maankäytön ja liikenteen vuorovaikutukseen liittyviä menetelmiä.

4. Liikennejärjestelmätyön toimintamallit ja perusteet

Tarkoituksena on kehittää liikennejärjestelmätyön toimintamalleja ja perusteita yhteistyössä mm. alueellisten toimijoiden kanssa niin, että mahdollisimman hyvin voidaan mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.

5. Taloudellinen ohjaus

Tarkoituksena on kehittää tietopohjaa taloudellisen ohjauksen mekanismien käyttöön otolle liikennesektorilla. Liikenteen kysyntään ja sen kohdentamiseen voidaan vaikuttaa taloudellisen ohjauksen, tai liikenteen hinnoittelun, kautta. Tutkimustyöllä luodaan mm. valmius ottaa kantaa eri ohjauskeinojen tehokkuuteen sekä niiden vaikuttavuuteen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

6. Winter Navigation Board

Kyseessä on talvimerenkulkua kehittävä useampivuotinen tutkimusyhteistyö Suomen ja Ruotsin liikenneviranomaisten kesken.

7. Liikenteen ennustemallit ja analyysimenetelmät

Tarkoituksena on jatkaa liikennejärjestelmän kysynnän ja vaikutusten arviointiin käytettävien liikenne-ennustemallien sekä niihin liittyvien lähtötietoaineistojen kehittämistä. Päähuomio kiinnitetään valtakunnallisiin henkilöliikennetarkasteluihin, mutta soveltuvin osin lähtöaineistot - esimerkiksi valtakunnalliset liikenne-verkkokuvaukset - ovat käytettävissä myös tavaraliikenteen tarkasteluissa.

8. Tulevaisuuden ennakointi, liikennejärjestelmän tilan seuranta ja liikennetietojen laatu

Tarkoituksena on kehittää menetelmiä ja analyyseja tukemaan virastotasoista suunnittelua sekä päätöksentekoa pitkällä aikavälillä. Seurannan on tarkoitus tukea erityisesti ennakoivaa ja strategista suunnittelua.

9. Vaikutusarvioinnin menetelmät

Tarkoituksena on kehittää hankkeiden ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja menettelyjä. Hanketasolla vaikutusten arvioinnin menetelmien ja menettelyjen kehittämiseen on jo panostettu paljon, mutta edelleen on joitakin yksittäisiä kehittämistarpeita. Ohjelmatason menetelmien ja menettelyjen kehittämisessä ei ole edistytty samalla tavalla, mutta kehittämisessä on perusteltua edetä helpoimmasta päästä aloittaen

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015