Käynnissä olevat projektit

Inframallit

Building Smart Finland Infra

Building Smart Finlandin infra toimiala-ryhmä jatkaa RYM-SHOK:n PRE-ohjelman InfraFINBIM –työpaketissa tehtyä inframallintamisen kehitystyötä. Keskeiset lähiaikojen kehittämisalueet liittyvät ohjeistukseen, nimikkeistöön, Inframodel –tiedonsiirtomallin jatkokehitykseen sekä kansainväliseen standardointiyhteistyöhön.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tiina Perttula, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

6D-SILTA -tutkimusprojekti

Projektissa kehitetään siltojen ja taitorakenteiden tietomallintamiseen perustuvan suunnittelun, rakentamisen, korjaamisen ja ylläpidon menetelmiä. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston toimesta. Muita rahoittajia hankkeelle ovat Helsingin, Vantaan kaupunki, Espoon, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Ruukki Construction.

Tietomallintaminen on muodostumassa rakennusalan voimassa olevaksi tavaksi tuottaa suunnitelmatietoa sekä hyödyntää tietoa läpi rakenteen koko elinkaaren. Siltojen ja taitorakenteiden osalta tietotekniset työkalut ovat kehittyneet suunnittelijan näkökulmasta jo jossain määrin käyttökelpoisiksi, mutta kehitystyön jatkamiselle sekä laajentamiselle on selkeä tarve. Siltojen elinkaaren aikaista tiedonhallintaa tietomallipohjaisesti tuotettuna ei juurikaan ole tutkittu nimenomaan käytännönläheisestä lähestymisnäkökulmasta. Tässä työssä tuotetaan osaltaan tutkimustietoa tukemaan siltojen omistajan tarvetta hallita omaisuustietoa koko elinkaaren aikana.

Lisätietoja: projektipäällikkö Timo Tirkkonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Hankintamallit

LCIFIN2, Leanin hyödyntäminen rakennusteollisuudessa

Tutkimushankkeessa syvennytään erityisesti Lean-periaatteiden ja -ajattelutapojen käytännön soveltamiseen sekä muutosjohtamisen rooliin kulttuurinmuutoksessa. Hankkeen tavoitteena on edistää rakennusalan systeemiajattelua, jossa rakentamisen elinkaaren eri vaiheet nähdään vuorovaikutteisina osa-alueina, joita tulisi optimoida rakennushankkeissa kokonaisuutena. Tämä vaatii kulttuurin muutosta, jossa kokonaisuuden optimointi perustuu tiimityöhön sekä uusiin ajattelu- ja käyttäytymistapoihin. Hanke toteutetaan rakennusalan toimijoiden ja tutkimusosapuolen kanssa ryhmähankkeena.

Ryhmähankkeessa ovat mukana seuraavat osapuolet: Oulun yliopisto, Consti, Fira, Granlund, Lemminkäinen, Morenia, Skanska, Suomen Talokeskus, Sweco PM, Vianova ja WSP. Hanke saa TEKES-rahoitusta. Lisäksi Liikennevirasto on hankkeessa tiiviisti mukana omalla kehityspanoksellaan. Hanketta koordinoi Vison Alliance Partners.

Lisätietoja: projektipäällikkö Seppo O. Mäkinen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke)

Julkiset hankkijat käynnistivät vuonna 2014 ryhmähankkeen yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen tähtäävän urakka- ja sopimusmallin kehittämiseksi. Malli on tarkoitus kehittää ja testata vuoteen 2016 mennessä siten, että se täyttää myös uuden hankintadirektiivin vaatimukset. Ryhmähankkeen tavoitteena on muuttaa alan toimintatapoja ja kulttuuria ja nostaa Suomi Euroopan ykköseksi vaativien kiinteistö- ja rakennushankkeiden ja palveluiden toteuttamisessa. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää ja testata yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen soveltuvia urakka- ja sopimusmalleja sekä hankintamalleja. Kehitettävä toteutusmalli pohjautuu Australiassa laajasti käytettyyn allianssimalliin ja amerikkalaiseen integroituun projektitoimitukseen (Integrated Project Delivery). Suomalaisesta sovelluksesta voidaan puhua yhteistoiminta- tai IPT-mallina, jonka pisimmälle vietyä allianssimallia sovelletaan Suomessa nyt jo mm. Tampereen Rantatunnelin ja esim. Lahden Matkakeskuksen toteuttamisessa.

Ryhmähankkeen toteuttavat ja rahoittavat: Espoon Tilakeskus, Finavia, Gasum, Helsingin Tilakeskus, Helsingin yliopisto, Kainuun SOTE, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Tampereen kaupunki. Hanketta ohjaa RAKLI ry ja sen operatiivisesta toteutuksesta vastaa Vison Alliance Partners Oy.

Lisätietoja: projektipäällikkö Kristiina Laakso, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Elinkaari

UUMA2 –ohjelma

UUMA2-ohjelma (Uusiomateriaalit maarakentamisessa) on infra-alan ja materiaalituottajien yhteinen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä maarakentamisessa ja vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja maarakentamisen haitallisia ympäristövaikutuksia. Liikennevirasto osallistuu hankkeeseen rahoittamalla sitä sekä emohankkeen että T&K –projektien osalta sekä järjestämällä mahdollisuuksia koerakentamiseen hankkeissaan. Liikenneviraston tavoitteena on saada markkinoille lisää sellaisia tuotteistettuja ja kaupallistettuja materiaaleja, joille Liikennevirasto on antanut hyväksyntänsä vahvistamalla mitoitusparametrit ja työohjeet. UUMA2-ohjelmaa on päätetty jatkaa vuoteen 2017.

Lisätietoja: hankepäällikkö Timo Tirkkonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Elinkaaritehokas tiepäällyste

Ekotehokas väylärakenne –hankkeessa pyritään hakemaan ratkaisuja muuttuvien olojen ja vähenevien resurssien tuomiin väylänpidon haasteisiin. Taustana tutkimushankkeelle on veden, jäätymisen ja sulamisen aiheuttamien rasitusten lisääntyminen tierakenteille, tarve lisätä tietoa päällysteissä käytettävien materiaalien ominaisuuksista ja yhteensopivuudesta sekä ajoneuvopainojen kasvu tieliikenteessä.

Asfalttipäällysteiden tyhjätilan mittausmenetelmien ja laatuvaatimusten kehittäminen

Tutkimuksen tavoitteena on parantaa uusien päällysteiden kestävyyttä veden, jäätymisen ja sulamisen vaikutuksia vastaan. Päällysteiden suunnittelussa on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana korostettu erityisesti urautumiskestävyyttä. Myös tiiviyttä kuvaavan tyhjätilan vaikutus päällysteiden pitkäaikaiskestävyyteen on merkittävä ja se korostuu veden sekä sen jäätymisen ja sulamisen rasituksen kasvaessa tiestöllä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Katri Eskola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Asfalttipäällysteen uusiokäytön kehittäminen REM-menetelmällä

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä uusiopäällysteiden käyttöä päällysteiden ylläpidossa. Uusiopäällysteitä käyttämällä säästetään sekä rahaa että luonnonvaroja, kun uuden päällysteen raaka-aineena käytetään osittain vanhaa kierrätettävää asfalttia. Tutkimuksessa keskitytään maanteillä yleisimmin käytettyyn Remix (REM)- menetelmään.

Lisätietoja: projektipäällikkö Katri Eskola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015