Käynnissä olevat projektit

Joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen

Joukkoliikenteen alueellisen palvelutaso-ohjeen päivittäminen

Projektin tavoitteena on päivittää Liikenneviraston ohjeistus alueellisen palvelutason määrittelyyn (Liikenneviraston ohjeita 7/2010 sekä 15/2011) joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille.

Liikennevirasto on ohjeistanut joukkoliikenteen alueellisia toimivaltaisia viranomaisia joukkoliikennelain mukaisessa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyssä. Projektin tavoitteena on koostaa yhteen havaitut kehittämis- ja täsmentämistarpeet ja päivittää niiden perusteella alueellisen palvelutason määrittelyn ohjeistus.

Projektissa tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten kanssa vähintään kyselyn tai haastattelujen muodossa. Lisäksi valitaan 1-2 toimivaltaista viranomaista testialueiksi, joilla uutta ohjeistusta voidaan kokeilla.

Projektin lopputuloksena on Liikenneviraston ohjeita -sarjassa julkaistu raportti. Ohje on tarkoitettu joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

Joukkoliikenneinformaatio osana Liikenneviraston verkkopalveluita

Kaikki joukkoliikennemuodot kattavan matkustajainformaation käsittely on Liikennevirastossa suhteellisen uusi tehtävä. Joukkoliikenteen reitti- ja aikatauluinformaation esittämistä on tehty jonkin verran, mutta palvelut ovat hajallaan eikä niitä ole suunniteltu osaksi liikenneviraston muita internetpalveluita.

Projektissa muotoillaan Liikenneviraston joukkoliikenteen informaatiopalvelut osaksi laajempaa liikkujan palvelujen kokonaisuutta. Käytännössä pyritään sisällyttämään HSL:n kanssa yhteistyössä kehitettävän avoimen reittioppaan palvelut samaan kokonaisuuteen mm. tieliikenteen liikennetilannepalvelun kanssa. Uusi palvelukokonaisuus korvaa mm. nykyisen matka.fi-palvelun.

Projektin lopputulos on selvitysraportti, jossa kuvataan joukkoliikenneinformaatiopalvelut osana Liikenneviraston liikkujan palveluita. Lopputuloksena on myös ”leiskoja”, eli palveluiden muotoilumalleja. Työn tuloksia hyödynnetään v. 2016 kun Liikenneviraston uutta liikkujan informaatiokokonaisuutta lopullisesti muotoillaan ja toteutetaan.

Joukkoliikenteen matkustajainformaation koontipalvelu (siirtynyt rahoitettavaksi tiedon hallinnan kehittämisohjelmasta)

Projektin tavoitteena on saada aikaan joukkoliikenteen matkustajainformaation koontipalvelu, jota hyödynnetään erilaisten joukkoliikenteen informaatiopalvelujen tuottamisessa sekä Liikenneviraston omien tietotarpeiden täyttämisessä.

Esiselvityksen tuloksena syntyy:

- Joukkoliikenneinformaation koontipalvelun visio ja tavoitetila askelluksineen sekä aikataulutetut kehittämistoimenpiteet vuosille 2016-2020

- Tiedon keruu- ja ylläpitoprosessien kuvaukset ja ehdotus niiden organisoinnista

- Kuvaukset / luettelot koontipalveluja hyödyntävistä palveluista / järjestelmistä ja sen mahdollistamista palveluista tulevaisuudessa sekä niiden käyttäjäryhmät

- Työn esitysmateriaali eri kohderyhmille (ohjausryhmä, joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset, liikennöitsijät, mahdollinen markkinointimateriaali julkisuudelle)

Projekti liittyy kiinteästi Liikennevirastossa käynnissä olevaan kansallisen joukkoliikenteen arkkitehtuurityöhön ja työssä tuleekin olla tiiviissä yhteistyössä arkkitehtuuriryhmän kanssa.

Toteutus- ja käyttöönottoprojektien sisältö ja lopputulokset määritellään esiselvityksen tulosten perusteella.

Joukkoliikennerahoituksen vaikuttavuusselvitys

Selvityksen tarkoituksena on selvittää joukkoliikenteen rahoituksen uudelleen jakoperusteita tunnuslukuihin ja mittareihin perustuen.

Tavoitteena on rakentaa jokaiselle osa-alueelle (suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut sekä ELY-keskukset) tunnusluvut ja mittarit, joita voi käyttää määrärahojen jakoperusteena alueellinen tasapuolisuus huomioiden.

Projektin lopputuloksena Liikennevirastolla on käytössään joukkoliikenteen tunnuslukuihin ja mittareihin perustuvat valtionavustuksen jakoperusteet, joita tullaan hyödyntämään valtionavustusten myöntämisperusteita laadittaessa 2016 eteenpäin. On luultavaa, että tavoitetilaan päästään vasta muutaman vuoden kuluessa.

Projekti liittyy tunnuslukutyöhön sekä JUKU-järjestelmään. Selvityksen tuloksia on hyödynnettävä sekä tunnuslukujen käytössä että JUKU:n kehityksessä ja määrittelyssä.

Liikkumisen tili: Lippu- ja maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyys

Projektin tarkoitus on kuvata kehityspolku (roadmap), jolla Suomeen luodaan valtakunnan kattava joukkoliikenteen eri lippu- ja maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa eri toimijoiden lippu- ja maksujärjestelmät yhdistävää palvelualustaa, jonka päälle kaupalliset toimijat voivat rakentaa myyntipalveluja, joissa matkustaja voi ostaa kokonaisia matkaketjuja.

Projektin tavoitteena on omalta osaltaan mahdollistaa:

- Kaikki joukkoliikennevälineet kattava liikenne kaupunkiseuduilla

- Ovelta ovelle -palvelutaso koko Suomessa

- Taksit osaksi joukkoliikennettä

- Joukkoistusliikenne osaksi liityntäliikennettä

- Yhteiskäyttöisyys ulotettava myös julkisiin henkilökuljetuksiin

Palvelualusta on lippu- ja maksujärjestelmiä kokoava palvelu, joka tarjoaa eri myyntikanaville rajapinnan myydä samanaikaisesti eri palvelutuottajien lipputuotteita ja palveluja. Lippu- ja maksujärjestelmien taustalla olevat yritykset ja yhteisöt voivat olla keskenään kilpailevia.

Projektin tuloksena syntyy palvelun kehityssuunnitelma sekä toiminnallinen kuvaus ja muut hankintaan tarvittavat asiakirjat.

Rautateiden henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavat tekijät

Projektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä rautateiden henkilöliikenteen kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista hyödyntää rataverkkoa ja lisätä junaliikenteen käyttöä mm. liikkumisen ohjauksen keinoin. Työssä pohditaan myös kilpailun avautumisen tuomia mahdollisuuksia ja ostoliikenteen roolia.

Asiaa lähestytään myös case-tarkastelujen kautta, jolloin tärkeää on tunnistaa junaliikenteen rooli liikennejärjestelmässä.

Lopputuloksena syntyy diplomityön raportti Tampereen teknilliselle yliopistolle, joka julkaistaan myös Liikenneviraston julkaisusarjassa Tutkimuksia ja selvityksiä.

Lisätietoja: Arja Aalto, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Liikkumisen ohjaus

ENDURANCE

Liikennevirasto osallistuu Motiva Oy:n suorittamaan EU-komission osittain rahoittamaan Intelligent Energy Europe (IEE) –ohjelman hankkeeseen ENDURANCE. Kansallisina rahoittajina hankkeessa ovat Liikennevirasto ja YM. Tavoitteina on mm. sekä kansallisen että Eurooppalaisen SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) -verkoston perustaminen, kaupunkien aktivointi SUMP-suunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen sekä tietoisuuden lisääminen SUMP-suunnitelmista kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.

Projekti tuottaa tilaisuuksia

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Kaupan alan liikkumisen ohjauksen pilottihanke

Työn lähtökohtana on ollut keväällä 2014 Liikenneviraston julkaisusarjassa julkaistu esiselvitys liikkumisen ohjauksesta kaupan alalla. Vuonna 2015 valmistuvassa työssä on keskitytty enemmän kauppapaikkaprosessin kuvaamiseen ja tavoitteena on kuvata uuden myymälän avaamiseen johtava prosessi ja se, miten liikkumisen ohjausta voitaisiin huomioida eri suunnitteluprosessin vaiheissa.

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI II)

Vuonna 2014 käynnistyneen ja vuonna 2015 valmistuvan Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä (TYKELI II) -jatkoprojektin tavoitteena on saada mahdollisimman moni työpaikka Suomessa tietoiseksi niistä hyödyistä, joita viisas liikkuminen työpaikoilla tarjoaa. Projektissa tehdään tukimateriaalia, jaetaan tietoa ja edistetään yhteistyötä. Projektissa on ilmestynyt jo Fiksusti töihin -verkkoaineisto.

Tietoa projektista Motivan verkkosivuilla

Fiksusti töihin -verkkoaineisto

Lisätietoja: Tytti Viinikainen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Kävelyn universal design osaksi suunnittelua

Tietoa kävelyn suunnittelusta ja edistämisestä on hajallaan erilaisissa foorumeissa, tutkimuksissa ja oppaissa. Liikenneviraston, OKM:n ja YM:n rahoittaman sekä Liikenteen tutkimuskeskus Vernen toteuttaman projektin tavoitteena on koota yhteen olemassa oleva uusin tieto kävelyn edistämiseen ja suunnitteluun liittyen ottaen huomioon erityisesti eri käyttäjäryhmien tarpeet. Vuoden 2015 loppupuolelle jatkuvan projektin lopputuloksena valmistuu kävelyn kattava hakuteos. Lisäksi toteutetaan erityisesti virkamiehille ja suunnittelijoille suunnattu koulutus syksyllä 2015.

Lisätietoja: Erika Helin, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa: Pilotit

Vuonna 2014 Liikennevirastossa valmistui selvitys siitä, miten liikkumisen ohjaus asettuu väylähankkeen suunnitteluprosessiin. Vuonna 2015 toteutettavien kolmen pilotin tehtävänä on jatkaa tarkastelua erilaisissa suunnittelutapauksissa ja tuottaa suunnitteluun tehokkaammin vaikuttavaa uutta liikkumisen ohjauksen työtapaa ja uusia ratkaisuja. Pilotit on kytketty ELY-keskusten suunnitteluhankkeisiin (vt 9 Tampere-Orivesi, vt 12 Hollola-Lahti-Nastola, vt 15 Kotka-Kouvola).

Lisätietoja: Vt 9 Arja Aalto, vt 12 Jukka Peura, vt 15 Seppo Serola, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

Kuntien kävelyn ja pyöräilyn hankkeiden tukeminen

Vuoden 2015 aikana Liikennevirasto, LVM, YM ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma tukevat useaa kunnissa tehtävää kävelyn ja pyöräilyn projektia. Projektit ovat:

1.     Pyöräilyn esteiden purkaminen sähköavusteisilla ja tavarapyörällä (Kangasala, Valpastin Oy)

2.     Pyöräilyn vaikutusarvioinnin kehittäminen (Lahti, Strafica Oy)

3.     Tutkimus kävelykeskustan laajentamiseksi väliaikaisin järjestelyin (Jyväskylä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy)

4.     Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma (Mäntsälä, Sito Oy)

5.     Bikenomics - Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi (Jyväskylä, Kauniainen, Rauma, Navico Oy ja Verne)

6.     Väyläsuunnitelman toimivuuden mittaaminen jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta (Jyväskylä, Trafix Oy, JYPS)

7.     Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen (Joensuu, Kokkola, Oulu, Rovaniemi, Ramboll Oy)

8.     Iisalmen työmatkapyöräilyn ja -kävelyn edistämisohjelma (Iisalmi, Ramboll Oy)

9.     Kevyesti kulkien - Riihimäen kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hanke (Riihimäki)

10. Kusti polkee/ Pyörällä kaiken ikää (Tampere, Pyöräliitto)

Tietoa projekteista Motivan nettisivuilla

Lisätietoja: Tytti Viinikainen (projektit 2, 6, 8, 9) ja Erika Helin (projektit 1, 3, 4, 5, 7, 10) Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015