Käynnissä olevat projektit

Electromobility+ -tutkimusohjelma

Euroopan unionin 7 puiteohjelmaan kuuluva Electromobility+ -tutkimusohjelma tutkii ja kehittää sähköistä liikkumista tukevia teknisiä, strategisia ja taloudellisia ratkaisuja. Tavoitteena on edistää sähköautoilua ja sähköbussien käyttöä Euroopassa. Electromobility+ -tutkimusohjelma on käynnissä vuosina 2012–2015 ja siinä on mukana 18 kansainvälistä tutkimushanketta yhteensä 11 Euroopan maassa.

Lisätietoa hankkeesta on saatavissa tutkimusohjelman sivuilta http://electromobility-plus.eu/

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

eMap-hanke

Yksi Electromobility+ - tutkimusohjelman kehitysprojekteista on vuonna 2012 käynnistynyt eMap -hanke (electromobility – scenario based Market potential, Assessment and Policy options), jossa selvitetään sähköisen ajoneuvoliikenteen edellytyksiä, vaikutuksia ja kehityspolkuja noin vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa on muun muassa toteutettu laaja haastattelututkimus suomalaisten ajokortin omistajien sähköautoihin liittyvistä asenteista ja odotuksista. Siinä myös laaditaan maakohtaisia mallinnuksia sähköautoilun kehityksestä ja vaikutuksista tarkastelemalla kysynnän ja tarjonnan eri skenaarioita. Suomesta hanketta rahoittaa Liikenneviraston lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö. Tutkimustyöstä vastaa Suomessa toimeksiantona VTT.

Lisätietoja eMap -hankkeen omilta internetsivuilta: http://www.project-emap.eu/

Lisätietoa Electromobility+ -tutkimusohjelmasta ja eMap -hankkeesta myös Liikenneviraston Liikenteen suunta -lehdestä: Liikenteen suunta 1/2014

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

CityMobil2

CityMobil2 -projekti tutkii kuljettajattomien ajoneuvojen hyödyntämistä osana joukkoliikennettä. Hanke kuuluu Euroopan unionin 7. puiteohjelmaan ja ajoneuvojen käyttöä kokeillaan viidessä eurooppalaisessa kaupungissa. Suomesta hankkeessa on mukana Vantaan kaupunki.

Teknisen kehittämisen lisäksi CityMobil2-projektissa tehdään laajaa selvitystyötä kuskittomien ajoneuvojen käytöstä rakennetussa ympäristössä sekä ajoneuvoihin liittyvistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Liikenneviraston ja Vantaan kaupungin lisäksi hankkeessa ovat Suomesta mukana Helsingin seudun liikenne (HSL), Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Uudenmaan liitto.

Hankkeen sisältöä ja eurooppalaisia toimijoita esitellään internetsivuilla: http://www.citymobil2.eu/en/

Lisätietoja: Asta Tuominen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

TransSmart-tutkimusohjelma

TransSmart (Älykäs ja vähähiilistä energiaa käyttävä liikenne) -tutkimusohjelma on usean tahon yhteisesti rahoittama kehitysalusta sujuvalle, kustannustehokkaalle ja ympäristöystävälliselle liikennejärjestelmälle. VTT:n koordinoiman tutkimusohjelman päätavoitteina ovat tehokkaiden liikennepalvelujen tuottaminen minimoimalla kustannukset ja ympäristövaikutukset sekä uuden, vähähiiliseen ja älykkääseen liikenteeseen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen suomalaisille toimijoille. Tutkimusohjelmassa on neljä pääteemaa: vähähiilinen energia, edistykselliset ajoneuvot, älykkäät liikennepalvelut ja liikennejärjestelmä.

TransSmart -tutkimusohjelma on käynnissä vuosina 2014–2016. Lisätietoja ohjelmasta on saatavissa tutkimusohjelman omilta internetsivuilta: www.transsmart.fi/.

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Kuormapainon määritysmenetelmän kehittäminen ja testaus

Tieto raskaiden ajoneuvojen kuorman todellisesta painosta on tullut yhä tärkeämmäksi mm. kuljetusten energiatehokkuuden seurannan, liikenneturvallisuuden, tien rasitustietojen ja kuljetustilastojen osalta. Projektin tavoitteena on kehittää ja testata kaupallistettavissa oleva ratkaisu kuormapainon automaattiselle määritykselle. Samalla kehitetään ja testataan automaattista tien liukkaudentunnistusta. Tutkimuksesta vastaavat VTT ja Oulun yliopisto. Projektissa käytettävä, ajoneuvoihin asennettava päätelaitteisto on EC-TOOLS Oy:n. Järjestelmää on testattu Neste Markkinointi Oy:n autoissa talvien 2013 ja 2014 aikana.  Tutkimusta rahoittavat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Lisätietoja: Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.09.2015